نفس

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسي اصالت، استقلال، تجرد و جاودانگي روح از منظر قرآن کريم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال سي‌ و دوم، شماره ششم، پياپي 309، شهريور 1402، ص 55ـ66
 

شماره صفحه: 
55

کشف معنای زندگی با رویکرد شناخت نفس از نگاه صدرالمتألهين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره ششم، پياپي 297، شهريور 1401، ص 27ـ36

نوع مقاله: ترويجي

* امین سیلانی/ کارشناس ارشد فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
aminsilani@yahoo.com
مرتضی رضایی/ استادیار گروه فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)    mrezaeeh50@gmail.com

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
297
شماره صفحه: 
27

کاربردهاي عقل، نفس، قلب و صدر در مباحث اخلاقي *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره پنجم، پياپي 296، مرداد 1401، ص 5ـ9

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
296
شماره صفحه: 
5

بررسی نظریۀ کامپیوتری ذهن و برخی لوازم آن از منظر حکمت سینوی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

 سال سي‌ام، شماره نهم، پياپي 288، آذر 1400، ص 75ـ84

 

نوع مقاله: ترويجي
سیدمحمد قاضوی / دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم(ع)    qazavy.7626@chmail.ir
دريافت: 05/02/1400                    پذيرش: 29/06/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
288
شماره صفحه: 
75

کیفیت حیات پس از مرگ از دیدگاه صدرالمتألهين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

 سال سي‌ام، شماره نهم، پياپي 288، آذر 1400، ص 55ـ61

 

نوع مقاله: ترويجي
* احمد سعیدي/ دانشيار گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)    ahmadsaeidi67@yahoo.com
زهرا ستوده / سطح 4 جامعة‌الزهرا (س)    z.sotoodeh98@gmail.com
دريافت: 15/04/1400                    پذيرش: 18/07/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
288
شماره صفحه: 
55

بدن مثالی از نظر صدرالمتألهین

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

 سال سي‌ام، شماره نهم، پياپي 288، آذر 1400، ص 43ـ54

نوع مقاله: ترويجي
علي حيدرپور/ كارشناس ارشد فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     heidarpur@gmail.com
* احمد حيدرپور/ استاديار گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     aheydar6013@gmail.com
دريافت: 10/04/1400                    پذيرش: 09/08/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
288
شماره صفحه: 
43

چیستی و چگونگی صدور اراده در اندیشه صدرالمتألهین

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* سيدابوالقاسم حسيني كمارعليا / سطح 4 حوزه علميه قم    s.ahosseini113@yahoo.com
مرتضي رضايي / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        mrezaeeh50@gmail.com
دريافت: 19/12/98                    پذيرش: 05/05/99
چکيده
اراده انسانی پدیده‌ای است که از جهات مختلف اندیشمندان حوزه عقلی را به اندیشه‌ورزی واداشته است. چیستی اراده، فرایند تحقق آن، رابطه آن با مقدمات، چگونگی تبیین اختیاری بودن آن، تأثیر اراده الهی در تحقق آن ازجمله حوزه‌های اندیشه‌ورزی در مورد پدیدۀ مذکور است. پژوهش حاضر با نگاهی به آراء صدرالمتألهین با رویکردی عقلانی و با روشی تحلیلی ـ توصیفی به پاسخ‌گویی به چیستی و چگونگی تحقق اراده انسانی در اندیشه صدرالمتألهین پرداخته و به این نتایج رهنمون شد که اراده یکی از افعال نفس بوده که بدون نیازمندی به اراده دیگر، به صورت اختیاری از سوی نفس صادر می‌شود و فاعلیت او نسبت به اراده از گونه فاعل بالتجلی است. ازآنجاکه در اندیشۀ صدرا افعال و صفات معلول همسان با وجود آنها، شأنی از شئون الهی است؛ لذا افعال جوانحی نفس و ازجمله اراده در حقیقت فعل الهی خواهد بود؛ هرچند که این، نافی انتساب اراده به نفس نیست.
كليدواژها: اراده، نفس، فاعل بالتجلي.

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
227
شماره صفحه: 
51
صفحه شروع مقاله: 
51
صفحه پایان مقاله: 
57

تحلیل انتقادی حدوث نفس در آراء شیخ اشراق

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* سیده‌سکینه یزدان‌پناه / کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی، داشگاه قم    taheritahura@yahoo.com
فرح رامین / دانشيار گروه فلسفه تطبيقي دانشگاه قم    f.ramin@qom.ac.ir
دريافت: 17/11/98                    پذيرش: 01/05/99
چکيده
حدوث و قدم نفس ازجمله دغدغه‌های فیلسوفان مسلمان بوده است. شیخ اشراق، براساس مبانی فلسفی و دلایل ویژه خود، به حدوث نفس قائل است. او معتقد است نفس همزمان با حدوث بدن مادی، به صورت مجرد حادث می‌شود. شارحان سهروردی، اندیشه وی را با متون دینی ناسازگار دانسته و دلایل وی بر حدوث نفس را ناتمام دانسته‌اند. از طرفی شیخ اشراق در رسائل رمزی و تأویلی‌اش به حضور نفس در عوالم پیشین اشاره دارد و به نظر می‌رسد که نفس از بالا و عوالم مافوق، به این نشئه مادی آمده و عوالمی را پیش از این دنیا سیر کرده است. در این پژوهش برآنیم با رویکردی تحلیلی و نو اشراقی از مبانی فلسفی شیخ اشراق، ناسازگاری موجود در آراء سهروردی را توجیه کنییم و به این نتیجه رهنمون شده‌ایم که نفوس انسانی پیش از دنیا در ناحیه علت و رب‌النوع خویش به نحو کلی وجمعی وجود داشته‌اند و سپس در این عالم مادی به نحو جزئی و شخصی حادث شده‌اند.
کلیدواژه‌ها: شیخ اشراق، نفس، حدوث، قدم، شهرزوري، قطب‌الدین شیرازی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
273
شماره صفحه: 
39
صفحه شروع مقاله: 
39
صفحه پایان مقاله: 
47

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (8) *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چکيده

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
273
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
10

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (5)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
270
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
8
محتوای تغذیه