امامیه

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

رابطة قرآن و عهدین با سنت از منظر امامیه و آئین کاتولیک

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 31ـ39

 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
31

نقد و بررسی مستندات شهرستانی در «الملل و النحل» در توصیف و رد موضع امامیه نسبت به صحابه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* سيده‌منا موسوي/ استاديار گروه كلام دانشگاه قم    sm.mousavi@qom.ac.ir
زهره كياني/ كارشناس ارشد شيعه‌شناسي دانشگاه قم    Sm.mousavi@qom.ac.ir
دريافت: 06/11/1399                    پذيرش: 11/05/1400
چکيده
برخی از مسلمانان به ‌ویژگی صحابی‌بودن نگاه معیاری داشته و آن را موجب فضیلت‌مندی می‌دانند و برخی دیگر با نفی این نگاه، فضیلت‌مندی را تابع معیارهایی نظیر ایمان و عمل صالح می‌دانند. شهرستانی در کتاب «الملل و النحل» با استناد به برخی آیات قرآن و روایت معروف به عشرۀ مبشره، به نگاه معیاری نزدیک شده، صحابی‌بودن را عاملی برای فضیلت‌مندی می‌داند. بدین‌ترتیب، موضع امامیه را که میان صحابه از نظر فضیلت‌مندی تفاوت می‌گذارند، تخطئه می‌کند. در تحقیق حاضر در پی درستی‌آزمایی مدعیات شهرستانی و معرفی او از موضع امامیه، با روش توصیف و تحلیل واژگانی آیات، این به ‌دست آمد که از مستندات قرآنی او نمی‌توان مفهوم معیاری از صحابی‌بودن و براین‌اساس تمجید بی‌قید و شرط همۀ صحابه در همۀ زمان‌ها را برداشت کرد؛ بلکه فضیلت‌مندی صحابه نیز تحت حاکمیت معیار قرآنی ایمان و عمل صالح قرار دارد. بررسی سندی و محتوایی روایت مذکور نیز احتمال جعلی بودن آن را در راستای خلافت سیاسی به ‌شدت تقویت کرد. همچنین به اجماع امامیه تنها هر فرد محارب با امام، تکفیر می‌گردد.
کليدواژه‌ها: شهرستانی، صحابه، عشرۀ مبشره، امامیه، تکفیر.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
286
شماره صفحه: 
67
صفحه شروع مقاله: 
67
صفحه پایان مقاله: 
76

بررسی تطبیقی آیه تطهیر در گفتمان کلامی امامیه و اشاعره

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* محمد معینی‌فر/ استادیار گروه مذاهب كلامي دانشگاه ادیان و مذاهب    mohagegkaraki@yahoo.com
لیلا عبدالهی خوراسگانی/ طلبه سطح 4 مؤسسه آموزش عالی فاطمةالزهراء اصفهان    l.abd51@yahoo.com
دريافت: 25/02/1400                    پذيرش: 27/05/1400
چکيده

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
286
شماره صفحه: 
57
صفحه شروع مقاله: 
57
صفحه پایان مقاله: 
66

شرایط عامل اخلاقی از منظر امامیه و آئین کاتولیک

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سیداکبر حسینی قلعه بهمن/ دانشیار گروه اديان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    ghalebahman@iki.ac.ir
* مجتبی نوری کوهبنانی/ كارشناس ارشد اديان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Mojtaba.nori.110@gmail.com
دريافت: 25/11/98                    پذيرش: 23/06/99
چكيده

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
276
شماره صفحه: 
67
صفحه شروع مقاله: 
67
صفحه پایان مقاله: 
78

تفویض و امر بین امرین در افعال انسانی براساس قدرت و اراده خدا و انسان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سيدمحمد قاضوي / کارشناس ارشد فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    qazavy.7626@chmail.ir
دريافت: 13/11/98                    پذيرش: 14/03/99
چکيده
روشن شدن محل نزاع بین معتزله و امامیه، در مسئله تفویض و امر بین امرین و بررسی مبانی آنها وجهه همت پژوهش پیش‌رو است. آنچه معتزله را به نظریۀ تفویض کشانده، چگونگی تأثیر مسائلی چون قدرت و اراده است، که باید با روش عقلی ـ نقلی مورد بررسی قرار گیرد. معتزله استطاعت را به دلائلی مقدم بر فعل دانسته و بدین بیان انسان را حقیقتاً فاعل می‌دانند. معتزله معتقدند نمی‌توان دو قادر بر یک فعل اجتماع کنند، درحالی‌که هرکدام انگیزه‌ای خلاف یکدیگر دارند. لذا قدرت خداوند را انکار کرده‌اند تا تکلیف، ثواب و عقاب معنا یابد؛ فعل قبیح از خداوند صورت نگیرد و عدالت و حکمت او حفظ شود. در معنای استطاعت، میان برخی از متکلمان امامیه اختلاف است؛ اما در نهایت همه استطاعت انسان و قدرت خداوند را پذیرفته‌اند. امامیه انسان را فاعل مباشر و خداوند را فاعل بالسبب می‌دانند. بدین معنا هر دو فاعل حقیقی نامیده می‌شوند. نسبت به افعال قبیح، انسان فاعل مستقیم و خداوند فاعل با واسطه و بالعرض است.
كليدواژه‌ها: امامیه، معتزله، تفویض، امر بین امرین، قدرت، استطاعت، اراده.


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
271
شماره صفحه: 
59
صفحه شروع مقاله: 
59
صفحه پایان مقاله: 
68
محتوای تغذیه