امام خمينى قدس سره

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جستارى در تربيت عقلانى؛واكاوى ديدگاه قرآن كريم و انديشه امام خمينى قدس سره

سال بيست و ششم ـ شماره 236 (ويژه علوم تربيتى)

عليرضا فقيهى / استاديار دانشگاه آزاد اسلامى واحد اراك     a-faghihi@iau-arak.ac.ir

نسرين تركاشوند / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت اسلامى دانشگاه آزاد اسلامى واحد اراك   Tarkashvand.Nasrin@gmail.com

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
236
شماره صفحه: 
27

مبانى فلسفه سياسى امام خمينى قدس سره

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

عبداللّه اخلاقى / كارشناس ارشد علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره         a_akhlaqy@yahoo.com

مهدى اميدى / استاديار گروه علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                        omidimah@gmail.com

دريافت: 15/2/94               پذيرش: 11/9/94

 

چكيده

فلسفه سياسى امام خمينى قدس سره استمرار فلسفه سياسى اسلامى با رويكردى نوصدرايى است كه از يك سو، فلسفه  سياسى سكولار را برنمى تابد، و از سوى ديگر، تفاوت هاى چشم گيرى با جريان ظاهرگرايى دينى دارد. مسئله  اساسى اين است كه اين مكتب فكرى بر كدام مبانى متكى است كه آن را از آن دو پارادايم متمايز نموده است؟ اين  پژوهش درصدد شناخت و معرفى مبانى معرفت شناختى، هستى شناختى، فرجام شناختى و انسان شناختى فلسفه  سياسى امام خمينى قدس سره، با روش اسنادى، استفاده از نرم افزار و پايگاه هاى اطلاع رسانى معتبر است. ترسيم نحوه  جريان توحيد در حيات سياسى و اجتماعى از ديدگاه امام خمينى قدس سره هدف اصلى اين مقاله است. اين پژوهش نشان  مى دهد كه مبانى اين فلسفه سياسى چگونه بر هستى شناسى توحيدى، معرفت شناسى مبتنى بر كتاب تكوينى و كتاب  تدوينى و انسان شناسى متكى بر دوساحتى بودن انسان استوار است كه از يك سو، متضمن كاربست وحى الهى در  حيات سياسى و اجتماعى انسان هاست، و از سوى ديگر، مبتنى بر دريافت هاى عقلانى و شعور جمعى انسان ها در  ميدان اجتماع و سياست است.

 

كليدواژه ها: امام خمينى قدس سره، مبانى، فلسفه سياسى، معرفت شناختى، هستى شناختى، انسان شناختى.

 

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
13

راهبردهاى اصلاح جامعه از ديدگاه امام خمينى قدس سره

سال بيست و چهارم ـ شماره 219 (ويژه جامعه شناسى)

حسين زارع خورميزى / كارشناس ارشد شناخت انديشه هاى امام خمينى قدس سره دانشگاه آزاد اسلامى قم

سيدمحمود ميرخليلى / دانشيار دانشگاه تهران (پرديس فارابى قم)         mirkhalili@ut.ac.ir

دريافت: 26/5/94               پذيرش: 21/11/94

چكيده

امام خمينى قدس سره در مبارزات گسترده خود براى پيروزى انقلاب اسلامى، همواره به دنبال اصلاح جامعه و رفع مفاسد فردى و اجتماعى از جامعه اسلامى بود. مهم ترين موارد زمينه هاى اصلاح جامعه از ديدگاه ايشان عبارت است از: اصلاح انديشه دينى؛ نفى سازش با حكومت جور؛ اهميت دادن به نقش مردم؛ تشكيل حكومت اسلامى؛ اصلاح فرهنگ؛ عملكرد صحيح رسانه و مطبوعات؛ تحول دانشگاه. ايشان در زمينه اصلاح جامعه بر چند محور زير تأكيد داشت: توجه به مباحث فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى در جهت پرورش فكر و انديشه انسان و دور نگه داشتن او از مسير تباهى و انحراف؛ و توجه به نقش آموزش و تربيت در خانواده و در مدرسه. ايشان همچنين توجه همگان را به نقش آموزه هاى اسلامى جلب مى كند كه اگر اين دو كانون وظايف اصلى خود را به نحو احسن انجام دهند در سطح عمومى، جامعه اصلاح مى شود و جامعه آرمانى محقق خواهد شد.

     هدف اين پژوهش، دستيابى به ديدگاه هاى ايشان و نظريه هاى دينى در زمينه اصلاح جامعه، و ارائه راه كارهاى مشخص براى اصلاح جامعه و برون رفت از چالش هاى موجود است. اين پژوهش با روش اسنادى و اسناد مكتوب به گردآورى اطلاعات پرداخته است.

 

كليدواژه ها: امام خمينى قدس سره، راهبرد، اصلاح، جامعه، جامعه اسلامى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
219
شماره صفحه: 
63

واكاوى مناسبات علم و دين از منظر امام خمينى قدس ‏سره

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 175 ـ تير 1391، 73ـ86

على اصغر افتخارى نژاد*
مهران رضائى**

چكيده

يكى از مسائلى كه از ديرباز در حوزه دين پژوهى مطرح بوده، مسئله رابطه علم و دين و تعارض يا تعامل اين دو است. سنجش مناسبات علم و دين از جمله مباحث كلام جديد نيز به شمار مى رود. اين مقاله در پى آن است كه با رويكرد توصيفى ـ تحليلى، به بررسى مناسبات علم و دين از منظر امام خمينى قدس سره، به عنوان يكى از بزرگ ترين متفكران معاصر دينى، بپردازد.

بر اساس اين تحقيق، امام خمينى قدس سره، كسانى را كه قايل به تعارض ميان علم و دين هستند به شدت مورد انتقاد قرار مى داده است. امام قدس سره تعارضاتى را كه در برخى مواقع بين علم و دين به وجود مى آيد، ظاهرى و صورى مى دانند. ايشان علم جداى از دين را نه تنها منشأ سعادت نمى داند، بلكه آن را عامل شقاوت انسان عنوان مى كنند. علم و دين همانند دو بال عمل كرده و اين قابليت را خواهند داشت كه تمامى نيازهاى بشر را پاسخگو باشند. بر اين اساس، ما برآنيم تا با ارائه كليتى از مبانى علمى ـ دينى امام قدس سره، چگونگى رابطه اين دو مقوله مهم را تبيين نماييم.

 

كليدواژه ها: امام خمينى قدس سره، علم، دين، تعارض، سازگارى، حوزه، دانشگاه.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
175
شماره صفحه: 
73
محتوای تغذیه