نصب

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى مبانى مشروعيت حكومت در فقه سياسى شيعه با تأكيد بر نظريه ولايت فقيه

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 182 ـ بهمن 1391، 47ـ56

ابراهيم شاليكار*

چكيده

شيعه همواره مدعى بوده است كه در خاستگاه حكومت خلفاى پس از پيامبر صلى الله عليه و آله، نوعى دوگانگى پديد آمده است. از اين رو، حكومت خلفا را فاقد مشروعيت دانسته و معتقد است خليفه مشروع پيامبر صلى الله عليه و آله از حق شرعى خود براى حكومت محروم مانده است. در بررسى مبانى مشروعيت حكومت در فقه سياسى شيعه، اصل بر اين است كه تا وقتى حكومت كنندگان  بر اساس ضوابط و چارچوب هاى شرعى و دينى گزينش نشوند، هيچ حكومتى مشروعيت ندارد. در فقه سياسى، مشروعيت به معناى حقانيت است و در برابر غصب به كار مى رود . فقه سياسى، منشأ اين حقانيت و مشروعيت را تنها خداوند مى داند. حكومت ولايت فقيه كه در طول ولايت اللّه، انبياء و ائمّه اطهار عليهم السلام است، مشروعيت الهى دارد. اين پژوهش درصدد است با روش تحليلى ـ اسنادى نشان دهد منشأ و مبدأ مشروعيت حكومت، الهى است و تعيّن آن نيز به مقبوليت مدنى است.

 

كليدواژه ها: فقه سياسى، حكومت، مشروعيت، حقانيت، مقبوليت، نصب، انتخاب.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
182
شماره صفحه: 
47

جستارى كوتاه در بت‏پرستىِ جزيره‏ العرب پيش از اسلام

سال نوزدهم ـ شماره 158 ـ بهمن 1389، 99ـ112

سيداكبر حسينى قلعه ‏بهمن*

چكيده

پيش از مبعوث شدن حضرت محمّد مصطفى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، اغلب مردم سرزمين حجاز پرستش بت‏ها را مرام خويش قرار داده بودند. اين نوشتار با رويكردى تحليلى و بررسى اسنادى، تلاش دارد تا ضمن اشاره‏اى اجمالى به بت‏پرستى حاكم در جزيره‏العرب، نوع نگرش آنها به حقيقت غايى را در پرستش اين بت‏ها به تصوير بكشد. از يافته‏هاى اين پژوهش به دست مى‏آيد كه در بت‏پرستى، شرك عرضى بر آنها حاكم بوده است. همچنين وجه شرك در آنها به دو حيثيت «شرك در ربوبيت تكوينى» و «شرك در الوهيت» باز مى‏گردد. به عبارت دير، به اعتقاد مشركان، بتان و ارواح ماوراء آنها از يك‏سو، در تدبير بخشى از عالم نقش داشتند و از سوى ديگر، اين امور شايسته پرستش تلقّى شده‏اند. 

كليدواژه‏ها: شرك، شرك‏عرضى، توحيد در الوهيت، توحيد در ربوبيت تكوينى، صنم، وثن، نصب. 

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
158
شماره صفحه: 
99
محتوای تغذیه