سلام

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

«سلام» واژه‌اي اصيل

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و دوم، شماره اول، پياپي 304، فروردين 1402، ص 79ـ85
 

نوع مقاله: ترويجي

* محمد خسروي شكيب / دانشيار دانشگاه لرستان. گروه زبان و ادبیات فارسي     m.khosravishakib@gmail.com

شماره صفحه: 
79

آداب گفتارى حاكم بر سبك زندگى اسلامى از ديدگاه قرآن

سال بيست و دوم ـ شماره 185 ـ ارديبهشت 1392، 43ـ56

فاطمه امين پور*

معصومه امين پور**

چكيده

سبك زندگى از لايه هاى رويين فرهنگى است و يكى از عناصر تشكيل دهنده آن، آداب گفتارى است كه به نحوه سخن گفتن انسان اشاره دارد. ازآنجايى كه مبناى اعتقادى ما مكتب اسلام، به ويژه آموزه هاى قرآنى است و پايه زندگى فردى و اجتماعى ما بر اين اساس بنيان نهاده شده است، آداب گفتارى موجود در جامعه بايد متناسب با سبك زندگى اسلامى تدوين شود. اين پژوهش، با مراجعه به مصاديق مختلف آداب گفتارى در آيات قرآن، به دنبال ارائه الگوى مطلوب آداب اجتماعى در جامعه مسلمانان است. بدين منظور، از روش تحليلى ـ استنباطى بهره مى گيرد. آداب گفتارى حاكم بر سبك زندگى اسلامى بر پايه گسترش امنيت و اعتماد متقابل در جامعه اسلامى سازمان يافته اند. ازآنجايى كه زبان از نمادهاى معنادار در ارتباطات انسانى است، آنچه به واسطه گفتار بين انسان ها مبادله مى گردد، بر اساس انتقال معانى شكل مى گيرد. به واسطه آداب گفتارى مطرح در قرآن، معانى مثبت اجتماعى به ديگران انتقال يافته، از انتقال معانى منفى پيشگيرى مى شود.

 

كليدواژه ها: سبك زندگى، گفتار، سخن، قرآن، غيبت، تهمت، سلام.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
185
شماره صفحه: 
43
محتوای تغذیه