محمد آسائي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسي شناخت و آگاهي مفسران قرآن در ادوار پيشامعاصر نسبت به اعتقادات آئين مسيحيت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 41ـ50

نوع مقاله: ترويجي

محمود واعظي/ دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران    mvaezi@ut.ac.ir
* محمد آسائي/ دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران asaee@ut.ac.ir

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
41

نقد آموزه تثليث و تجسد در مسيحيت با تكيه بر قرآن و روايات و برخي آثار مهم اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 249 (ويژة اديان)

جلیل پروین / استادیار دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران    jalilparvin@yahoo.com
محمد آسائی / کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران     asaee1379@gmail.com
دريافت: 16/10/96                    پذيرش: 25/4/97
چکیده
با اینکه دو آموزه تثلیث و تجسد خدا در عیسی مسیح، بنیادی‌ترین آموزه‌های الهیاتی مسیحیت هستند، قرآن و روایات اهل‌بیت علیهم السلام، آن دو را کفر معرفی کرده، با بیان‌های مختلفی بر بطلان آنها استدلال می‌کنند. براین‌اساس، رسالت و گستره موضوع این پژوهش در مرزها و مسائل زیر تعیین شده است: تبیین دو آموزه تثلیث و تجسد در مسیحیت؛ نقد آن دو با مراجعه به قرآن، روایات شیعی و برخی آثار علمای اسلامی؛ و سرانجام تحلیل و نقد دو شبهه «متفاوت بودن تثلیث مورد انتقاد قرآن با تثلیث مورد باور مسیحیان» و «یکسان بودن تجسد در معارف مسیحی، با تجلی در منابع اسلامی». حاصل یافته‌های تحقیق بیانگر این است که تثلیث و تجسد با برخی اصول یقینی خداشناسی توحیدی در تعارض بوده و به اشکالات بسیاری مبتلا هستند. از جمله تناقضمندی، ترکیب‌پذیری ذات خدا، نقص صفات کمال در اقانیم ثلاثه، تغییر و انفعال در ذات خدا.
کلیدواژه‌ها: تثلیث، تجسد، عیسی‌شناسی، عهد جدید، مسیحیت.

 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
249
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه