هويت دينى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش هويت دينى در خودمهارگرى

سال بيست و سوم ـ شماره 205 -دي 1393

حميد رفيعى هنر[1]

چكيده

امروزه در روان شناسى، توانايى خويشتن در غلبه بر رفتارها، افكار، هيجانات، و تكانه هاى ناخواسته در قالب مفهومى به نام «خودمهارگرى» نمود يافته است. خودمهارگرى شرايط دستيابى به اهدافى را كه افراد براى خود تعيين نموده و با قواعد و معيارهاى اجتماعى مطابق است فراهم مى نمايد.

     هدف اين مقاله، تبيين چگونگى تأثير آموزه هاى دينى در خودمهارگرى در ميان افرادى است كه به هويت دينى دست يافته اند. هويت دينى از يك سو، به ويژگى هاى مشترك در ميان پيروان يك دين اشاره داشته و از سوى ديگر، به تمايز دين داران نسبت به ديگر گروه هاى غيردينى توجه دارد.

     روش پژوهش، توصيفى ـ تحليلى بوده و محقق با بررسى، دسته بندى، و تحليل آموزه هاى اسلامى در زمينه مهار خويشتن به يافته هاى ذيل دست يافته است: دين اسلام براى افرادى كه هويت دينى را پذيرفته اند، با چهار شيوه، شرايط ارتقاى خودمهارگرى را فراهم مى نمايد كه عبارتند از: ارائه اهداف و معيارها، تعيين مصاديق مهار، ايجاد انگيزه مهار، و نظارتگرى بر رفتارها.

كليدواژه ها: خودمهارگرى، هويت دينى، انگيزش، نظارتگرى، دين اسلام.[1] دانشجوى دكترى روان شناسى عمومى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره.     Hamidrafii2@gmail.com

دريافت: 10/4/93               پذيرش: 25/9/93


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
205
شماره صفحه: 
31

رابطه دين‏دارى و خودشناسى با شكل‏گيرى هويت

سال بيستم ـ شماره 163 ـ تير 1390، 117ـ132

عليرضا بخشايش*

مريم رضايى‏مقدم**

چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسى رابطه دين‏دارى و خودشناسى با شكل‏گيرى هويت است. اين پژوهش به شيوه كتابخانه‏اى انجام شده است. بر اساس يافته‏هاى حاصل از اين پژوهش، هويت يك ساختار روانى ـ اجتماعى پيچيده است كه از ديرباز توجه جامعه‏شناسان و روان‏شناسان را به خود جلب كرده است. نوجوان در اين دوره، بايد به تعريف مناسبى از «خود» دست يابد كه منحصر به فرد و مجزاى از ديگران باشد و سازگارى شخصى و اجتماعى را براى او فراهم آورد. تعيين هويتى كه با توانايى‏ها، انتظارات و توقعات فرد ناسازگار باشد، سبب ايجاد بحران مى‏شود و فرد را با مشكلاتى در زندگى اجتماعى روبه‏رو مى‏سازد. دين نقش اساسى در تكوين هويت دارد. گرايش‏هاى مذهبى به عنوان يك پايگاه هويتى پرقدرت مى‏تواند مسير تكامل را به نوجوان نشان دهد.

كليدواژه‏ها: هويت، هويت دينى، بحران هويت، خود.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
163
شماره صفحه: 
117
محتوای تغذیه