منابع قدرت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

قدرت نرم و قدرت معنوي در اسلام؛ جستاري مقايسه‌اي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ام، شماره يازدهم، پياپي 290، بهمن 1400، ص 81ـ87

نوع مقاله: ترويجي
ميرزا محمد عاقلي گوکي / کارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     Gmail:mirza.agheli2313@gmail.com 
* مهدي اميدي نقلبري/ دانشيار گروه علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     omidimah@gmail.com
دريافت: 11/05/1400                    پذيرش: 07/11/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
290
شماره صفحه: 
81

واكاوى مفهوم و ويژگى ‏هاى قدرت

مرتضى مداحى*

چكيده

برخى معتقدند «قدرت» هدف نيست، بلكه ابزارى است براى رسيدن به اقتصاد. برخى ديگر قائل‏اند «قدرت» خود جايگاه دلنشين و هدفى است كه جاه‏طلبى انسان او را به رسيدن به آن سوق مى‏دهد و چه بسا اقتصاد و مانند آن براى دست‏يابى به آن سيطره هزينه شوند. از ديدگاه قرآن كريم منشأ «قدرت» خداى متعال است و ابزارى بيش نيست كه طبق جهان‏بينى فرد، ممكن است در جهت الهى و يا مادى به كار گرفته شود. مرعوب شدن و بالتبع پيوستن به قدرت باطل با عذر خوف از آن به هيچ وجه مقبول نيست.

     اين مقاله به روش تحليل اسنادى و كتابخانه‏اى به واكاوى مفهوم و ويژگى‏هاى قدرت مى‏پردازد.

كليدواژه‏ها: قدرت، هژمونى، نفوذ، اقتدار، منابع قدرت، ويژگى‏هاى قدرت، تصويرسازى از قدرت.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
157
شماره صفحه: 
123
محتوای تغذیه