دين

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسي علل و عوامل شکل‌گيري و بسط سکولاريسم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و دوم، شماره اول، پياپي 304، فروردين 1402، ص 87ـ99
 

نوع مقاله: ترويجي
سيدحامد عنواني/ دانش‌آموخته حوزة علمیه قم و دکتراي مباني نظري اسلام دانشگاه فردوسي مشهد    h_onvani@yahoo.com

شماره صفحه: 
87

رابطة دين و اخلاق (2) *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ و يكم، شماره يازدهم، پياپي 302، بهمن 1401، ص 5ـ8

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)
چكيده

سال انتشار: 
1401
شماره صفحه: 
5

تحليل و بررسي دين در ديدگاه اشو

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره پنجم، پياپي 296، مرداد 1401، ص 93ـ104

نوع مقاله: ترويجي
* حسن قره‌باغي/ دانشجوی دکتری کلام اسلامی مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     qarehbaghi@chmail.ir
محمد جعفري/ دانشيار گروه كلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    mjafari125@yahoo.com
دريافت: 25/02/1401                    پذيرش: 15/05/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
296
شماره صفحه: 
93

نقش تفکر در آموزش مفاهيم ديني از ديدگاه استاد علي صفايي حائري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره چهارم، پياپي 295، تير 1401، ص 49ـ56

نوع مقاله: ترويجي
محمدکاظم نيک‌فرجام/ طلبه سطح دو حوزة علميه قم    Mohammadkazem1377@mihanmail.ir
* حسن نجفي/ دکتراي مطالعات برنامه درسي دانشگاه علامه طباطبائي    hnajafih@yahoo.com
دريافت: 17/12/1400                    پذيرش: 25/04/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
295
شماره صفحه: 
49

جايگاه دين در پارادايم سايبري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

سيدابوالقاسم حسيني كمارعليا / استادیار دانشکده شهید محلاتی    S.ahosseini113@yahoo.com 
دريافت: 04/08/97                    پذيرش: 27/01/98
چکيده
تحولات شکل‌گرفته در عرصة سایبری به اعتراف جامعه‌شناسان، به‌مثابه یک پاردایم متفاوت نسبت به دوره‌های گذشته است. پارادیم سایبری تحولات شگرفی را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی به ‌وجود آورده است. با توجه به نقش هدایتگری دین در همة عرصه‌ها و در نتیجه لزوم نقش‌آفرینی آن، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به تبیین جایگاه دین در پارادایم سایبری پرداخته است. دین با تعریف سبک زندگی خاصی مبتنی بر معارف اعتقادی و ارزشی خود، می‌تواند فناوری‌های مختلف، ازجمله فناوری سایبری را از جهت نوع و میزان اهتمام به آن، جهت‌دهی کند و از این جهت نقش راهبردی خواهد داشت و از سویی دیگر، از رهگذر تبیین دیدگاه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود، برای برون‌رفت از چالش‌های فرهنگی، اجنماعی، سیاسی و اقتصادی به ارائه راه‌کارهای اصلاحی بپردازد.
کلیدواژه‌ها: پارادیم، پارادایم سایبر، دین.
 


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
260
شماره صفحه: 
59

بررسي ساختار نظام بين‌الملل موجود از منظر امام خميني ره

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره نهم، پياپي 252 (ويژة علوم سياسي)

موسی مهدوی‌نژاد / دانشجوي دكتري علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    soheil14@chmail.ir
دريافت: 25/12/96                    پذيرش: 29/05/97
چکیده
ایجاد هر رویة رفتاری از سوی بازیگران فعال اجتماعی و پذیرش بازیگران منفعل سبب شکل‌گیری ساختار اجتماعی خاصی می‌گردد. از منظر امام خمیني ره  ارزش‌های دینی و ارزش‌های انسانی (فطرت) دو شاخصة اجتماعی هستند که از ایجاد ساختار اجتماعی سلطه جلوگیری می‌کنند. رویه رفتاری ضددینی و فطری بازیگران سیاسی فعال در عرصة بین‌الملل منجر به ایجاد ساختار و نظم نوین جهانی تهی از دین و ارزش‌های انسانی شده است. ساختار کنونی روابط بین‌الملل هر‌چند مشتمل بر مؤلفه‌ها و نهادهایی همچون حقوق و سازمان بین‌الملل است؛ اما خوي استبدادی به خود گرفته است. در این ساختار استبدادی، فقط منافع، امنیت و هویت آزاد برخی از بازیگران (واحدهای سیاسی قدرتمند) تأمین خواهد شد. بدون تجدیدحیات اجتماعی دو مؤلفه «دین» و «فطرت»، امکان استیفای منافع عمومی جهانی فراهم نخواهد شد. ازآنجاكه ساختار و نظام کنونی بین‌الملل از بازگشت این دو عامل نافی سلطه به ارزش‌های اجتماعی ممانعت می‌کند، امکان اصلاح ساختار و استیفای منافع عمومی وجود ندارد و تغییر نظام جهانی و ساختار رفتاری آن ضروری به نظر می‌رسد. مقاله حاضر به بررسي اين موضوع مي‌پردازد.
کلیدواژه‌‌ها: امام خمیني ره، مستکبران، مستضعفان، ساختار بین‌الملل، دین، فطرت، امنیت.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
252
شماره صفحه: 
69

صفات شيعيان واقعي؛ قناعت (2)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده
قناعت از جمله ويژگي‌هاي شيعيان واقعي است. قناعت به معناي كاستي از تعلقات و توجه به لذايذ دنيوي است. قناعت، مؤمن را وامي‌دارد در استفاده از آنچه به‌دست آورده، و نعمت‌هاي خداوندي كه در اختيارش هست، اسراف نكند و در حد ضرورت از آن مصرف كند. مؤمن خدا و آخرت را باور دارد و دنيا را وسیله براي نيل به قرب الهي نمي‌داند. كسي كه همة تلاش او در دنيا بهره‌مندي از لذايذ دنيوي است يا منكر عالم آخرت است و مي‌پندارد كه هرچه هست در همين دنياست و خارج از آن چيزي وجود ندارد و يا ايمانش ضعيف است. ازاين‌رو، استفاده از امكانات دنيوي براي غير آخرت و اهداف غيرالهي نابخردي است. شيعة واقعي از زندگي دنيوي، با چراغ عقل و وحي گام برمي‌دارد و با هدايت وحي و عقل دلش از انحرافات و كژي‌ها پاك است. فلسفة قناعت در دنيا در همين عرصه معنا دارد.
كليدواژه‌ها: قناعت، دين، دنيا، مؤمن، آخرت، قرب الهي.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
251
شماره صفحه: 
5

تقليد كوركورانه؛ آفت دينداري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 249 (ويژة اديان)

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
249
شماره صفحه: 
69

رابطة علوم طبيعي و دين از ديدگاه آيت‌الله مصباح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 243 (ويژة فلسفه)

محمدعلى محيطى اردكان / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني€             hekmatquestion@gmail.com

دريافت: 6/7/96                 پذيرش: 25/11/96

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
243
شماره صفحه: 
13

فراتحليل مطالعات دين و اضطراب: بررسي چالش‌هاي معرفتي و روشي آثار منتشرشده دربارة دين و اضطراب (1381ـ 1391)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 241 (ويژة روان‌شناسي)

فاطمه مرندي / كارشناس ارشد روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات                                                  nabavian2565@anjomedu.ir

محمد فولادي / دانشيار گروه جامعه‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                                                    fooladi@iki.ac.ir

دريافت: 2/4/96 ـ پذيرش: 30/10/96

چکيده

هدف از اين پژوهش، فراتحليل مطالعات دين و اضطراب و بررسي چالش‌هاي روش‌شناختي و معرفتي آن دو است. جامعة آماري تمام آثار مربوط به دين و اضطراب است كه طي سال‌هاي 1381 تا 1391 به صورت كتاب، پايان‌نامه و مقاله منتشر شده است. در اين پژوهش، پس از وارسي اولية آثار منتشرشده و حذف منابعي كه خارج از قلمرو پژوهش بود، اين آثار به دقت مطالعه و كاستي‌ها و چالش‌هاي آنها از لحاظ ملاک‌هاي روشي و معرفتي، بررسي و ارزيابي شد و اطلاعات به‌دست‌آمده در جدول توصيفي و آمار استنباطي و تحليلي از طريق نرم‌افزارspss تجزيه و تحليل گرديد. تحليل داده‌ها نشان داد که پژوهش‌های منتشرشده در دهة مزبور، دچار چالش‌های روشی و معرفتی بسياري است. برخي از چالش‌هاي معرفتي در اين پژوهش عبارت است از: نگاه منفي به دين در رفع اضطراب، نگاه خنثا به دين در رفع اضطراب، استفاده از منابع غيراصيل روان‌شناسي، استفاده از منابع غيراصيل ديني، مستندات ناكافي، فهم نادرست از مفهوم و رابطة دين و اضطراب. همچنين برخي چالش‌هاي روش‌شناختي اين پژوهش عبارت است از: بهره‌گيري از روش كمّي صرف و يا كيفي صرف؛ فقدان نمونه‌گيري در دسترس و يا نمونه‌گيري پژوهش؛ فقدان سؤال و يا فرضية پژوهش.

كليدواژه‌ها: چالش‌هاي روش‌شناختي، چالش‌های معرفتي، دين، اضطراب، فراتحليل.


سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
241
شماره صفحه: 
89
محتوای تغذیه