سيدمحمد حاجتي شوركي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسي تطبيقي تفاوت متن گزارش قرآن و تورات در داستان پيامبران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 9ـ20

نوع مقاله: ترويجي

* سيدمحمد حاجتي شوركي/ دکتراي اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني  (ره) Hajati65@chmail.ir

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
9

معرفى فرقه ذهبيه و نقد و بررسى برخى باورهاى آن

سال بيست و دوم ـ شماره 193 ـ دى 1392، 47ـ61

سيدمحمد حاجتى شوركى1

مرتضى صانعى2

چكيده

يكى از فرقه هاى فعّال صوفيه در ايران، فرقه «ذهبيه» است. از مشايخ اين فرقه مى توان به جنيد بغدادى، سرى سقطى، احمد غزالى و نجم الدين كبرى اشاره كرد. گرچه اقوالى درباره مؤسس آن بيان شده، اما به نظر مى رسد مؤسس آن سيدعبداللّه برزش آبادى باشد. پيروان اين فرقه، خود را منتسب به ائمه اطهار عليهم السلام دانسته و معتقدند: سند ولايت جزئيه قمريه اين سلسله توسط معروف كرخى به امام رضا عليه السلام مى رسد، درحالى كه در شريعت اسلامى نامى از ولايت قمريه برده نشده است. علاوه بر اينكه ارتباط معروف كرخى با امام رضا عليه السلام و اسلام آوردن وى به دست آن حضرت، از نظر تاريخى و برخى جهات ديگر مورد تأمل است. ازجمله آسيب هاى مهم اين فرقه، سلسله مشايخ و اقطاب ذهبيه است كه گرفتار چند بريدگى و كودتاى درون فرقه اى مى باشند.

اين مقاله با روش توصيفى و با هدف معرفى اين فرقه، با بررسى و نگاه انتقادى به فرقه ذهبيه تدوين يافته است و تلاش شده ديدگاه صاحب نظران و منتقدان مورد توجه قرار گيرد.

كليدواژه ها: تصوف، فرقه ذهبيه، قطب، معروف كرخى، ولايت قمريه، ولايت شمسيه.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
193
شماره صفحه: 
47
محتوای تغذیه