انجيل

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى دنيا از ديدگاه قرآن و انجيل و استلزامات تربيتى مربوط به آن

سال بيست و پنجم ـ شماره 223 (ويژه علوم تربيتى)

حميده فرح بخش / كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهيد باهنر كرمان

Hamidehfarahbakhsh@gmail.com

سيدحميدرضا علوى / استاد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان                       Hamidreza-alavi@yahoo.com.hk

دريافت: 19/4/94               پذيرش: 19/11/94

چكيده

دنيا يكى از مهم ترين بسترهاى تربيت انسان مى باشد و شناخت ماهيت آن، در زندگى انسان بسيار حايز اهميت است. براى رسيدن به شناخت صحيح در مورد دنيا، كتب آسمانى حايز اهميت هستند. اين تحقيق به بررسى ويژگى هاى مشترك دنيا از ديدگاه قرآن و انجيل مى پردازد. بدين منظور، قرآن و انجيل در زمينه ويژگى هاى دنيا مورد مقايسه قرار گرفته اند و ويژگى هاى مشترك دنيا استخراج شده و سپس اين ويژگى ها با توجه تفاسير قرآن و انجيل و آراء دانشمندان مسلمان و مسيحى، مورد توصيف و تحليل قرار گرفته اند. استلزامات تربيتى مربوط به هر ويژگى به روش استنتاجى استخراج شده است. با توجه به نتايج تحقيق، ويژگى هاى مشترك دنيا در قرآن و انجيل را مى توان اين گونه برشمرد: 1. دنيا فريبنده است؛ 2. دنيا ناپايدار است؛ 3. دنيا مزرعه آخرت است. همچنين استلزامات تربيتى استنتاج شده از اين ويژگى ها به ترتيب عبارتند از: شناخت حقيقت زيبايى هاى دنيا و خويشتن دارى در مقابل آنها؛ عدم وابستگى به دنيا و پرهيز از هدف قرار دادن دنيا؛ 3. غنيمت شمردن زندگى دنيا و استفاده از آن براى فراهم كردن توشه آخرت.

 

كليدواژه ها: دنيا، قرآن، انجيل، تربيت، اسلام و مسيحيت.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
223
شماره صفحه: 
109

بررسى ويژگى هاى مشترك انسان از ديدگاه قرآن و انجيل و استلزامات تربيتى مربوط به آن

سال بيست و چهارم ـ شماره 208

حميده فرح بخش[1]

سيدحميدرضا علوى[2]

چكيده

انسان، موضوع تربيت است و شناخت او از مهم ترين مباحث در حوزه تعليم و تربيت مى باشد. تاانسان به طور صحيح شناخته نشود، نمى توان به امر تعليم و تربيت او پرداخت. كتب آسمانى كهبراى هدايت انسان نازل شده اند، به انسان و هدايت و سعادت او توجه ويژه اى مبذول داشته اند.رجوع به اين متون وحيانى، بينش صحيحى در مورد شناخت انسان در اختيار مى گذارد. اين پژوهشبه بررسى ويژگى هاى مشترك انسان از ديدگاه قرآن و انجيل مى پردازد. بدين منظور، ضمن مقايسهديدگاه قرآن و انجيل در زمينه ويژگى هاى انسان، ويژگى هاى مشترك انسان استخراج شده و سپسمورد توصيف و تحليل قرار گرفته اند. اطلاعات موردنياز به روش اسنادى جمع آورى شده است.استلزامات تربيتى مربوط به هر ويژگى از طريق شيوه استدلال و استنتاج استخراج شده است. نتايجپژوهش مبيّن آن است كه قرآن و انجيل در زمينه ويژگى هاى انسان داراى مشتركاتى هستند كه تأكيدبر آنها، هم يك الگوى تربيتى مشترك به دست مى دهد و هم موجب تقريب و تفاهم پيروان دو دين مى شود.

 

كليدواژه ها: انسان، قرآن، انجيل، تربيت، اسلام، مسيحيت، ويژگى هاى مشترك.
[1] كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهيد باهنر كرمان. Hamidehfarahbakhsh@gmail.com

[2] استاد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان. Hamidreza-alavi@yahoo.com

دريافت: 25/3/93 پذيرش: 17/10/93

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
208
شماره صفحه: 
95

تحريف تورات و انجيل از ديدگاه قرآن

تحريف تورات و انجيل از ديدگاه قرآن

                    محمّدحسين فارياب1

چكيده

تحريف به معناي تغيير است. به گمان بسياري از دانشوران شيعه و سني، در تورات و انجيل ـ يا دست‌كم تنها در تورات ـ تحريف راه يافته است. مستند بسياري از اينان آيات قرآن كريم است. سخن از تحريف تورات و اناجيل موجود، امري نامعقول است؛ با اين حال، تحريف تورات و انجيلِ اصيل از ظاهر برخي آيات قرآن كريم برمي‌آيد. هدف اين نوشتار بررسي آياتي است كه بسياري از مفسّران شيعه و سني بر پايه ظاهر آنها، به تحريف آن دو كتاب آسماني يا يكي از آنها نظر داده‌اند. نگارنده با مراجعه به اين آيات و جست‌وجو در متون تفسيري شيعه و اهل‌سنّت، به بررسي اين مسئله پرداخته است. بر اساس اين پژوهش اغلب آيات بر اين ادعا دلالتي ندارند و تنها در يك آيه با كمك روايات شأن نزول مي‌توان ادعاي يادشده را ثابت كرد.

