معناشناسى

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

معناشناسى و گستره افضليت امام در انديشه متكلمان

سال بيست و پنجم ـ شماره 225 (ويژه كلام)

محمدحسين فارياب / استاديار گروه كلام مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏ سره                        m.faryab@gmail.com

دريافت: 29/10/94               پذيرش: 12/3/95

 

چكيده

در انديشه شيعه و بسيارى از اهل‏ سنت، افضليت امام يكى از شرايط لازم براى امام است. اين مسئله درطول تاريخ اسلام، در كشاكش بحث‏ هاى شيعه و سنى بارها مورد چالش قرار گرفته است. آنچه ايننوشتار به دنبال آن مى‏ باشد، مرورى است بر معناى افضليت در انديشه متكلمان با روش اسنادى. ازسوى ديگر، يكى از مسائل اصلى در بحث افضليت، گستره افضليت امام است كه به حقيقت بيانگرمسئله معناى افضليت است. پس در اين نوشتار معناى افضليت را از ديدگاه متكلمان بررسى مى‏ كنيم كهبيانگر ديدگاه آنها در بحث گستره افضليت نيز به‏ شمار مى‏ رود. بر اساس مهم‏ ترين يافته‏ هاى اين تحقيق،متكلمان اهل‏ سنت كمتر به اين بحث توجه داشته‏ اند و در سوى مقابل، متكلمان شيعى معانى متعددىبراى افضليت ذكر كرده‏ اند.

 

كليدواژه‏ ها: افضليت، معناشناسى، گستره، امام، متكلمان.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
225
شماره صفحه: 
63

پژوهشى در معناى شيطان در قرآن كريم براساس فرهنگ عرب عصر نزول

سال بيست و پنجم ـ شماره 222 (ويژه علوم قرآنى)

سيدمحمود طيب حسينى / دانشيار علوم قرآن و حديث پژوهشگاه حوزه و دانشگاه       tayyebhoseini@rihu.ac.ir

دريافت: 16/10/94               پذيرش: 19/2/95

چكيده

مراجعه به فرهنگ عربى براى تفسير قرآن امرى لازم است و عدم مراجعه به آن سبب مى شود مفسر از درك و دريافت معناى دقيق و صحيح واژه ها و آيات قرآن بازماند. مقاله حاضر سعى دارد با رويكرد تحليلى ـ تاريخى، معناى واژه «شيطان» را در سياق آيات متعدد قرآن با مراجعه به فرهنگ عرب عصر نزول بررسى نمايد. حسى ترين معنا براى ماده شيطان در فرهنگ عربى طناب بلندى بوده است كه با آن از چاه هاى عميق آب مى كشيدند، سپس به معناى هر موجود سركش ويرانگر و ضرررسانى، از انسان، جن يا ساير حيوانات تعميم يافته است. معانى اى كه از رهگذر اين بررسى براى واژه شيطان در قرآن شناسايى شد عبارتند از: ابليس و سپاهيانش، جنيان سركش آزازرسان، انسان هاى وسوسه گر، شايعه پراكنان، سران منافقان، مارهاى زشت منظر و وحشتناك، و ميكروب.

 

كليدواژه ها: شيطان، شيطان در قرآن، مفردات قرآن، فرهنگ عربى، معناشناسى، نقش فرهنگ عربى درتفسير.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
222
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه