رسانه

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ميزان پايبندي عملي به‌ دين و ارتباط آن با نوع و ميزان استفاده از رسانه‌ها (مطالعه موردي: معلمان شهرستان دهلران)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

اصغر میرفردی / دانشیار بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز    amirfardi@shirazu.ac.ir
عبدالله ولی‌نژاد / کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج         abdollahvalinejad@gmail.com
دريافت: 07/09/97                    پذيرش: 16/11/97
چکيده
این مقاله، با هدف مطالعه نقش رسانه در میزان پایبندی عملی معلمان شهرستان دهلران به ‌دین انجام شده است. براساس جدول مورگان، حجم نمونه 300 نفر محاسبه ‌شده است که با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای (جنس و مقطع آموزشی) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای ترکیبی محقق‌ساخته و دیگران‌ساخته است که پس از تأیید اعتبار آن توسط صاحب‌نظران، پایایی پرسشنامه «میزان پایبندی عملی به‌ دین» با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (71/0)، محاسبه ‌و مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها تفاوتی معنادار در «میزان پایبندی عملی به ‌دین» پاسخ‌گویان، با توجه به‌«جنسیت» و «مقطع آموزشی» آنان را نشان داد. براین‌اساس، هیچ تفاوت معناداری در «میزان پایبندی عملی به ‌دین» پاسخ‌گویان، با توجه به ‌سایر متغیرهای زمینه‌ای مورد مطالعه، و همچنین «نوع رسانه مورد استفاده» و «میزان استفاده از رسانه مورد استفاده» آنها، وجود ‌نداشت. در نهایت فقط متغیرهای «مقطع آموزشی ابتدائی» و «جنسیت» توانستند وارد مدل رگرسیونی عوامل تببین‌کنندة «میزان پایبندی عملی به ‌دین» شوند و به ‌میزان 6/4 درصد از تغییرات آن را تبیین نماید.
کلیدواژه‌ها: دین‌داری، معلم، رسانه، دهلران، ایران.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
255
شماره صفحه: 
59

نگاه قرآني به «شايعه» و «شبهه»، دو روش نفوذ فرهنگي دشمن از طريق رسانه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 247 (ويژة علوم قرآني)

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
247
شماره صفحه: 
69

سياست ها و شگردهاى تبليغى وهابيت در جهان

سال بيست و پنجم ـ شماره 231 (ويژه جامعه شناسى)

رسول خضرلو / استاديار جامعة المصطفى العالميه            khezrkhezri@yahoo.com

سيدحسين شرف الدين / دانشيار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره         sharaf@qabas.net

دريافت: 19/6/95               پذيرش: 11/11/95

چكيده

وهابيت را نه صرفا يك منظومه فكرى ـ اعتقادى يا يك فرقه مذهبى ـ تاريخى، بلكه بيشتر بايد يك جريان سياسى ـ امنيتى و ابزارى ايدئولوژيك براى پيشبرد اهداف استعمار تلقى كرد. اين نوشتار درصدد است تا بخشى از دخل و تصرف هاى فرقه مذكور در ميراث مكتوب اسلامى و اقدامات تخريبى آن با بهره گيرى از فناورى هاى رسانه اى نوين را واكاوى و تحليل كند. عموم مسلمانان وظيفه دارند تا علاوه بر حفظ سنت و تفسير و تبليغ درست و دقيق آن، در خصوص تحريف ها، سوءبرداشت ها و انحرافات فكرى نيز اعمال حساسيت كنند و واكنش هاى مناسب نشان دهند. نوع تحقيق، توصيفى و تحليلى است و برخى اقدامات مكتب اموى وهابى را بررسى مى كند. سياست هاى تبليغى ـ تخريبى وهابيت به عنوان بزرگ ترين تهديد براى جهان اسلام و بلكه كل جهان، تاكتيك ها و شگردهاى آنها در فضاى حقيقى و مجازى در جهت مخدوش ساختن منابع اصيل تاريخى ـ حديثى اسلام، اشاعه تلقى ها و تفسيرهاى جهت گيرانه و فرقه اى به عنوان انديشه مورد وفاق علماى اسلام، تشديد و تعميق منازعات فرقه اى، مشوّه نماياندن تصوير مذهبى و تاريخى شيعه در افكار عمومى مسلمانان و جهان، مقابله با روند رو به رشد انقلاب اسلامى، و به انحراف كشاندن جريان بيدارى اسلامى محورهاى اساسى اين مطالعه هستند. ارائه راهكارهاى عملى براى مقابله با اقدامات گوناگون اين جريان انحرافى بخش ديگرى از دستاوردهاى اين مطالعه است.