كليدواژه‌ها : تحريف لفظي، تحريف معنوي، تغيير، تورات، انجيل.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
143
شماره صفحه: 
137

كتاب مقدّس و جايگاه آن در مناظرات امام رضا(عليه السلام)

كتاب مقدّس و جايگاه آن در مناظرات امام رضا(عليه السلام)

علي اسدي(1)

چكيده

امام معصوم(عليه السلام) حجت خدا و داناترين مردم است. بر اين اساس گستره دانش او افزون بر كتاب و سنّت، ديگر كتابهاي آسماني را نيز دربر ميگيرد. استدلالهاي امام رضا(عليه السلام) به تورات، انجيل و زبور در مناظره با علماي اهل كتاب، از نمونههاي شنيدني در اين زمينه است. مواردي از كتاب مقدّس، كه امام(عليه السلام) در ارتباط با برخي مسائل بدان استناد جستهاند، از حيث انطباق با نسخههاي موجود آن و نيز دلالت بر مدعاي آن حضرت، چند دسته هستند: بخشي كاملا روشن و گوياست و در كتاب مقدّس موجود نيز آمده، برخي ديگر داراي مفهوم كلي، ولي با قراين موجود مدعاي امام را تأييد ميكند. دسته ديگر، داراي زباني نمادين است، و تنها با تفسير امام، بر مدعاي ايشان دلالت دارد. برخي نيز در ترجمههاي فارسي و عربي يافت نميشوند. بخشي نيز در متن كتاب مقدّس مورد استناد قرار نگرفتهاند، ولي به صورت مبسوط در عهد قديم، جديد و قرآن روايت شدهاند.

اين مقاله، نمونههاي مهمي از موارد ياد شده را در نسخههاي فارسي و عربي موجود از عهدين بررسي ميكند.

كليد واژهها: قرآن، كتاب مقدّس، عهد عتيق، عهد جديد، تورات، انجيل، امام رضا(عليه السلام)، عيسي(عليه السلام).

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
129
شماره صفحه: 
83

انجيلِ قرآن

انجيلِ قرآن

علي اسدي
(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي)

چكيده

اناجيل چهارگانه به عنوان معروف‌ترين بخش عهد جديد، در آغاز آن جاي گرفته‌اند. به رغم پژوهش‌هاي وسيع انجام گرفته درباره تاريخ نگارش، هويّت نويسندگان و درستي و پيوستگي سند آنها، وحدت نظر قاطعي در اين‌باره وجود ندارد. البته، در كنار چالش‌ها و ترديدهاي جدّي و بر اساس برخي قراين و شواهد، حدس و گمان‌هاي نيرومندي نيز مطرح است.

     واژه «انجيل»، دوازده بار در قرآن به شكل مفرد ياد شده است. تصريح بر وحياني بودن آن و به عنوان مجموعه آيات نازل شده بر حضرت عيسي عليه‌السلام، گواهي آن بر حقّانيت تورات، تصديق آن از سوي قرآن، بشارت انجيل درباره بعثت پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله و فراگير شدن دعوت او، و تحريف، كتمان و حذف بخشي از آموزه‌هاي آن از مواردي است كه در قرآن ذكر شده است.

     نزول مجموعه‌اي از آيات وحياني به نام انجيل ـ و نه كتاب به معناي شناخته شده آن ـ مورد تأييد و تأكيد قرآن است؛ ولي درباره نگارش آن در زمان حيات مسيح عليه‌السلام به دست و يا املاي وي، نفيا و اثباتا گزارشي ندارد. به رغم وجود انجيل‌هاي فراوان، از جمله اناجيل چهارگانه رسمي در عصر نزول قرآن و پيش از آن، قرآن با كاربرد صيغه مفرد در همه آيات مربوط به آن، بر يكي بودن انجيل نازل شده بر مسيح عليه‌السلام اصرار دارد. نتيجه آنكه وحياني بودن اناجيل موجود از نظر قرآن، به شدت دچار چالش است. البته گفتني است كه تأييد اجمالي اناجيل عصر نزول و بخشي از آموزه‌هاي تحريف ناشده آنها از برخي آيات قرآن برمي‌آيد.

كليدواژه‌ها: انجيل، تورات، عهد جديد، انجيل مسيح، آموزه‌هاي انجيل، الوهيت.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
120
شماره صفحه: 
25
محتوای تغذیه