معرفت‏شناختى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى جايگاه تصوّر و تصديق در ادراك خدا از ديدگاه علّامه طباطبائى

معرفت سال بيستم ـ شماره 166 ـ مهر 1390، 25ـ45

عبدالرضاباقى*

چكيده

اين مقاله به بررسى جايگاه تصوّر و تصديق در ادراك خدا از ديدگاه علّامه طباطبائى مى‏پردازد. با نگاهى به سير تطوّر ادلّه خداشناسى، به دست مى‏آيد اكثر اشكالات در زمينه بحث از خدا، از نرسيدن به مدعا و تصوّر ناصحيح مسئله نشأت مى‏گيرد و نقد براهين خداشناسى در غرب نيز متأثر از همين موضوع است. علّامه طباطبائى ضمن تصريح و تأكيد بر اين نكته، و ضمن اعتقاد به اينكه وجود خدا و وجوب ازلى او، بديهى اولى است و از برهان مستغنى است، سعى مى‏كند از همين نقطه با طرح صحيح مسئله، ادراك خدا را با فطرت به هم گره زده و از فطرى بودن علم حصولى و حضورى به خدا، سخن گويد.

در اين پژوهش، تلاش شده است بحث فطرت از زاويه وجودشناختى و معرفت‏شناختى و از منظر علّامه طباطبائى مورد تشريح قرار گيرد و به مدد توجه به فطرت از منظر معرفت‏شناختى، «حقانيت» و «معقوليت» باور به خدا مورد تحليل و تبيين واقع گردد. ريشه‏يابى ادراك ناصواب خدا و طرح بحث فطرت از زاويه وجودشناختى و معرفت‏شناختى و تفكيك معرفت‏شناسانه حقانيت و معقوليت باور به خدا، از جمله نكات مورد توجه و مهم اين نوشتار است.

كليدواژه‏ها: خدا، تصوّر، تصديق، فطرت، حقانيت، معقوليت، معرفت‏شناختى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
166
شماره صفحه: 
25
محتوای تغذیه