 

كليدواژه ها: وهابيت، راهبرد، سياست تبليغى، تاكتيك، متون دينى، ميراث تاريخى، رسانه.


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
231
شماره صفحه: 
89

نظريه «استفاده و رضامندى»رويكردى تحليلى ـ انتقادى

سال بيست و چهارم ـ شماره 212 (ويژه جامعه ‏شناسى)

حسين رئيسى وانانى / كارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشكده صداوسيماى قم                    mmehrabon1@yahoo.com

سيدحسين شرف الدين / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                   sharaf@qabas.net

دريافت: 14/7/93               پذيرش: 12/2/94

چكيده

اين مقاله درصدد تحليل و نقد نظريه «استفاده و رضامندى» در رسانه است. طبق اين نظريه، مخاطبان «ميل» و «نياز» خود را بر رسانه ها تحميل، و بر روند سياست گذارى و برنامه سازى آنها تأثير مى گذارند. بر اين اساس، رسانه بايد مخاطب محور باشد؛ يعنى در جهت پاسخ گويى به اميال و نيازهاى عينيت يافته مخاطبان عمل كند. به نظر مى رسد كه مدعاى اصلى اين نظريه، در كل با برخى آموزه هاى دين مبين اسلام در خصوص وظايف و رسالت نهادهاى فرهنگى از جمله رسانه هاى جمعى در تعامل با مخاطبان خود، در تقابل مى باشد. يك رسانه دينى يا داراى مرجعيت الگويى و هنجارى دينى، نمى تواند و نبايد در سياست هاى فرهنگى و برنامه سازى خود، نيازهاى كاذب مخاطبان را با اهداف و اغراض ويژه در كانون توجه قرار دهد. از ديد اسلام، تنها ارضاى نيازهاى واقعى است كه با رعايت اصول، بالقوه مى تواند در حركت تعالى جويانه مؤمن در سير به سمت هدف غايى خلقت، يعنى قرب الهى مؤثر افتد. ازاين رو، يك رسانه مطلوب با معيار دينى، تنها بايد ارضا و تأمين نيازهاى واقعى و شناخته شده مخاطبان را وجه همت خويش قرار دهد.

 

كليدواژه ها: رسانه، نياز، انگيزه، مخاطب، استفاده و رضامندى، ارضاى كاذب.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
212
شماره صفحه: 
89

بازى‏ هاى رايانه‏اى؛ رسانه‏اى خاموش در جنگ نرم مصاديق، راه‏كارها

سال بيست و سوم ـ شماره 198 (ويژه جامعه‏ شناسى)

محمدرضا انوارى :   كارشناس ارشد تبليغ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم عليه‏السلام. m_reza.anvari1358@yahoo.com
چكيده
امروزه بازى‏هاى رايانه‏اى تنها يك سرگرمى نيست. تأثيرات اين رسانه نوين در ابعاد فرهنگى و سياسى حايز اهميت است. با استفاده از نظريه توليد فراواقعيت بودريار در خصوص تصويرسازى رسانه‏ ها از عالم واقع، مى ‏توان كاركرد بازى‏ هاى رايانه‏اى را در شكل‏دهى به اذهان مردم بخصوص نوجوانان و جوانان به ‏عنوان مخاطبان اصلى بازى ‏هاى رايانه‏اى تبيين كرد. اين مقاله با روش اسنادى، با بيان چند مصداق، پيام‏هاى القايى اين بازى‏ها در جنگ نرم دشمن را بررسى مى ‏كند و راه‏كارهايى براى استفاده بهتر از اين رسانه نوين ارائه مى ‏دهد. بازى‏ هاى رايانه‏اى در بعد سياسى به ابزارى براى سلطه استعمارگران تبديل شده است. معرفى كردن مسلمانان به‏ عنوان تروريست و استفاده از نمادهاى مذهبى به‏عنوان نمادهاى تروريست‏ها، بخشى از محتواى اين نوع بازى‏هاست. بايد هم به صورت ايجابى و هم به صورت سلبى با اين مسئله روبه ‏رو شد. هم دولت بايد بستر لازم را براى توليد بازى ‏هاى دينى فراهم كند و هم حوزه بايد به‏ عنوان بازوى فكرى از ظرفيت‏هاى اين رسانه نوين استفاده نمايد.

