شيطان

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

عوامل بيروني مؤثر بر نيازهاي انسان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره يازدهم، پياپي 302، بهمن 1401، ص 67ـ77

نوع مقاله: ترويجي
* سيدمجتبي فقيهي/ كارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    yasgole63@yahoo.com

سال انتشار: 
1401
شماره صفحه: 
67

تأملي قرآني ـ روايي در ويژگي‌ها و روش‌هاي نفوذ دشمن در دستگاه محاسباتي مردم و مسئولان نظام اسلامي

سال بيست و ششم ـ شماره 238 (ويژة جامعه‌شناسي)

شبیر فیروزیان/ دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم                     firuzian62@gmail.com

دريافت: 13/9/1395                                                       پذيرش: 21/4/1396

چکیده

ایجاد اختلال در دستگاه ادراکی انسان اصلی‌ترین کار ابلیس و شیاطین جنی است. شیاطین انسی و دستگاه‌های حاکم  شیطانی نیز برای انحراف نظام اسلامی از ارزش‌های اسلامی و انقلابی در دستگاه محاسباتی مردم، مسئولان و نخبگان جامعة اسلامی نفوذ و در آن اختلال ايجاد مي‌كنند. اصولاً در ادبیات مفهومی قرآن کریم، کلمة «شیطان» علاوه بر «ابلیس» بر انسان‌های شرور و یا بر دستگاه حاکم شرور نیز قابل انطباق است. اگر از این منظر به آیات و روایات مربوط به شیطان بنگریم و آنها را بر دشمنان شرور نظام اسلامی تطبیق دهیم، آن‌گاه ویژگی‌ها و روش‌های نفوذ دشمن در دستگاه محاسباتی مردم و مسئولان قابل احصا و تحلیل خواهد بود. این همان روشی است که مكرر توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین رفتارهای دشمنان نظام اسلامی به کار گرفته شده است. این مقاله كوشيده با روش تحليلي ـ توصيفي ویژگی‌ها و راه‌های نفوذ دشمنان شیطانی نظام اسلامی در دستگاه محاسباتی مردم و مسئولان را تحليل كند.

کلیدواژه‌ها: نفوذ، شیطان، دشمن، دستگاه محاسباتی، نظام اسلامی.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
238
شماره صفحه: 
35

ريشه يابى معرفتى و بازخوانى انتقادى مبانى عرفان حلقه

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى دى 1395

محمدحسن يعقوبيان / استاديار دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان   mohammadyaghoobian@yahoo.com

دريافت: 29/2/95               پذيرش: 11/10/95

 

چكيده

مسئله اين مقاله، نقد و بررسى مبانى نظرى و عملى عرفان كيهانى و ريشه يابى معرفتى مباحث آن است. روش بحث نيز به شكل توصيفى ـ تحليلى و با رويكرد انتقادى است. ازاين رو، ابتدا به طرح مبانى نظرى و عملى پرداخته، سپس به ارزيابى و واكاوى تأثرات و اقتباس هاى معرفتى اين فرقه از اديان و مكاتب نظر شده است. در پايان نيز يافته ها حاكى از آن است كه در ريشه يابى مبانى نظرى، تفكر رواقيان متقدم در باب طبيعت و ديدگاه هاى ايدئال گرايانه در فيزيك نوين مورد بازخوانى قرار گرفته است و در مباحث عرفان عملى اين فرقه نيز، سر خط مباحث به ريكى ژاپن و مطالب كتاب مقدس مى رسد. همچنين، اين مباحث كوششى در واكنش به مبانى تجربه گرايانه و پزشكى مدرن است. بدين سان، خلط مباحث فيزيك و عرفان، تغذيه ناقص و سطحى از منابع دينى و مكاتب فلسفى از مهم ترين اشكالات مباحث اين فرقه است.

