امام خمينى قدس‏سره

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى انديشه سياسى سيدجمال‏الدين اسدآبادى و امام خمينى قدس‏سره

سال بيست و سوم ـ شماره 200 (ويژه علوم سياسى)

سيدعزت ‏اللّه احمدى : دانشجوى دكترى مدرسى معارف اسلامى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. alirstgar@yahoo.com
دريافت: 8/4/92               پذيرش: 15/10/92

چكيده
سيدجمال‏الدين اسدآبادى و امام خمينى قدس‏سره از جمله دو انديشمند بزرگ اسلامى هستند كه براى وحدت جهان اسلام و مبارزه با استبداد داخلى و استعمار خارجى، تلاش‏هاى فراوانى نمودند و براى تحقق اين آرمان، خواهان اصلاح و تغيير در شيوه حكومت‏دارى در جوامع اسلامى بودند. با اين حال، يافته‏هاى تاريخى حاكى از آن است كه با وجود تأثيرگذارى‏ هاى زياد سيدجمال بر متفكران و انديشمندان اسلامى در دوره‏ هاى بعد، وى در زمان حياتش موفق به اصلاح و تغيير در شيوه حكومت‏دارى جوامع اسلامى نگرديد، ولى امام خمينى قدس‏سره موفق به تغيير حكومت و برپايى نظام جمهورى اسلامى در ايران گرديد. در نوشتار حاضر، ضمن بررسى برخى انديشه‏ هاى سياسى اين دو انديشمند، بر اساس روش اسنادى ـ تحليلى ناكامى سيدجمال و موفقيت امام خمينى در اين زمينه تحليل شده است. يافته‏هاى پژوهش حاكى از آن است كه خلأ نظرى در عرصه نظام سياسى يكى از عمده عوامل مؤثر در ناكامى سيدجمال در نهضت اصلاحى ‏اش بوده است.

كليدواژه ‏ها: اصلاحات، سيدجمال، امام خمينى قدس‏سره، حكومت، وحدت، بيدارى، استبداد، استعمار.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
200
شماره صفحه: 
49

بررسى مبانى و مفهوم توسعه از ديدگاه امام خمينى (قدس‏سره)

به منظور تبيين الگوى اسلامى ـ ايرانى پيشرفت

محمّد اسماعيل‏ زاده*

چكيده

جايگاه توسعه در انديشه امام خمينى قدس‏سره فراتر از تعاريف نظرى توسعه است كه غالبا معطوف به مفاهيم اقتصادى و گاه سياسى‏اند. در انديشه امام راحل، توسعه در ابعاد مختلف خود، بايد اهدافى بلند و متعالى را برآورد كه از درون انديشه دينى ناشى مى‏شوند. نگرش امام به توسعه، متأثر از ديدگاه مذهبى ايشان و نشأت يافته از جهان‏بينى دينى است. در باور ايشان، با آنكه توسعه متوازن در همه ابعاد جامعه پذيرفته شده، اما اين فرايند بايد در مجموع به استحكام پايه‏هاى دين و تقويت مبانى اسلام و در يك كلام سير الى‏اللّه بينجامد.

     هدف اين مقاله بررسى توسعه، اركان و ابعاد آن از ديدگاه امام خمينى قدس‏سره است كه به شيوه مطالعه اسنادى صورت گرفته و ابعاد آن در قالب توسعه سياسى، توسعه فرهنگى و توسعه اقتصادى با بهره‏گيرى از سخنان ايشان تبيين شده است.

كليدواژه‏ها: توسعه، غرب، اسلام، امام خمينى قدس‏سره، الگوى اسلامى ـ ايرانى پيشرفت.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
157
شماره صفحه: 
47
محتوای تغذیه