آموزش ابتدايى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى تأثير بازى در ميزان يادگيرى درس رياضى دوره ابتدايى

سال بيستم ـ شماره 163 ـ تير 1390، 167ـ174

جعفر پويامنش*

راضيه رمضانى**

چكيده

هدف از پژوهش حاضر، بررسى تأثير بازى در ميزان يادگيرى درس رياضى دوره ابتدايى است. روش پژوهشى مورد استفاده، روش شبه‏تجربى از نوع پيش‏آزمون، پس‏آزمون با گروه آزمايش و كنترل بود. نمونه آمارى شامل 55 دانش‏آموز پايه دوم در سال تحصيلى 89ـ88 بود كه به شيوه نمونه‏گيرى خوشه‏اى از ميان دانش‏آموزان مدرسه ابتدايى دخترانه كوثر شهر قم انتخاب شدند و به طور تصادفى در دو گروه «آزمايش» (25 دانش‏آموز) و «كنترل» (30 دانش‏آموز) قرار گرفتند. مباحث «زوج و فرد، آموزش ضرب و محور اعداد»، در گروه آزمايش به وسيله بازى، و در گروه كنترل، به شيوه معمولى تدريس شدند. از آزمون tبراى تجزيه و تحليل نتايج استفاده شد.

نتايج آمارى نشان دادند كه روش تدريس مبتنى بر بازى در يادگيرى مسائل رياضى مؤثرتر است.

كليدواژه‏ها: آموزش ابتدايى، بازى، مباحث زوج و فرد، آموزش ضرب و محور اعداد، يادگيرى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
163
شماره صفحه: 
167
محتوای تغذیه