صحيفه سجاديه

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

روش هاى تربيت عقلانى در «صحيفه سجاديه»

سال بيست و پنجم ـ شماره 228 (ويژه علوم تربيتى)

فاطمه ايرانمنش / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه باهنر كرمان           fa_ir2012@yahoo.com

عباسعلى رستمى نسب / دانشيار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه باهنر كرمان  rostaminasab@uk.ic.ir

دريافت: 26/10/94               پذيرش: 2/6/95

 

چكيده

تعليم و تربيت با رشد و كمال انسان و زندگى شايسته او سروكار دارد. ازآنجاكه انسان موجودى است پيچيده، تعليم و تربيت او نيز پيچيده و مستلزم تمهيد مقدمات فراوان و بهره گيرى از روش هاى تربيتى مؤثر است. بدين روى، براى سامان دهى به تعليم و تربيت، بايد از منابع غنى و باارزشى همچون قرآن كريم و اولياى دين و معصومان عليهم السلام استفاده كرد. اين تحقيق با هدف بررسى و تبيين روش هاى تربيتى مبتنى بر پرورش بعد عقلانى در «صحيفه سجاديه» و با روش توصيفى ـ تحليلى صورت گرفته است. نتايج تحقيق بيانگر اين است كه «صحيفه سجاديه» جايگاه فوق العاده اى براى انسان قايل است. به همين دليل، برنامه ها و روش هاى تربيتى مطمئنى براى تربيت انسان ها و سعادت و رستگارى بشر معرفى مى كند كه با به كاربستن آنها، انسان به سوى سعادت واقعى رهنمون مى شود. در اين زمينه، روش هاى تربيت عقلانى از جمله، تزكيه، تعليم حكمت، مشاهده، عبرت آموزى، تجربه اندوزى، پرسش و پاسخ و مانند آن از اين كتاب استخراج گرديده است.

كليدواژه ها: صحيفه سجاديه، جايگاه انسان، تربيت عقلانى، روش هاى تربيتى.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
13

سلامت معنوى از منظر قرآن و صحيفه سجاديه

سال بيست و سوم ـ شماره 205 -دي 1393

 فاطمه سادات بيطرفان[1]

فريبرز صديقى ارفعى[2]

چكيده

از سال ها پيش، انديشمندان، به ويژه انديشمندان مسلمان، به طرح موضوع معنويت در امر مهم سلامت پرداخته اند. امروزه نيز دانشمندان دريافته اند كه سلامتى بدون معنويت داراى كمبودى اساسى است. هدف اصلى اين پژوهش، شناسايى مؤلفه هاى سلامت معنوى در آموزه هاى دين مبين اسلام است كه با روش توصيفى ـ تحليلى و با مراجعه به دو منبع ارزشمند قرآن كريم و صحيفه سجاديه به استخراج اين مؤلفه ها پرداخته مى شود. يافته هاى تحقيق نشان مى دهند كه دين مبين اسلام در ارتقاى سلامتى پيروان خود نقش اساسى داشته و رابطه محكمى بين ايمان و سلامت روانى وجود دارد. خاستگاه سلامت معنوى در فرهنگ اسلامى، حقيقت قلب يا همان روح و نفس است كه در كنار جسم قرار دارد و در عين حال، داراى شخصيتى مستقل است. مؤلفه هاى سلامت معنوى در قرآن و صحيفه سجاديه نيز عبارتند از مؤلفه هاى معرفتى، هيجانى، عملى و بازدهى.

كليدواژه ها: سلامت، سلامت معنوى، مؤلفه هاى سلامت معنوى، آيات و روايات، قرآن، صحيفه سجاديه.[1] دانشجوى كارشناسى ارشد روان شناسى تربيتى دانشگاه كاشان.   fatemehbitarafan@yahoo.com

[2] دانشيار گروه روان شناسى دانشگاه كاشان.   fsa@kashanu.ac.ir

دريافت: 11/6/93               پذيرش: 13/10/93

 


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
205
شماره صفحه: 
39

درآمدى بر رويكرد اسلامى درمان افسردگى با محوريت صحيفه سجاديه

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 174 ـ خرداد 1391، 43ـ59

مرضيه شريفى*

چكيده
در سال هاى اخير، الگوى چندوجهى برگرفته از متون اسلامى در درمان افسردگى مورد توجه قرار گرفته و از اين شيوه در درمان افراد افسرده استفاده شده است. هدف اين مقاله معرفى اجمالى مؤلفه هاى اصلى رويكرد مذكور، با تأكيد بر مضامين صحيفه سجاديه مى باشد. در اين پژوهش كتابخانه اى، ابتدا با استفاده از منابع، مؤلفه هاى اصلى الگوى اسلامى درمان افسردگى مشخص و در مرحله بعد، اين مؤلفه ها با مضامين مستخرج از صحيفه سجاديه منطبق گرديده است. اين مطالعه نشان مى دهد كه محتواى غنى صحيفه سجاديه، به نحو مطلوبى با مؤلفه هاى اصلى رويكرد اسلامى درمان افسردگى قابل انطباق مى باشد.

كليدواژه ها: رويكرد اسلامى، صحيفه سجاديه، افسردگى، درمان.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
174
شماره صفحه: 
43

روان‏شناسى بخشودگى و جايگاه آن در دعاهاى صحيفه سجاديه

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 174 ـ خرداد 1391، 13ـ28

على عيسى زادگان*

چكيده
موضوعى كه اخيرا نظر روان شناسان مثبت نگر و متخصصان بهداشت روانى را به خود جلب كرده، بخشودگى است. محققان نشان داده اند كه بخشودگى با سلامتى جسمانى و روانى در ارتباط است. جالب توجه است كه اين موضوع در قرآن، احاديث و دعاها نيز مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسى مرورى آيات قرآنى و به ويژه دعاهاى 52گانه صحيفه سجاديه با تأكيد بر موضوع بخشودگى است. چگونگى بررسى به اين صورت بود كه بعد از بررسى مرورى بخشودگى از جمله تعاريف نظرى و ويژگى هاى افراد بخشنده، به بررسى فوايد آن از لحاظ سلامتى جسمانى و روان شناختى بر اساس متون علمى جديد پرداخته شد. در اين بررسى، سازه بخشودگى در متون مذهبى با تأكيد بر احاديث و تأكيد بيشتر بر دعاهاى صحيفه سجاديه مورد توجه قرار گرفت. يافته ها نشان مى دهد كه در آيات قرآنى و احاديث و به ويژه در دعاهاى صحيفه سجاديه بيش از 120 بار كلماتى مثل عفو، آمرزش، بخشش، و گذشت مطرح شده است. به نظر مى رسد نتايج حاصل از اين پژوهش مرورى، اهميت ميان رشته اى بودن مطالعات مفاهيم دينى و تطبيق آن را با متون علمى جديد مى تواند متذكر شود.

كليدواژه ها: روان شناسى، بخشودگى، عفو، سلامتى روانى، روان شناسى مثبت نگر، دعا، صحيفه سجاديه.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
174
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه