حسن يوسف زاده

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ازخودبيگانگى «هويتى»

سال بيست و پنجم ـ شماره 231 (ويژه جامعه شناسى)

 

حسن يوسف زاده / استاديار جامعة المصطفى العالميه        usefzadeh.h@gmail.com

دريافت: 22/6/95               پذيرش: 5/11/95

چكيده

«ازخودبيگانگى» در اصطلاح جامعه شناختى به وضعيتى اطلاق مى شود كه چيزى كه انسان آن را خلق كرده يا جزء خصايص انسان است به طريقى از او دور شود. حالتى ازخودبيگانگى وجود دارد كه اراده انسان ها حتى در ساحت انديشه نقش حداقلى ايفا مى كند كه از آن با عنوان «ازخودبيگانگى هويتى» تعبير مى شود. اين نوع ازخودبيگانگى امروزه محصول شرايطى است كه مهم ترين ويژگى آن «برساختى» بودن زندگى اجتماعى است. در اين نوع ازخودبيگانگى، انديشه اى «ديگر» در ذهن فرد جاى مى گيرد و بدين ترتيب، «ازخودبيگانگى هويتى» روى مى دهد. در اين مقاله، با استفاده از نظريه هاى تأثير رسانه هاى جمعى، در كنار رويكرد برساخت گرايى (ساخت اجتماعى واقعيت) به عنوان روش و چارچوب نظرى، با الهام از آموزه هاى اسلامى، رويكردى انتقادى به ازخودبيگانگى هويتى اتخاذ شده است. حاصل تحقيق آن است كه نفوذ فراگير رسانه هاى جمعى و سياست هاى همگرايانه آنها در پيشبرد اهداف سرمايه دارى غربى و محتواى نظام آموزشى بخصوص علوم انسانى، مهم ترين عامل ازخودبيگانگى هويتى بخش قابل توجهى از انسان ها در سراسر جهان است. برخلاف نظريه هاى رايج ازخودبيگانگى كه شى ءانگارى و جداشدن محصول فعاليت بشر را ملاك ازخودبيگانگى مى دانند، در «ازخودبيگانگى هويتى»، انديشه هاى نامناسب و چه بسا بى ربط در ذهن انسان ها جاى مى گيرد. اين نوع ازخودبيگانگى عمدتا مربوط به كشورهاى شرقى و جهان سومى است.

 

كليدواژه ها: ازخودبيگانگى، ازخودبيگانگى مدرن، ازخودبيگانگى هويتى، فراموشى خود، برساخت گرايى، تأثيرات رسانه اى.


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
231
شماره صفحه: 
109

بايسته هاى روش شناختى شاخص سازى در حوزه ارتباطات اجتماعىبا تأكيد بر الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت

سال بيست و چهارم ـ شماره 219 (ويژه جامعه شناسى)

حسن يوسف زاده / عضو هيئت علمى پژوهشگاه بين المللى المصطفى     usefzadeh.h@gmail.com  

دريافت: 22/3/94               پذيرش: 26/11/94

 

چكيده

شاخص و شاخص سازى در حوزه علوم انسانى بسيار مهم است. از سويى، سياست گذارى، برنامه ريزى و حركت جوامع به سوى اهداف تعريف شده، بر اساس شاخص ها صورت مى گيرد و از سوى ديگر، ميزان موفقيت و پيشرفت جوامع نيز بر اساس همان شاخص ها سنجيده مى شود. ولى آيا شاخص هاى ارائه شده از سوى سازمان ملل و صندوق بين المللى پول مى تواند پاسخگوى همه نيازهاى بشر در همه جوامع باشد؟ درصورتى كه پاسخ منفى باشد، اين پرسش بسيار مهم مطرح مى شود كه «چه الزاماتى براى شاخص سازى در جوامع اسلامى در حوزه ارتباطات و تعاملات اجتماعى وجود دارد؟» مقاله حاضر با هدف پاسخ به اين پرسش اساسى، روش تحليل و تفسيرى را در پيش گرفته و با عنايت به تمايز شاخص هاى جامعه اسلامى با غير آن، به ويژه در حوزه علوم انسانى، با بررسى كاركردهاى ارتباطات در جامعه اسلامى، هفت ضرورت براى ارائه شاخص در حوزه ارتباطات اجتماعى در جامعه اسلامى ارائه، و به برخى از مبادى معرفتى اين نوع شاخص سازى اشاره كرده است. حاصل بررسى اين است كه ارتباطات در جامعه اسلامى هم از نظر گستره و ساحت هاى ارتباطى و هم از لحاظ هدف و قوام ارتباط، تمايز آشكارى با جوامع غيراسلامى دارد و همين امر به كاركردهاى ارتباطى متفاوتى منجر مى شود.

 

كليدواژه ها: شاخص، روش شناسى ارتباط، ارتباطات اجتماعى، الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
219
شماره صفحه: 
29

جايگاه و منزلت جامعه شناسى در گفت و گو با آنتوني گيدنز

جايگاه و منزلت جامعه شناسى

در گفتوگو با آنتونى گيدنز*
حسن يوسف زاده

 

س. چه چيزى براى اولين بار شما را به سمت و سوى مطالعه جامعه شناسى سوق داد؟

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
47
شماره صفحه: 
116

نظم اجتماعي در اسلام

نظم اجتماعي در اسلام

حسن يوسف زاده

مقدّمه

مقوله نظم و امنيت اجتماعي از مباحثي است كه در طبقه بندي موضوعات جامعه شناختي، نقطه مقابل جامعه شناسي تغييرات اجتماعي و به ويژه در تعارض با مباحث تغييرات عميق و انقلابات اجتماعي است. نظم اجتماعي از موضوعات اساسي جامعه شناسي است. اين موضوع از زمان پيدايش اولين سرچشمه هاي تفكر اجتماعي، هميشه مورد توجه انديشمندان بوده است.

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
103
شماره صفحه: 
48
محتوای تغذیه