علم ديني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسي ديدگاه آيت‌الله جوادي آملي در باب قلمرو دين و نقد برداشت رايج از ديدگاه ايشان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره هشتم، پياپي 299، آبان 1401، ص 43ـ53
 

نوع مقاله: ترويجي
*عيسي معلم/ كارشناس ارشد فلسفۀ دين مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) esamoalem@chmail.ir

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
299
شماره صفحه: 
43

جستاري در ديدگاه‌هاي آيت‌الله جوادي آملي دربارة علم اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره پنجم، پياپي 296، مرداد 1401، ص 83ـ92

نوع مقاله: ترويجي

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
296
شماره صفحه: 
83

رابطة علوم طبيعي و دين از ديدگاه آيت‌الله مصباح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 243 (ويژة فلسفه)

محمدعلى محيطى اردكان / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني€             hekmatquestion@gmail.com

دريافت: 6/7/96                 پذيرش: 25/11/96

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
243
شماره صفحه: 
13

سكولاريسم علمي در غرب

سكولاريسم علمي در غرب

علي رمضاني1

چكيده

خاستگاه سكولاريسم، غرب و حوادثي است كه در جريان عصر نوزايي (رنسانس) و پس از آن در مغرب زمين رخ داده است. سكولاريسم داراي ابعاد گوناگوني است و يكي از آن ابعاد جدايي ميان علم و دين است. با ورود افكار سكولاريستي به دنياي اسلام، دين‏زدايي از حوزه علم نيز آغاز شد و بين دانش و ارزش جدايي افتاد. اين تحقيق به روش توصيفي و تحليلي در پي يافتن علل جدايي علم و دين در غرب مي‏باشد و هدف آن اين است تا فرايند فراق بين علم و دين در غرب را روايت كند و با اشاره به دلايل پيدايي و پايايي سكولاريسم علمي در غرب، خاطرنشان سازد كه اين پديده در غرب محصول يك اتفاق تاريخي بوده، و به هيچ‏روي از يك قاعده منطقي گريزناپذير ناشي نشده است، چنان‏كه در اسلام و نيز نگاه جمعي از انديشمندان غربي، تعارضي ميان علم و دين ديده نمي‏شود.

كليدواژه ‏ها: سكولاريسم، علم، غرب، علم سكولار، علم ديني.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
132
شماره صفحه: 
135

علم سكولار يا علم ديني؟

علم سكولار يا علم ديني؟

محمّدرضا بلانيان
(كارشناس ارشد فلسفه)

چكيده

علم سكولار با حذف خدا و ماوراءالطبيعه از حوزه علم شروع مي‌شود، با تقليل جهان طبيعت به جنبه تجربه‌پذير و كميّت‌پذير آن و حذف معارف غيرتجربي از قلمرو معارف بشري ادامه مي‌يابد، به تفكيك ميان علم و اخلاق ختم مي‌شود و هدفش كسب قدرت است و هيچ‌گونه توصيه اخلاقي را حتي براي كساني كه قدرت فراواني در اختيارشان قرار مي‌دهد به همراه ندارد. در مقابل، علم ديني مدعي است كه حذف خدا از قلمرو علم امكان‌پذير نيست و در حقيقت، هر علمي از آن نظر كه شناخت آيات خداست نوعي خداشناسي محسوب مي‌شود و عدم عنايت به عالم معنا و ماوراي طبيعت در حوزه علم مساوي است با درافتادن در ورطه نيهليسم. و به رسميت نشناختن معارف وحياني و شهودي، منجر به از دست دادن چيزي است كه لازمه اساسي تكامل بشر بوده و در خود عالم طبيعت هم رازهايي فراتر از آنچه با ميزان تجربه و كميّت قابل سنجش است وجود دارد. هدف علم جست‌وجوي حقيقت است و اخلاق هم لازمه علم است و تفكيك اين دو از يكديگر عواقب جبران‌ناپذيري به بار خواهد آورد، و در صورتي كه علم تمامي عوامل مزبور را، كه لازم و ملزوم يكديگرند، نداشته باشد اصلاً شايسته نام «علم» نيست.

كليدواژه‌ها: علم سكولار، علم ديني، سكولاريسم، خدا، جهان، معرفت، معنويت، ارزش.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
121
شماره صفحه: 
119
محتوای تغذیه