جوانان

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى زمينه هاى فرهنگى اثرگذار بر استقبال و عدم استقبالجوانان از مساجد از نظر دانشجويان دانشگاه پيام نور اليگودرز

سال بيست و چهارم ـ شماره 208

حسين اسماعيلى[1]

سيدمحمدرضا موسوى نسب[2]

چكيده

اين تحقيق به منظور بررسى زمينه هاى فرهنگى اثرگذار بر استقبال و عدم استقبال جوانان از مسجد با هدفشناسايى عوامل و راه كارهاى اثرگذار بر جذب جوانان به مساجد و شركت در فعاليت هاى آن طراحى شدهاست. اين پژوهش، از نوع پژوهش هاى زمينه اى است كه به روش توصيفى انجام شده است. گردآورىاطلاعات با استفاده از پرسشنامه 30 گويه اى محقق ساخته صورت گرفت. جامعه آمارى پژوهش كليهدانشجويان دانشگاه پيام نور اليگودرز مى باشند كه تعداد 200 نفر آنان به صورت تصادفى در نمونه آمارىاين پژوهش قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد كه به ترتيب (بى اطلاعى و ناآشنايى نسبت به اهميت مسجدو نماز جماعت، نامناسب بودن برنامه هاى مسجد، نامناسب بودن برخورد با نمازگزاران و بى توجهى نسبتبه تميزى و نظافت مسجد) به طور معنادارى در استقبال و عدم استقبال از مسجد اثر گذارند.

 

كليدواژه ها: مساجد، جوانان، نماز جماعت، جايگاه مسجد.

 
[1] استاديار گروه الهيات دانشگاه پيام نور. hosain_esmaily@yahoo.com

[2] استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. smrmn1346@gmail.com

دريافت: 23/4/93 پذيرش: 13/12/93

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
0
شماره صفحه: 
111

عوامل مؤثر بر دين‏‌پذيرى و دين‌‏گريزى جوانان از ديدگاه جوانان

سال بيست و دوم ـ شماره 194 ـ بهمن 1392، 13ـ28

ليلا معافى1

عباس اشرفى2

چكيده

دين پذيرى به معناى اعتقاد، پذيرش و اطاعت نسبت به هرآنچه خداى سبحان توسط انبيا و ائمه: براى جامعه بشرى نازل كرده است. دين گريزى نيز به معناى عدم اعتقاد، عدم پذيرش و يا عدم اطاعت نسبت به آن. اين پژوهش با هدف شناخت «عوامل مؤثر بر دين پذيرى و دين گريزى جوانان»، با تأكيد بر آموزه هاى دينى، به اين امر پرداخته است. جامعه آمارى تحقيق حاضر، تعداد 377 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه ناحيه يك سارى و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى واحد سارى (15 تا 29 ساله) مى باشد كه با روش نمونه گيرى تصادفى و طبقه اى انتخاب شده اند. روش تحقيق، توصيفى از نوع زمينه يابى بوده و پرسش نامه محقق ساخته داراى 23 سؤال، پس از اعتبارسنجى (روايى و پايايى) از روش تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آمار توصيفى و آمار استنباطى با نرم افزار spss انجام شده است.

يافته ها نشان مى دهد كه نوع تربيت خانواده ها، رابطه دوستان و همسالان، عملكرد افراد مذهبى، رسانه هاى گروهى و شناخت اراده فردى، بر دين پذيرى جوانان تأثير دارد. در جامعه دانشجويى و دانش آموزى نيز بيشترين تأثير را به ترتيب شناخت و آگاهى از دين، نوع تربيت خانواده، عملكرد مربيان و افراد مذهبى، رابطه دوستان و همسالان و رسانه هاى گروهى دارا مى باشند.

كليدواژه ها: دين پذيرى، دين گريزى، جوانان، آگاهى دينى، تربيت خانوادگى، عملكرد مربيان، همسالان، رسانه هاى گروهى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
194
شماره صفحه: 
13

انقلاب مشروطه و نقش رشد جمعيت جوان در آن

معرفت سال بيستم ـ شماره 171 ـ اسفند 1390، 125ـ134

انقلاب مشروطه و نقش رشد جمعيت جوان در آن

رضا رمضان نرگسى*

چكيده

در انقلاب مشروطه، عوامل زيادى نقش داشت كه يكى از آنها عوامل جمعيت جوان بود. جمعيت جوان در انقلاب مشروطه عبارت بود از: 1. طلّاب جوان؛ 2. جوانان لوطى‏منش؛ 3. نيروى‏هاى اجرايى داوطلب براى علما؛ 4. جوانان منوّرالفكر غربگرا. سه دسته اول براى تشكيل مشروطه بومى تلاش مى‏كرد، ولى قسم اخير در خدمت مشروطه سكولار و غربگرا قرار داشت.

كليدواژه‏ها: جوانان، رشد جمعيت، انقلاب مشروطه، علما، دارالفنون، منورالفكران.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
171
شماره صفحه: 
125
محتوای تغذیه