كليدواژه ‏ها: بازى‏ هاى رايانه‏ اى، رسانه، اسلام، جنگ نرم، آمريكا.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
198
شماره صفحه: 
111

جستارى نظرى پيرامون نسبت دين و رسانه از دين رسانه‏اى تا رسانه دينى

 سال بيست و سوم ـ شماره 198 (ويژه جامعه‏ شناسى)

ميثم فرخى :  دانشجوى دكترى فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عليه‏السلام.  farokhi@isu.ac.ir
دريافت: 30/2/92               پذيرش: 18/8/92

چكيده
در اين پژوهش نويسنده به دنبال بررسى نسبت دين و رسانه مبتنى بر دو مفهوم و اصطلاح «دين رسانه‏اى» يا «رسانه دينى» است. در همين زمينه، با تأملى نظرى مى‏توان با نگاه تعامل‏گرايانه، دين را به‏مثابه يك نظام متكامل براى زندگى انسان در نظر گرفت كه هدف و غايت آن تأمين سعادت اخروى و سامان‏بخشى به سلامت معنوى و مادى بشر است و نيز با تمايز بين سطوح روش، محتوا و هدف براى حوزه مذكور، ميان رسانه دينى و دين رسانه‏اى تمايز قايل شد. نتايج پژوهش حاكى از اين است كه دين رسانه‏اى نمايش مناسك و آيين‏هاى دينى مرتبط با مجراهاى ارتباطات سنتى در رسانه ‏هاى مدرن مى‏باشد، اما رسانه دينى سه سطح موردنظر در حوزه دين به‏ويژه حيطه اهداف و غايات را مدنظر قرار مى‏دهد. توجه به اهداف و غايات دين نه‏تنها در فرايند توليد پيام و محتواى رسانه مهم تلقى مى‏شود، بلكه بايد در تمام سازوكارهاى حاكم بر رسانه جارى باشد.

كليدواژه‏ ها: دين، رسانه، ديدگاه ابزارگرايانه، ذات‏گرايانه، تعامل‏گرايانه، دين رسانه‏اى، رسانه دينى.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
198
شماره صفحه: 
61

فرصت‏ها و چالش‏هاى رسانه ‏هاى سايبرى در پيام‏رسانى دينى

سال بيست و سوم ـ شماره 198 (ويژه جامعه‏ شناسى)

مجيد مبينى مقدس : دانشجوى دكترى فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم عليه‏السلام.  majid.mobini@gmail.com
سيدحسين شرف ‏الدين :   استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. sharaf@qabas.net

دريافت: 19/7/92               پذيرش: 10/2/93
چكيده
در عصر ارتباطات، فضاى سايبر، فرصت‏هايى را براى انديشه‏ ها و فرهنگ‏هاى گوناگون فراهم آورده است تا با سهولتى بيشتر در گستره جامعه و جهان حضور يابند. حوزه‏هاى علميه شيعه به‏ مثابه يكى از مراكز توليد انديشه اسلامى نيز كم‏وبيش در اين عرصه حضور يافته‏اند. اين حضور تبليغى، على‏رغم اهميت، آن‏گونه كه بايسته است تاكنون مورد مطالعه پژوهشگران واقع نشده و قوت و ضعف آن پنهان مانده است. اين مقاله مى‏كوشد ضمن تبيين فرصت‏ها و چالش‏هاى انتقال پيام دينى در اينترنت، زمينه را براى سياست‏گذارى فرهنگى در اين عرصه فراهم آورد. در اين تحقيق كه با روش اسنادى ـ پيمايشى انجام گرفته است، پس از گذر از چارچوب مفهومى، فرصت‏هاى پديدآمده از اينترنت برشمرده مى‏شود و در ادامه، آسيب‏هاى فضاى سايبر در پيام‏رسانى دينى ذكر مى‏شود.

كليدواژه ‏ها: رسانه، ارتباطات، اينترنت، فضاى سايبر، رسانه‏هاى اينترنتى.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
198
شماره صفحه: 
29

رسانه ملى و سبك زندگى

سال بيست و دوم ـ شماره 186 ـ خرداد 1392، 15ـ21

در گفت وگو با دكتر سيدحسين شرف الدين1

چكيده

سبك زندگى، از جمله مفاهيم رايج در علوم اجتماعى است كه در مقام معرفى برخى از واقعيت هاى فرهنگى جامعه به كار مى رود. تلقى «سبك» به عنوان شيوه، الگو، آيين، راه و رسم، نظم، قاعده و به تعبير برخى داستان زندگى در فرايندهاى جارى و پويش هاى مكرر و تجديدشونده، با فضاى  فرهنگى و انديشه اى جامعه ما تناسب بيشترى دارد.

