دوستعلي سنچولي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تحليلي بر ديدگاه حكيم سنايي غزنوي نسبت به امام حسن مجتبي عليه السلام و معاويه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

دوستعلی سنچولی / استادیار گروه تاریخ دانشگاه زابل     doostalisanchooli@yahoo.com
دريافت: 31/1/97                    پذيرش: 17/6/97
چکیده
اهل‌سنت در ایران، به‌ویژه اندیشمندان آنان، از قرون نخستین اسلامی تاکنون نسبت به اهل‌بیت پیامبر صلی الله علیه و آله عشق می‌ورزیده و در آثار و تألیفات خویش، به ذکر فضایل آنان می‌پرداخته و از دشمنانشان تبری می‌جسته‌اند. حکیم سنایی غزنوی یکی از شاعران متعهد و سنی‌مذهب ایرانی در قرن ششم هجری است که در آثار خویش، عشق و ارادت خود را به خاندان نبوت و امامان شیعه بی‌پرده ابراز داشته است. توجه و اختصاص بخشی از اشعار سنایی به بیان فضایل امام حسن مجتبی علیه السلام و دخالت معاویه در به شهادت رساندن آن امام همام و ابراز انزجار از خاندان اموی، ضرورت و اهمیت این تحقیق را بیان می‌دارد. این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی به بیان دیدگاه سنایی دربارة گوشه‌ای از فضایل اخلاقی و راز شهادت امام حسن علیه السلام پرداخته است. عشق و ارادت سنایی به امام حسن علیه السلام و دخالت معاویه در شهادت ایشان، از جمله باورهایی است که در آثار این شاعر حکیم هویداست.
کلیدواژه‌ها: امام حسن مجتبی علیه السلام، سنایی غزنوی، معاویه.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
251
شماره صفحه: 
91
محتوای تغذیه