ارزشيابى

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ارزشيابى تربيتى جايگاه ارزشيابى در آموزش ارزش ها

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

مهناز حاج غلامرضايى / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان           alihemmat57@gmail.com

سيدحميدرضا علوى / استاد علوم تربيتى دانشگاه شهيد باهنر كرمان       hralavi@uk.ac.ir

دريافت: 29/10/95               پذيرش: 27/3/96

 

چكيده

ارزشيابى تربيتى همچون ارزشيابى تحصيلى امرى است مهم كه بايد بر تمام فعاليت هاى ياددهى ـ يادگيرى مسائلتربيتى سايه افكند و براى تشخيص همسويى و يا عدم همسويى فرايند آموزش با هدف آموزش از آن استفاده گيرد.تحقيق حاضر بر آن است تا به شناسايى روش هاى مناسب در ارزشيابى تربيتى افراد بپردازد. اين تحقيق به صورتتوصيفى ـ تحليلى و با روش كتابخانه اى و نظرى و با استفاده از تجربيات آموزشى محققان صورت گرفته است. نتايجتحقيق ارائه چهارده روش ارزشيابى مناسب (چهار نمونه برگرفته از نظرات انديشمندان تربيتى و ده نمونهمحقق ساخته) به منظور ارزيابى آموزه هاى تربيتى افراد است و آموزش دهندگان رسمى و غيررسمى مى توانند از اينروش ها در جهت محك زدن متربيان و حصول آگاهى از ميزان نهادينه شدن ارزش هاى آموخته شده در متربياناستفاده كنند و به اين طريق، موفقيت و يا عدم موفقيت آموزش خود را مشخص سازند تا زمينه بازانديشى درروش ها يا مراحل ياددهى ـ يادگيرى فراهم آيد.

 

كليدواژه ها: ارزشيابى، ارزشيابى تربيتى، آموزه هاى تربيتى، نهادينه شدن ارزش ها.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
237
شماره صفحه: 
29

نقد و بررسى مفهوم پردازى ارزش از منظر پراگماتيسم ديويى و دلالت هاى تربيتى آن

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 179 ـ آبان 1391، 105ـ116

 بابك شمشيرى*

محمد جوادى نيكو**

چكيده

ارزش شناسى، يكى از مباحث محورى فلسفه و به تبع آن، فلسفه تعليم و تربيت مى باشد. اصولاً شناخت ارزش ها، مبنايى براى فلسفه اخلاق و تربيت اخلاقى به شمار مى آيد. هريك از مكاتب فلسفى تعليم و تربيت، تبيين خاص خود را از چيستى ارزش ها و معيارهاى آن ارائه كرده اند. همين امر موجب شده كه الگوها و نظريه هاى متنوعى در حيطه تربيت اخلاقى شكل بگيرد. بر اين اساس، هدف اين پژوهش نقد و بررسى مفهوم ارزش از منظر پراگماتيسم ديويى و دلالت هاى آن در حيطه تربيت اخلاقى مى باشد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات فلسفى است كه با رويكرد توصيفى ـ تفسيرى صورت مى گيرد. نتايج تحقيق نشان مى دهد كه از منظر ديويى، بنياد ارزش ها در فعاليت هاى فردى و اجتماعى نهفته است؛ يعنى دامنه ارزش ها تا حدى است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم، اثرى عملى در جريان زندگى فردى و اجتماعى داشته باشند. و با ردّ ذاتى بودن ارزش ها به نسبيت گرايى در اين مورد دامن زده مى شود.

 

كليدواژه ها: ارزش، پراگماتيسم، برنامه درسى، روش ياددهى ـ يادگيرى، ارزشيابى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
179
شماره صفحه: 
105
محتوای تغذیه