     سبك در مقام تحقق امرى ترجيحى، تعينى، تجربى، تراكمى، نهادينه، تاريخى و ميان نسلى است. در مقام استقرار و براى نسل هايى كه بدان ارجاع مى دهند، ماهيت قاعده اى، هنجارى، توصيه اى و مناسكى دارد. در سطح فردى و روان شناختى، گاه از آن به منش، تيپ روانى و شخصيتى و عادت واره تعبير مى شود. در هر جامعه، معمولاً تنوعى از سبك ها و خرده سبك ها به اعتبارات مختلف رواج دارد. برخى سبك ها به دليل عموميت و ارجاع جمعى، كلان الگو شمرده مى شوند. مفهوم سبك به لحاظ گسترده معنا، تقريبا همه عناصر و مؤلفه هاى عينى و نمادين را دربر مى گيرد، اگرچه غالبا به جلوه هاى رفتارى و نمودهاى عينى تقليل يافته و تعريف مى شود.

     امروزه رسانه هاى جمعى، يكى از مجارى مهم و در مواردى بى بديل، در فرايند انتقال، تثبيت، تغيير، توجيه و حتى توليد سبك هاى زندگى شمرده مى شوند و اين گفت وگو به اين موضوع مى پردازد.

كليدواژه ها: سبك، رسانه، هنجار، الگو، عادت واره، فرهنگ، جامعه پذيرى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
186
شماره صفحه: 
15

نقش رسانه هاى جمعى در انتقال ارزش هاى اجتماعى (با تأكيد بر رسانه ملى)

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 179 ـ آبان 1391، 57ـ78

سيدحسين شرف الدين*

چكيده

منظومه يا نظام ارزش ها به عنوان بنيادى ترين مؤلفه فرهنگى هر جامعه، معمولاً از طريق نفوذ تدريجى به سازمان شخصيتى افراد و نهادها و ساختارهاى اجتماعى خود را در جلوه هاى انتزاعى و انضمامى بازتوليد كرده و همچون جويبارى در بسترهاى روانى و اجتماعى و در سپهر معنايى و گفتمانى غالب جامعه به حيات خويش ادامه مى دهد. انتقال ارزش ها به همراه ساير مؤلفه هاى وابسته، عمدتا از طريق كارگزاران و عوامل و وسايط خاصى صورت مى پذيرد. در عصر حاضر، رسانه هاى جمعى، به ويژه رسانه هاى تصويرى از برجسته ترين كانال هاى انتقال، احيا، تقويت، تغيير، ويرايش و حتى آفرينش ارزش ها شمرده مى شوند.  اين نوشتار درصدد است تا با محوريت رسانه ملى به عنوان يك دانشگاه عمومى و يكى از بازوان فرهنگى نظام اسلامى، و با ارجاع به زيرساخت هاى هنجارى و توقعات نهادى شده، نقش اين رسانه را در بازخوانى، انتقال، تبليغ، برجسته سازى و صيانت ارزش هاى اسلامى يا مورد تأييد اسلام را با رويكردى جامعه شناختى و ارتباطى مورد تحليل و واكاوى قرار دهد.

 

كليدواژه ها: فرهنگ، هنجار، ارزش، رسانه، رسانه ملى، جامعه پذيرى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
179
شماره صفحه: 
57

تلويزيون و دين چالش ‏ها و راه ‏كارها

معرفت سال بيستم ـ شماره 162 ـ خرداد 1390، 51ـ68

چكيده

چالش رسانه‏هاى مدرن، مثل تلويزيون، با دين همواره مطرح بوده است. پس از انقلاب اسلامى ايران، اين چالش‏ها دلمشغولى‏هاى فراوانى را براى پژوهشگران اين عرصه ايجاد كرد. در چند سال گذشته، تلاش زيادى براى برطرف كردن اين چالش‏ها به عمل آمد، ولى هنوز اختلافات اساسى در اين حوزه، بخصوص در ميان پژوهشگران حوزه دين و رسانه و ارتباطات مطرح است.

     اين مقاله با رويكرد تحليلى، پس از تعريف دين و بيان ويژگى‏ها و كاركردهاى تلويزيون، به سه نظريه معروف در اين زمينه، يعنى نظريه ابزارگرايانه، ذات‏گرايانه و تعامل‏گرايانه پرداخته و چالش‏هاى اساسى در اين حوزه را مطرح و در پايان، نيز راه‏كارهايى را ارائه داده است.

كليدواژه‏ها: تلويزيون، دين، رسانه، ارتباطات.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
162
شماره صفحه: 
51
محتوای تغذیه