 

كليدواژه ها: عرفان، عرفان كيهانى، عرفان حلقه، عرفان نظرى، فرادرمانى، ريكى، شيطان.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
229
شماره صفحه: 
69

پژوهشى در معناى شيطان در قرآن كريم براساس فرهنگ عرب عصر نزول

سال بيست و پنجم ـ شماره 222 (ويژه علوم قرآنى)

سيدمحمود طيب حسينى / دانشيار علوم قرآن و حديث پژوهشگاه حوزه و دانشگاه       tayyebhoseini@rihu.ac.ir

دريافت: 16/10/94               پذيرش: 19/2/95

چكيده

مراجعه به فرهنگ عربى براى تفسير قرآن امرى لازم است و عدم مراجعه به آن سبب مى شود مفسر از درك و دريافت معناى دقيق و صحيح واژه ها و آيات قرآن بازماند. مقاله حاضر سعى دارد با رويكرد تحليلى ـ تاريخى، معناى واژه «شيطان» را در سياق آيات متعدد قرآن با مراجعه به فرهنگ عرب عصر نزول بررسى نمايد. حسى ترين معنا براى ماده شيطان در فرهنگ عربى طناب بلندى بوده است كه با آن از چاه هاى عميق آب مى كشيدند، سپس به معناى هر موجود سركش ويرانگر و ضرررسانى، از انسان، جن يا ساير حيوانات تعميم يافته است. معانى اى كه از رهگذر اين بررسى براى واژه شيطان در قرآن شناسايى شد عبارتند از: ابليس و سپاهيانش، جنيان سركش آزازرسان، انسان هاى وسوسه گر، شايعه پراكنان، سران منافقان، مارهاى زشت منظر و وحشتناك، و ميكروب.

 

كليدواژه ها: شيطان، شيطان در قرآن، مفردات قرآن، فرهنگ عربى، معناشناسى، نقش فرهنگ عربى درتفسير.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
222
شماره صفحه: 
57

زهد و وارستگى دوستان خدا و بى‏اعتنايى آنان به دنيا (1)

سال بيست و سوم ـ شماره 206 (ويژه فلسفه)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

اين مقاله به شرح مناجات زاهدان امام سجاد عليه السلام، پيرامون زهد و بى رغبتى به دنيا مى پردازد. در قرآن كريم، پنج ويژگى براى دنيا بيان شده است: لعب و بازى، لهو و سرگرمى، زينت، تفاخر و تكاثر. اين ويژگى ها منطبق با سنين كودكى، نوجوانى، جوانى و پيرى و كهنسالى انسان است.

     دنيا از اين جهت كه مخلوق خداست، نكوهيده و نازيبا نيست، هرآنچه مخلوق خداست، زيباست. آنچه موجب انحراف ها از سرشت و خطرات خدادادى خود مى شود، جلوه هاى زيباى دنيا، هواى نفس و شيطان است. اگر اين سه نبودند، انسان هرگز دچار كژى و انحراف و گناه نمى شد.

     افزون بر اينكه، محدوديت ها در برخوردارى از مظاهر زندگى عامل ديگر گناه و تزاحم زندگى بشر است. اگر محدوديت ها نبود و همه چيز به وفور در اختيار انسان بود، شاهد سركشى انسان نبوديم.

 

كليدواژه ها: دنيا، مظاهر دنيا، شيطان، تباهى انسان.


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
206
شماره صفحه: 
5

ريشه‏ هاى يهودى ـ مسيحى خدا و شيطان انجيل شيطانى لاوى

سال بيست و دوم ـ شماره 193 ـ دى 1392، 81ـ96

على قهرمانى1

چكيده

شيطانى كه لاوى به دنيا معرفى كرد، نه تنها موجودى شرير نيست، بلكه الهه عشق و زاينده روشنايى و نور است. لوسيفر از نگاه وى موجودى است نيكو، قدرتمند و با اوصافى خداگونه كه دو بعد مثبت و منفى را همزمان داراست. وجود چنين موجودى با اوصاف متعالى، و در عين حال در حضيض ذلت، گرچه در ابتدا كمى عجيب و غريب مى نمايد، اما براى افراد آشنا به الهيات يهودى ـ مسيحى، وجود چنين موجودى چندان هم بديع و غريب نيست. نوشتار حاضر با روش تحليلى ـ توصيفى مى كوشد با مبناشناسى و كاوشى عميق ميان آموزه هاى تورات و انجيل، ردّ پاى چنين موجودى را كه در لابه لاى متون كهن يهود و مسيحيت پنهان شده بيابد.

كليدواژه ها: خدا، شيطان، شيطان گرايى، شيطان پرستى، كليساى شيطان، انجيل شيطان، آنتوان لاوى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
193
شماره صفحه: 
81

نجواى سرسپردگان معبود

معرفت سال بيستم ـ شماره 170 ـ بهمن 1390، 5ـ12

نجواى سرسپردگان معبود*

آيت‏‌اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

انسان مؤمن همواره بايد ارتباط قلبى‏اش را با معبود خويش حفظ نموده و سعادت زندگى دنيوى و اخروى را از او بخواهد. توفيق درخواست بندگى و انجام تكاليف الهى و نيز زدودن شك و ترديد و وسوسه‏هاى شيطان و پايدارى بر ايمان راسخ، از جمله دعاهاى ضرورى هر مؤمن راه يافته است.

براساس سنت الهى، دلى كه از ياد خدا غافل شود، همدم شيطان خواهد بود؛ اوست كه آمال و آرزوى انسان را رقم مى‏زند. اما دل انسان باتقوايى كه مجلاى نور الهى است، اندك توجهى غفلت از دلش زدوده مى‏شود. سرّ اينكه گاهى انسان از پذيرش دعوت حق و انبياى الهى سر باز مى‏زند، پيش‏داورى و دل‏بستگى به خواسته‏هاى خويش است. از اين‏رو، براى اينكه ايمان ما محفوظ بماند، بايد بر يقين و متعلقات ايمان استوار باشيم و از وسوسه‏هاى شيطان دورى كنيم.

كليدواژه‏ها: مناجات، شيطان، هواى نفس، حق، غفلت، انحراف از حق.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
170
شماره صفحه: 
5

شناخت و نقد گروه كليساى شيطان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
0تومان

شناخت و نقد گروه كليساى شيطان

حميد كريمى[1]

چكيده

تفكر شيطان‏پرستى انواع مختلفى دارد. شيطان‏پرستى جديد در انگلستان پديد آمد. گروه كليساى شيطان آيينى است كه فلسفه لذت‏پرستانه را با جادوگرى سياه در هم آميخته است. شيطان در اين تفكر، نماد مخالفت و سرپيچى از يك جامعه مطيع و خداترس است. اين گرايش در سال 1966م پايه‏گذارى گرديد.

روش اين پژوهش كتابخانه‏اى است، همراه با محدوديت‏هايى كه به لحاظ كمبود، بلكه نبود منابع مكتوب در اين زمينه وجود دارد. در بخش نقد، اشكالات عقلى و بنايى همراه با ايرادات مبنايى و بر اساس پذيرش دين آمده است. حاصل پژوهش اين است كه بهترين و مؤثرترين نقد اين گرايش بيان و توضيح آراء و اعمال آنان است.

كليدواژه‏ها: شيطان، شيطان‏پرستى، كليساى شيطان، انجيل شيطانى، آنتوان لاوى، مارلين منسن، سيتنيسم.

شماره صفحه: 
109

اخلاق و عرفان اسلامى

اخلاق و عرفان اسلامى

استاد محمّدتقى مصباح

چكيده

يكى از شيوه هاى تربيتى قرآن كريم اين است كه صفات مطلوب را به گونه اى بيان مى كند كه موجب ترغيب ديگران براى كسب اين صفات باشد. در بسيارى از موارد، تفاوت آيات هم سنخ با يكديگر در اجمال و تفصيل است. اين مقتضاى مقام و اقتضاى بلاغت قرآن است. اوصافى كه قرآن ذكر مى كند دو جور اطلاق دارند: اطلاق عام و اطلاق خاص. اطلاق خاص به خاطر عنايتى است.

قرآن در موارد زيادى انسان ها را به نام «عباد» ياد كرده، اما به «اللّه» يا به «رحمن» اضافه كرده است. اما گاهى آنها را «عبادى» خوانده كه به مناسبت مقام، بار ارزشى خاصى دارد. اين اضافه تشريفى است. عبوديت خدا گاهى تكوينى است و خارج از اختيارات انسان، و گاهى تشريعى است; يعنى اينكه كسى بندگى ديگرى را بپذيرد و خود را عبد او قرار دهد. در اين زمينه، مردم دو دسته مى شوند: عده اى بنده خدا و عده اى بنده نفس. عبادت خدا همواره آگاهانه است و عبادت نفس (يا شيطان) ناآگاهانه.

كليدواژه ها: عبادت تكوينى، عبادت تشريعى، متقين، مفلحان، عبادالرحمن، شيطان.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
113
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه