مسيحيت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسي تحليلي آغاز ورود مسيحيت کاتوليک در آمريکاي لاتين (۱۴۹۲-۱۵۵۱م)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 75ـ83

نوع مقاله: ترويجي

* سيدمحمدرضا ميريوسفي/ دانشجوي دکتراي عرفان و اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)  abasehosyen@yahoo.com
سيدحسن حسيني اميني / دانش‌آموخته حوزة علميه قم

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
75

بررسي شناخت و آگاهي مفسران قرآن در ادوار پيشامعاصر نسبت به اعتقادات آئين مسيحيت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 41ـ50

نوع مقاله: ترويجي

محمود واعظي/ دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران    mvaezi@ut.ac.ir
* محمد آسائي/ دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران asaee@ut.ac.ir

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
41

بررسي مسيحيت در ادوار فكري هگل

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

مسعود عسگري / دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان    masoudasgary9@gmail.com
دريافت: 11/10/97                    پذيرش: 24/02/98
چكيده
مسيحيت از منظر هگل در سه دوره  قابل بررسي مي‌باشد: برن، فرانكفورت و ينا. برن و فرانکفورت متعلق به دورة جواني هگل يا نوشته‌هاي كلامي او محسوب می‌شوند، اما ينا به دوره كمال هگل تعلق دارد و او در آنجا فلسفة خويش را بنا مي‌سازد.    
هگل در برن مسيحيت را در تقابل با يونان باستان قرار می‌دهد و بیان می‌کند که برخلاف يونان كه دين آزادي است، مسيحيت به واسطة ايجابيتي كه در ذات آن می‌باشد، به مجموعه‌اي از قوانين الزام‌آور تبديل شده، كه نفي آزادي را به همراه مي‌آورد. او در اين دوره، مسيح را با سقراط مقايسه مي‌كند و می‌گوید: برخلاف مسيح كه به رستگاري فرد مي‌انديشد، سقراط عموم و رستگاري جامعه را مدنظر دارد، و به اين دليل سقراط را برتر از مسيح مي‌داند، اما در فرانكفورت نگاه او تعديل مي‌شود و تلقي مثبتي از مسيحيت پيدا مي‌كند. او آنجا تأکید دارد كه مسيح عشق را جايگزين احكام تنجيزي يهوديت مي‌كند و اين رستگاري انسان را به همراه دارد و سرانجام در ينا كه متعلق به كمال و پختگي اوست، هگل می‌گوید مسيحيت حقيقت مطلق است، همچنان‌كه فلسفه حقيقت مطلق است. تفاوت اين دو، تنها در نحوة بيان است. مسيحيت حقيقت را به شكل تمثيل و كنايه بيان مي‌كند و فلسفه به شكل انديشة ناب. البته او در انتها نتيجه مي‌گيرد كه نياز به فراروي از مذهب و رفتن به سمت‌وسوی فلسفه حس می‌شود؛ چراکه مسیحیت انديشة مجسم است نه ناب، و تنها فلسفه است كه حقيقت را به شكل ناب عرضه مي‌كند. مقاله حاضر به روش تحليلي ـ توصيفي به بررسي اين سه دوره مي‌پردازد.
كليدواژه‌ها: خدا، مسيحيت، ايجابيت، متناهي، نامتناهي.
 


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
260
شماره صفحه: 
43

نقد آموزه تثليث و تجسد در مسيحيت با تكيه بر قرآن و روايات و برخي آثار مهم اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 249 (ويژة اديان)

جلیل پروین / استادیار دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران    jalilparvin@yahoo.com
محمد آسائی / کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران     asaee1379@gmail.com
دريافت: 16/10/96                    پذيرش: 25/4/97
چکیده
با اینکه دو آموزه تثلیث و تجسد خدا در عیسی مسیح، بنیادی‌ترین آموزه‌های الهیاتی مسیحیت هستند، قرآن و روایات اهل‌بیت علیهم السلام، آن دو را کفر معرفی کرده، با بیان‌های مختلفی بر بطلان آنها استدلال می‌کنند. براین‌اساس، رسالت و گستره موضوع این پژوهش در مرزها و مسائل زیر تعیین شده است: تبیین دو آموزه تثلیث و تجسد در مسیحیت؛ نقد آن دو با مراجعه به قرآن، روایات شیعی و برخی آثار علمای اسلامی؛ و سرانجام تحلیل و نقد دو شبهه «متفاوت بودن تثلیث مورد انتقاد قرآن با تثلیث مورد باور مسیحیان» و «یکسان بودن تجسد در معارف مسیحی، با تجلی در منابع اسلامی». حاصل یافته‌های تحقیق بیانگر این است که تثلیث و تجسد با برخی اصول یقینی خداشناسی توحیدی در تعارض بوده و به اشکالات بسیاری مبتلا هستند. از جمله تناقضمندی، ترکیب‌پذیری ذات خدا، نقص صفات کمال در اقانیم ثلاثه، تغییر و انفعال در ذات خدا.
کلیدواژه‌ها: تثلیث، تجسد، عیسی‌شناسی، عهد جدید، مسیحیت.

 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
249
شماره صفحه: 
13

سير تطور تمدني و معماري مسجد «اياصوفيه»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )

محمد فولادي / دانشيار گروه جامعه‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره       fooladi@iki.ac.ir

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
242
شماره صفحه: 
85

ارزيابى نظريه نولدكه در اقتباس قرآن

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى تير 1396

حسن رضايى هفتادر / دانشيار دانشگاه تهران                            hrezaii@ut.ac.ir

صفر نصيريان / دكترى مدرسى معارف اسلامى دانشگاه تهران            s.nasirian@ut.ac.ir

دريافت: 26/9/95               پذيرش: 11/2/96

 

چكيده

تئودور نولدكه آلمانى ازجمله خاورشناسانى است كه درباره اصالت قرآن پژوهش كرده است. اين پژوهش، با روش توصيفى ـ تحليلى و با رويكرد انتقادى، به ارزيابى نظريه وى در مورد اقتباس قرآن پرداخته است. به اعتقاد او، پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله اغلب آموزه هاى قرآن را از طريق ارتباط با اديان و ساير فرهنگ ها به دست آورده است. نولدكه در نظريه اقتباس قرآن، بيش ترين سهم را به آموزه هاى يهودى و سپس مسيحى و در نهايت، فرهنگ جاهليت مى دهد. وى براى ادعاى اقتباس قرآن از منابع يهودى ـ مسيحى، دو دليل مى آورد: نخست، مشابهت قرآن به كتب يهودى ـ مسيحى و ديگرى، ارتباط پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله با پيروان اديان يهودى ـ مسيحى است. نولدكه ميان فرهنگ جاهلى و قرآن شباهت هايى را برشمرده و پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله را مؤدب به آداب جاهلى معرفى مى كند. ادله وى درباره مسئله اقتباس قرآن مردود مى باشد؛ زيرا اولاً، مشابهت چشمگيرى بين قرآن و كتب يهودى و مسيحى و فرهنگ جاهليت وجود ندارد. ثانيا، ادعاى ارتباط علمى پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله با پيروان اديان يهودى و مسيحى، و مطابق بودن رفتار آن حضرت با فرهنگ جاهلى، عارى از استناد صحيح تاريخى است.

 

كليدواژه ها: نولدكه، اقتباس قرآن، پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله، يهود، مسيحيت، فرهنگ جاهليت.


سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
235
شماره صفحه: 
41

ريشه هاى تاريخى و علل اسلام هراسى معاصر

سال بيست و پنجم ـ شماره 230 (ويژه دين شناسى)

عباس عيسى زاده / كارشناس ارشد مديريت رسانه دانشگاه تهران (پرديس فارابى)                 a.isazadeh111@ut.ac.ir

سيدحسين شرف الدين / دانشيار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                     sharaf@qabas.net

سيدحسين اخوان علوى / استاديار دانشگاه تهران (پرديس فارابى)                    akhavan_alavi@ut.ac.ir

دريافت: 19/6/95               پذيرش: 11/10/95

 

چكيده

اسلام هراسى، كه در دو دهه اخير، بيشتر به «ترس يا تنفر از اسلام و در نتيجه، ترس و تنفر از همه مسلمانان» تعريف مى شود، پديده اى است متشكل از ابعاد گوناگون تاريخى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى كه درك صحيح آن مستلزم نگاهى چندوجهى است. در اين مقاله، با استفاده از روش توصيفى ـ تحليلى و با گردآورى اطلاعات از منابع متعدد كتابخانه اى، «ريشه هاى تاريخى و علل اسلام هراسى معاصر» بررسى شده است؛ از ريشه هاى مهم تاريخى، نظير جنگ هاى صليبى در قرون وسطا، كشورگشايى ترك هاى عثمانى پس از آن و نيز استعمارگرى ملل اروپايى در سده هاى 18 و 19 ميلادى، تا تبيين و تشريح علل و زمينه هاى بروز اين پديده. به طور كلى، علل و عوامل بسيارى در شكل گيرى اسلام هراسى نقش داشته اند كه جهل و ناآگاهى از اسلام و عدم شناخت دقيق آن يكى از مهم ترين آنهاست. علت عمده ديگر ترس ريشه اى از اسلام در غرب است. علاوه بر اين دو مورد، در انتهاى مقاله، با بهره گيرى از منابع متعدد، يازده علت فرعى ديگر نيز به اختصار ذكر شده است.

كليدواژه ها: اسلام هراسى، اسلام، غرب، مسيحيت، جنگ هاى صليبى، دشمن سازى.


سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
230
شماره صفحه: 
103

بررسى ويژگى هاى مشترك انسان از ديدگاه قرآن و انجيل و استلزامات تربيتى مربوط به آن

سال بيست و چهارم ـ شماره 208

حميده فرح بخش[1]

سيدحميدرضا علوى[2]

چكيده

انسان، موضوع تربيت است و شناخت او از مهم ترين مباحث در حوزه تعليم و تربيت مى باشد. تاانسان به طور صحيح شناخته نشود، نمى توان به امر تعليم و تربيت او پرداخت. كتب آسمانى كهبراى هدايت انسان نازل شده اند، به انسان و هدايت و سعادت او توجه ويژه اى مبذول داشته اند.رجوع به اين متون وحيانى، بينش صحيحى در مورد شناخت انسان در اختيار مى گذارد. اين پژوهشبه بررسى ويژگى هاى مشترك انسان از ديدگاه قرآن و انجيل مى پردازد. بدين منظور، ضمن مقايسهديدگاه قرآن و انجيل در زمينه ويژگى هاى انسان، ويژگى هاى مشترك انسان استخراج شده و سپسمورد توصيف و تحليل قرار گرفته اند. اطلاعات موردنياز به روش اسنادى جمع آورى شده است.استلزامات تربيتى مربوط به هر ويژگى از طريق شيوه استدلال و استنتاج استخراج شده است. نتايجپژوهش مبيّن آن است كه قرآن و انجيل در زمينه ويژگى هاى انسان داراى مشتركاتى هستند كه تأكيدبر آنها، هم يك الگوى تربيتى مشترك به دست مى دهد و هم موجب تقريب و تفاهم پيروان دو دين مى شود.

 

كليدواژه ها: انسان، قرآن، انجيل، تربيت، اسلام، مسيحيت، ويژگى هاى مشترك.
[1] كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهيد باهنر كرمان. Hamidehfarahbakhsh@gmail.com

[2] استاد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان. Hamidreza-alavi@yahoo.com

دريافت: 25/3/93 پذيرش: 17/10/93

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
208
شماره صفحه: 
95

پيشينه رابطه علم و دين در اسلام و غرب

معرفت سال بيست و دوم ـ شماره 188 ـ مرداد 1392، 29ـ42

محمدعلى محيطى اردكان1

چكيده

يكى از بحث هاى مهمى كه ذهن انديشمندان اسلامى و غربى را به خود مشغول كرده است، مسئله ارتباط علم و دين است. با پيشرفت روزافزون علوم طبيعى و انسانى، سؤل هاى زيادى درباره ارتباط اين علوم با دين مطرح مى شود. آگاهى از تاريخچه اين بحث مى تواند نقش بسيار مؤثرى در بررسى موضوع ارتباط علم و دين داشته باشد. اين مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى، با برشمردن بسترهاى چالش زاى موضوع علم و دين در جهان غرب و روند تاريخى اين بحث تا قرن حاضر، به اين نكته دست يافته است كه هرچند شروع اين بحث در ابتدا به دلايل مختلفى به غرب بازمى گردد، ولى در عالم اسلام از چشم اندازى ديگر و با عنوان «رابطه عقل و دين» مطرح شده است و مسئله رابطه علم و دين به شكلى كه در جهان مسيحيت مطرح بوده، نه به عنوان مسئله، بلكه به مثابه موضوعى وارداتى مورد بحث انديشمندان مسلمان قرار گرفته است. علاوه بر آن، اين بحث در جهان اسلام، بيشتر ميان علوم انسانى و دين مطرح شده است.

كليدواژه ها: پيشينه، علم و دين، اسلام، مسيحيت، غرب.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
188
شماره صفحه: 
29

بررسى اقسام قانون و نقش آن در تحديد قدرت سياسى در انديشه توماس آكوئيناس

معرفت سال بيستم ـ شماره 169 ـ دى 1390، 61ـ76

هادى معصومى‏زارع*

چكيده

سن توماس آكوئيناس از جمله متكلمانى است كه توجه شايانى به مقوله نظام‏سازى سياسى داشته است. از مهم‏ترين مظاهر اين توجه، مطالب ارزشمندى است كه از وى در خصوص مباحث حقوقى برجاى مانده است. موضوع «اقسام قانون و بررسى دايره قانون‏گذارى حاكمان» يكى از مهم‏ترين آنها به شمار مى‏آيد. پرسش اساسى اين است كه قانون چيست و اقسام آن كدام است؟ همچنين جايگاه هر قانون و رابطه آن با ديگر قوانين به چه صورت است؟ وى ابتدا قانون را به چهار قسمت (قانون ازلى، قانون طبيعى، قانون بشرى، و قانون يزدانى) تقسيم كرده و ضمن آن، به واكاوى رابطه برخى از اين قوانين با يكديگر و نيز دايره صلاحيت قانونگذار بشرى در امر تقنين و نيز تأثير قانون در محدودسازى حوزه قدرت سياسى مى‏پردازد. بررسى موشكافانه اين موضوع در هندسه فكر سياسى آكوئيناس، به فهم دقيق‏تر الهيات سياسى مسيحيت قرون وسطا و نيز تأثيرپذيرى وى از فيلسوفان مسلمانى همچون فارابى و ابن‏سينا مى‏انجامد.

كليدواژه‏ها: حقوق، قانون، مسيحيت، مصلحت عمومى، قانونگذار، تحديد قدرت.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
169
شماره صفحه: 
61
محتوای تغذیه