فرهنگ ايرانى ـ اسلامى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بنيان‏هاى فرهنگى ـ معرفتى بومى ‏سازى نظريه‏ هاى علوم انسانى

سال بيست و سوم ـ شماره 198 (ويژه جامعه‏ شناسى)

داود سبزى : دانشجوى كارشناسى ارشد انديشه سياسى در اسلام پژوهشكده امام خمينى و انقلاب اسلامى.  sabzidavood@yahoo.com
محمدحسين جمشيدى :   استاديار دانشگاه تربيت مدرس.  jam14si@yahoo.com
دريافت: 10/3/92               پذيرش: 25/9/92

چكيده
بومى‏سازى نظريه‏ هاى علوم انسانى، يك مسئله مهم در هويت‏سازى و تقويت فرهنگ خودى و از لوازم كاربست دانش در عمل است؛ زيرا نظريه از مهم‏ترين صور مواجهه با مشكلات و درك آنهاست. نظريه‏هاى علوم انسانى داراى دو بعد انسانى و محيطى ‏اند: در بعد اول، فرازمانى و فرامكانى و در بعد دوم، محدود به مقتضيات خاص جوامعند. يك نظريه هرچند امرى انسانى است، در عرصه كاربست نمى‏تواند واجد مطلوبيت لازم براى همه جوامع به صورت يكسان باشد. ازاين‏رو، بومى‏سازى براى كاربست آنها در شرايط خاص ضرورت مى‏يابد. براين اساس، پرسش ما اين است كه در جهت تحققى شدن نظريه ‏ها در جامعه خويش بر چه بنيان‏هاى معرفتى و فرهنگى بايد تكيه كرد؟
در اين پژوهش، آنچه نظريه ‏ها درباره جهان به ما مى ‏آموزند، فقط با بومى ‏سازى است كه هم مى ‏تواند واجد كارايى براى ايران ما باشد و هم با هويت ما و آموزه‏ هاى فرهنگ ما انطباق داشته باشد. در اين ميان، نگرش ما مبتنى بر اعتدال و فضيلت‏مندى و انطباق با هويت فرهنگ ايرانى ـ اسلامى، در راستاى ساختن دانش مطلوب است.

كليدواژه‏ ها: نظريه، علوم انسانى، بومى‏سازى، هويت، فرهنگ ايرانى ـ اسلامى.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
198
شماره صفحه: 
13

نقش ولايت فقيه در صيانت از فرهنگ اسلامى ـ ايرانى در جنبش تنباكو

رضا رمضان‏ نرگسى*

چكيده

در اين مقاله، نهضت تنباكو از زاويه فرهنگى نگريسته شده و نقش ولايت فقيه در آن بررسى شده است. هدف از اين تحقيق اولاً، بررسى مقدار تأثير عوامل فرهنگى در بروز هيجان و شورش يكپارچه مردمى و ثانيا، نقش ولايت فقيه (حكم حكومتى مرجعيت شيعه) در صيانت از نابودى فرهنگ ايرانى ـ اسلامى مى‏باشد.

     در اين تحقيق از اسناد، مدارك و شواهد تاريخى و به روش كتابخانه‏اى، اطلاعات موردنظر جمع‏آورى گرديده و سپس با استفاده از قوانين و اصول حاكم بر جوامع به استنتاج و قضاوت پرداخته شده است.

     مهم‏ترين يافته اين پژوهش اين است كه هجمه گسترده‏اى توسط انگليس در قالب كمپانى رژى بر عليه فرهنگ اين كشور آغاز شد؛ در مقابله اين هجمه فرهنگى، تمامى نخبگان دينى قيام كردند. اما نتيجه مطلوب حاصل نشد، تا اينكه با استمداد از ولىّ‏فقيه و مرجع تقليد شيعيان جهان و اطاعت يكپارچه از او توانستند بر اين هجمه فرهنگى غلبه كنند.

كليدواژه‏ها: جنبش تنباكو، گروه مرجع، فرهنگ غرب، فرهنگ ايرانى ـ اسلامى، ولايت فقيه.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
157
شماره صفحه: 
27
محتوای تغذیه