كاركردگرايى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقد نظريه يگانه‏‌انگارى غيرتحويلى

معرفت سال بيست و دوم ـ شماره 188 ـ مرداد 1392، 75ـ81

سيداباذر نبويان1

چكيده

يكى از سؤالات مطرح در فلسفه ذهن، چگونگى تبيين وجودشناختى حالات ذهن است. در تبيين اين مسئله نظريات جديدى در فلسفه غرب مطرح شده است كه از جمله مهم ترين آنها مى توان به رفتارگرايى، اين همانى بين ذهن و بدن، كاركردگرايى، و حذف گرايى اشاره كرد. در اين ميان، جان سرل و ديويدسن قايل به يگانه انگارى غيرتحويلى شده و ذهن را از ويژگى هاى غيرفيزيكى نفس به شمار آورده اند. هدف از اين نوشتار، تبيين نظريه يگانه انگارى غيرتحويلى و نقد آن است كه به روش عقلى انجام مى گيرد. در پايان مقاله چنين نتيجه گيرى شده است كه نمى توان اوصاف ذهنى نفس را مادى پنداشت؛ زيرا ادله قايلان به نظريه مزبور تمام نبوده و ادعاى آنها را اثبات نمى كند و ازاين رو، فروكاستن حقايق مجرد به اجسام مادى معقول نيست.

كليدواژه ها: رفتارگرايى، اين همانى، كاركردگرايى، حذف گرايى، يگانه انگارى غيرتحويلى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
188
شماره صفحه: 
75

قصه هاى قرآنى و رويكردهاى زبان دينى در تحليل آنها (با تأكيد بر قصه خلقت حضرت آدم عليه السلام)

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 178 ـ مهر 1391، 17ـ31

محمد جعفرى*

چكيده

سازوكار گفتارى قرآن و دلالت هاى زبانى آن همواره از بحث هاى پرجاذبه و چالش برانگيز در ميان مفسّران از يك سو، و متكلمان و ساير دين پژوهان از سوى ديگر بوده است. اين بحث واجد مباحث مهمى است؛ از جمله اينكه آيا جملات و گزاره هاى قرآن همه ناظر به حقيقت است؟ اگر برخى تعابير قرآنى مجازگونه، نمادين و تمثيلى است، آيا اين مجازها تحويل پذير به واقع و حقيقت  است، يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش ها، به ويژه در حوزه داستان هاى قرآنى، دو رويكرد عمده وجود دارد: دسته اول ديدگاه هاى غيرواقع گراست كه تفاسير و برداشت هايى را از قصه هاى قرآنى ارائه مى نمايد مبنى بر اينكه اين داستان ها را از محتواى واقعى، كه مدلول ظاهرى الفاظ و كلمات آنهاست، تهى مى نمايد. دسته دوم شامل آرائى است كه مضامين داستان هاى قرآن را حاكى از حوادث و رويدادهاى رخ داده مى داند.

     در اين نوشتار با روش تحليلى ـ توصيفى، در ذيلِ دسته اول، پنج ديدگاه و در ذيل دسته دوم، دو ديدگاه بررسى و نقد شده است.

 

كليدواژه ها: داستان، تفسير، تأويل، تمثيل، كاركردگرايى، معرفت بخشى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
178
شماره صفحه: 
17
محتوای تغذیه