حسين عبدالمحمدي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تحليلي از رابطة ارزش‌هاي اخلاقي و تحکيم خانواده از منظر قرآن و سنت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و دوم، شماره اول، پياپي 304، فروردين 1402، ص 33ـ43

نوع مقاله: ترويجي
* حسين عبدالمحمدي/ دانشيار گروه تاريخ جامعة‌المصطفي‌العالميه     Hoseinmohammadi31@yahoo.com

شماره صفحه: 
33

دين و نقش آن در پيش‏گيرى و رفع اختلافات اجتماعى از منظر قرآن

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 173 ـ ارديبهشت 1391، 93ـ105

دين و نقش آن در پيش‏گيرى و رفع اختلافات اجتماعى از منظر قرآن

حسين عبدالمحمدى*

چكيده

اختلاف و ستيز انسان‏ها با يكديگر از يك‏سو، از آثار عالم طبيعت و تزاحمات مادى و زندگى اجتماعى انسان و از سوى ديگر، ناشى از زياده‏خواهى و استخدام‏طلبى اوست. اديان الهى و مكاتب بشرى براى پيش‏گيرى و رفع اختلافات، پيشنهاداتى ارائه كرده‏اند. اسلام نيز به عنوان كامل‏ترين دين الهى، برنامه‏هايى در اين زمينه مطرح كرده است.

اين تحقيق با رويكرد تحليلى، به بررسى مهم‏ترين دستورهاى اسلام در زمينه پيش‏گيرى از اختلافات و درگيرى‏ها و رفع چالش‏هاى اجتماعى از منظر قرآن كريم پرداخته است. در ابتدا به ده اصل دينى براى پيش‏گيرى از اختلافات و از بين بردن ريشه‏هاى آن، و سپس شش اصل مهم دينى براى رفع اختلافات بيان شده است.

كليدواژه‏ها: دين، اسلام، قرآن، اختلافات، چالش‏ها.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
173
شماره صفحه: 
93

سيره سياسى اهل بيت(عليهم السلام)

سيره سياسى اهل بيت(عليهم السلام)

حسين عبدالمحمّدى

مقدّمه

تشكيل حكومت و به عهده گرفتن اداره امور جامعه از مواردى است كه نه تنها در هدايت انسان ها ـ كه هدف وحى و تشريع الهى است 1 نقش تعيين كننده دارد، بلكه در جهتِ زنده ماندن احكام و آيات الهى و نجات آن ها از انزوا، اندراس، دفن شدن و محبوس گشتن در كتب و كتابخانه از سهم ويژه اى برخوردار است.

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
77
شماره صفحه: 
10

تأثير فساد مالى بر امنيت ملى

تأثير فساد مالى بر امنيت ملى

حسين عبدالمحمدى

جايگاه امنيت ملى در نظام اسلامى

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
21

سيره امام على و تساهل و تسامح

سيره امام على و تساهل و تسامح

حسين عبدالمحمدى

چكيده

تساهل و تلورانس در فرهنگ غرب داراى مبانى و فرايند تاريخى خاصى است كه با آنچه در فرهنگ اسلامى تحت اين عنوان مطرح شده تفاوت ماهوى دارد. در مكاتب گوناگون سخن از تساهل و عدم تساهل مطلق نيست. در هيچ مكتبى سازش و تحمّل رفتار مخالف و يا نابردبارى در برابر آن به طور مطلق تجويز نشده است بلكه بحث از تساهل و عدم تساهل نسبى است. بنابراين مهم تبيين موارد تساهل و عدم تساهل در مكاتب مختلف است. از آن جا كه سيره على(عليه السلام) تجسّم عينى اسلام است، براى راه يابى به موارد تساهل و عدم تساهل در مكتب اسلام مى توان سيره آن حضرت(عليه السلام)را مورد توجه قرار داد.

نبشتار حاضر با اين هدف به سيره على(عليه السلام) نگريسته و اجمالاً روشن كرده است كه امام على(عليه السلام)با تمام وجود به اصول اساسى دين پاى بند بود و مداهنه و سازش درباره آن ها را روا نمى دانستند و در برابر ناقضان حدود الهى، تهديدكنندگان عدالت اجتماعى و توطئه گران براندازى نظام دينى سخت نامتساهل بودند. در عين حال، در مورد حقوق شخصى و مناظرات علمى بسيار با سعه صدر و متساهل بودند. در اين خصوص، نمونه هايى از سيره آن بزرگوار ارائه شده است.

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
41
شماره صفحه: 
97

احياى ارزشهاى اسلامى در عصر حاكميت حضرت على

احياى ارزشهاى اسلامى در عصر
حاكميت حضرت على

حجة الاسلام حسين عبدالمحمّدى

استراتژى سياسىحضرت امير(عليه السلام)

سال انتشار: 
5
شماره مجله: 
18
شماره صفحه: 
28

اصول برجسته در سيره اجتماعي پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله)

اصول برجسته در سيره اجتماعي پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله)

حسين عبدالمحمّدي

(دانش آموخته حوزه علميه، كارشناس ارشد تاريخ)

چكيده

در اين مقاله اصول برجستهاي كه پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) در تعامل با مردم، اعم از مسلمان و كافر، به آنها پايبند بوده، مورد بررسي قرار گرفته است. در يك دستهبندي، اصول حاكم بر سيره اجتماعي پيامبر(صلي الله عليه وآله) به سه دسته تقسيم شده است:

1. اصولي كه نسبت به همه انسانها، اعم از مسلمان و كافر رعايت شده است.

2. اصولي كه در تعامل با مؤمنان مورد توجه قرار گرفته است.

3. اصولي كه در تعامل با كفار محارب و مسلمانان فاسق رعايت شده است.

كليدواژه ها: سيره پيامبر(صلي الله عليه وآله)، يكرنگي و صداقت، همزيستي مسالمتآميز، عدالتخواهي، عهد و پيمان، خيرخواهي.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
114
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه