شاخص

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

شاخص‌هاي امنيت سياسي از منظر امام خميني ره

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هشتم، پياپي 263 (ويژة علوم سياسي)

رسول حکمی شلمزاري / کارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Hakami68@yahoo.com
مهدی امیدي / دانشيار گروه علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Omidimah@gmail.com
دريافت: 10/3/98                    پذيرش: 15/7/98
چکيده
امنیت سیاسی از منظر فقهی به معنای «اطمینان و آرامش بازیگران، جهت دریافت حقوق سیاسی و انجام تکالیف سیاسی برای نیل به سعادت دنیا و آخرت» است، که با شاخص‌های مختلفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شاخص‌های امنیت سیاسی، در واقع ملاک‌های ارزیابی میزان بهره‌مندی جامعه از امنیت سیاسی نسبت به مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب، جهت طراحی راهبردهای متناسب و شناسایی نوع تکلیف است. ازاین‌رو آنچه با روش توصیفی ـ تحلیلی از فقه امامیه حاصل می‌شود این است که امنیت سیاسی در جامعه اسلامی با شاخص‌هایی همانند: وجود حکومت، رهبری عادل، ثبات و مشارکت در جامعه، ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد.
کلید‌واژه‌ها: شاخص، امنیت سیاسی، حکومت، رهبر عادل، ثبات داخلی و مشارکت.
 


The Indices of Political Security from Imam Khomeini's Perspective

Rasool Hakami-Shalamzari / Master’s Degree in Political Science, the IKI                       Hakami68@yahoo.com

Mahdi Omidi / Associate Professor, Department of Political Science, the IKI                      Omidimah@gmail.com

Received: 2019/05/31 - Accepted: 2019/10/07

Abstract

According to Fiqh, political security means "the tranquility and peace of influential figures” to gain political rights and perform political duties to achieve prosperity in this world and the hereafter. It can be measured by various indices. Political security indices are, in fact, the criteria of assessing the extent of the benefit a community gets from political security while comparing current situation with the ideal situation in order to design appropriate strategies and identify the type of duty. Therefore, the research findings which are based on a descriptive-analytical method show that according to Imamiyyah Fiqh, political security in Islamic society is measured by such criteria as: existence of government, just leadership, stability and public participation in social activities.

Key words: criteria, political security, governance, just leader, internal stability and participation.

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
263
شماره صفحه: 
11

مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي تربيت اسلامي از نظر قرآن كريم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره يازدهم، پياپي 254 (ويژة علوم تربيتي)

حجت‌الله ماهروبختياري / دكتري مديريت دانشگاه اصفهان    hojatmahruo@gmail.com
محمدمهدي رشيدي / استاديار دانشگاه صنعت نفت تهران
معصومه علي‌محمدي / دانش‌‌آموختة جامعة‌الزهرا علیها السلام
دريافت: 26/05/97                    پذيرش: 19/10/97
چكيده
آموزش و پرورش نيازمند ابزارهايى براى سنجش و ارزشيابى است. شاخص‏هاى تربيتى، نوعى ابزار هستند كه ريشه در اهداف تربيتى دارند؛ زيرا شاخص‏ها، ابزارى براى رسيدن به اهداف‏اند. اين  پژوهش با رويكرد نظرى و مطالعه اسنادى و با بيان شاخص‏هاى تربيتى است كه از آيات قرآن كريم استخراج شده و مى‏توان از آنها در جهت بهبود، رشد و تعالى فعاليت‏هاى تربيتى بهره گرفت.    
براساس يافته‏هاى اين پژوهش، مجموعه شاخص‏ها و معيارهاى تربيت اسلامى برگرفته از آيات  قرآنى را مى‏توان تحت سه مؤلفه فرايندهاى ذهنى، رفتار و تمايلات دسته‏بندى كرد. شاخص‏هاى ذيل هر مؤلفه عبارتند از: مؤلفه فرايندهاى ذهنى شامل شاخص‏هاى علم و دانش، تفكر و تعقل، معرفت و بصيرت، نقد و ارزيابى؛ مؤلفه رفتار شامل شاخص‏هاى تعهد و مسئوليت‏شناسى  اجتماعى، عمل‏گرايى، عفت و پاكدامنى، امر به معروف و نهى از منكر و عبادت؛ و مؤلفه تمايلات شامل شاخص‏هاى حب الهى، ولايت‏پذيرى. اين شاخص‏ها به شدت با همديگر مرتبط هستند. يافته‏هاى اين پژوهش مى‏تواند به عنوان ابزارى مناسب در اختيار نهادها، سازمان‏هاى آموزشى و مدارس قرار گيرد تا آنان را قادر به ارزيابى فعاليت‏هاى تربيتى خود نمايد.
كليدواژه‏ها: تربيت اسلامى، مؤلفه، شاخص، قرآن، آرمان‏هاى تربيتى، نظام‏هاى تربيتى.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
254
شماره صفحه: 
23

شناسايي و اندازه‌گيري شاخص استحقاق در بانك‌داري اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)

حمزه معلی / دانشجوي دكتري اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    moalla57@yahoo.com
دريافت: 29/03/97                    پذيرش: 07/09/97
چکيده
تحقق عدالت اقتصادي يكي از آرمان‌هاي مهم بانك‌داري اسلامي است. عدالت اقتصادي در بانك‌داري اسلامي به معناي مراعات حقوق اقتصادی افراد در حوزة رفتارها و روابط اقتصادی است. همچنین تحقق عدالت اقتصادي در بانك‌داري اسلامي، مشروط به تحقق معيارهاي چهارگانة کارایی، برابری، استحقاق و توازن است.
این تحقیق به روش تحليلي ـ توصيفي، از بین معیارهای ذکر‌‌شده، به بررسی و شاخص‌سازی معیار استحقاق در بانک‌داری اسلامی خواهد پرداخت. تحقق استحقاق‌ها در نظام بانک‌داری اسلامی را می‌توان با شاخص‌هایی همچون انجام کامل تعهدات مندرج در قرارداد، پرداخت حق حاکمیت در دریافت سپرده‌های قانونی و پرداخت بموقع دیون و مطالبات سنجید.
كليدواژه‌ها: معیار، شاخص، عدالت اقتصادی، استحقاق، بانک‌داری اسلامی.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
253
شماره صفحه: 
61

بايسته هاى روش شناختى شاخص سازى در حوزه ارتباطات اجتماعىبا تأكيد بر الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت

سال بيست و چهارم ـ شماره 219 (ويژه جامعه شناسى)

حسن يوسف زاده / عضو هيئت علمى پژوهشگاه بين المللى المصطفى     usefzadeh.h@gmail.com  

دريافت: 22/3/94               پذيرش: 26/11/94

 

چكيده

شاخص و شاخص سازى در حوزه علوم انسانى بسيار مهم است. از سويى، سياست گذارى، برنامه ريزى و حركت جوامع به سوى اهداف تعريف شده، بر اساس شاخص ها صورت مى گيرد و از سوى ديگر، ميزان موفقيت و پيشرفت جوامع نيز بر اساس همان شاخص ها سنجيده مى شود. ولى آيا شاخص هاى ارائه شده از سوى سازمان ملل و صندوق بين المللى پول مى تواند پاسخگوى همه نيازهاى بشر در همه جوامع باشد؟ درصورتى كه پاسخ منفى باشد، اين پرسش بسيار مهم مطرح مى شود كه «چه الزاماتى براى شاخص سازى در جوامع اسلامى در حوزه ارتباطات و تعاملات اجتماعى وجود دارد؟» مقاله حاضر با هدف پاسخ به اين پرسش اساسى، روش تحليل و تفسيرى را در پيش گرفته و با عنايت به تمايز شاخص هاى جامعه اسلامى با غير آن، به ويژه در حوزه علوم انسانى، با بررسى كاركردهاى ارتباطات در جامعه اسلامى، هفت ضرورت براى ارائه شاخص در حوزه ارتباطات اجتماعى در جامعه اسلامى ارائه، و به برخى از مبادى معرفتى اين نوع شاخص سازى اشاره كرده است. حاصل بررسى اين است كه ارتباطات در جامعه اسلامى هم از نظر گستره و ساحت هاى ارتباطى و هم از لحاظ هدف و قوام ارتباط، تمايز آشكارى با جوامع غيراسلامى دارد و همين امر به كاركردهاى ارتباطى متفاوتى منجر مى شود.

 

كليدواژه ها: شاخص، روش شناسى ارتباط، ارتباطات اجتماعى، الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
219
شماره صفحه: 
29

نظام تقسيم كار عادلانه در اسلام* و شاخص‏ هاى آن

معرفت سال بيستم ـ شماره 171 ـ اسفند 1390، 75ـ92

نظام تقسيم كار عادلانه در اسلام و شاخص‏هاى آن*

محمّدعلى نظرى**

چكيده

در اين پژوهش، شاخص‏هاى تقسيم كار عادلانه بر اساس چارچوب معرفتى اسلامى استخراج شده است. جامعه مطلوب از ديدگاه اسلامى، داراى ساختار ويژه‏اى است كه تفاوت‏هايى بنيادى با نظام اجتماعى غيردينى دارد. از جمله مختصات اصلى نظام اجتماعى مطلوب اسلام، ضرورت انطباق ساختارهاى اجتماعى با اصول عدالت اجتماعى است. از منظر اسلام، عدالت اجتماعى، هم به عنوان معيار قضاوت در باب تشخيص نظام اجتماعى مطلوب از نامطلوب اهميت دارد و هم اساسا نظم پايدار در جامعه در صورتى شكل مى‏گيرد كه مبتنى بر معيارهاى عدالت باشد. با توجه به اين مطلب، در اين پژوهش سعى شده است شاخص‏هاى نظام تقسيم كار عادلانه با توجه به متون و منابع اسلامى مورد تأمّل و استنباط قرار گيرد.

در اين نوشتار برآنيم با استفاده از روش تحليلى ـ توصيفى به استخراج شاخص‏هاى تقسيم كار عادلانه از متون دينى بپردازيم. يافته‏هاى اصلى اين نوشتار اين است كه از منظر اسلام، نظام تقسيم كار اجتماعى در صورتى شالوده مستحكم براى استقرار نظم اجتماعى فراهم مى‏سازد كه مبتنى بر اصول و معيارهاى عدالت باشد. شاخص‏هاى اصلى تقسيم كار عادلانه با توجه به متون اسلامى عبارتند از: شايسته‏سالارى، تناسب با تفاوت‏هاى طبيعى و برابرى فرصت‏ها.

كليدواژه‏ها: اسلام، تقسيم كار، شاخص، شايسته‏سالارى، فرصت برابر.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
171
شماره صفحه: 
75
محتوای تغذیه