تربيت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اصول و روش‌هاي تربيت نمازي فرزندان در سنين هفت ‌تا چهارده ‌سالگي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره دوازدهم، پياپي 303، اسفند 1401، ص 57ـ66
 

نوع مقاله: ترويجي
احد اميدي/ دکتراي روانشناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Omidi.ahad@gmail.com

شماره صفحه: 
57

حقيقت خوف و رجا از منظر آيت‌الله مصباح يزدي و آثار تربيتي آن دو

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره چهارم، پياپي 295، تير 1401، ص 57ـ66

نوع مقاله: ترويجي
سيدمهدي حسيني/ استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه فرهنگيان    sm.hoseini@cfu.ac.ir
دريافت: 16/11/1400                    پذيرش: 06/04/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
295
شماره صفحه: 
57

امانت‌انگاري نفس در آموزه‌هاي ديني و نقش آن در تربيت نفس انساني

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره چهارم، پياپي 259 (ويژة فلسفه)

هادي خوشنودي / استاديار دانشكده شهيد محلاتي    h.khoshnodi@gmail.com
مرتضي رضايي / استاديار گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    Mrezaeeh50@gmail.com
سيدابوالقاسم حسيني كمارعليا / استاديار دانشكده شهيد محلاتي    S.ahosseini113@yahoo.com
دريافت: 17/12/97                    پذيرش: 28/03/98
چکيده
در ادلة عقلی و نقلی، امانت‌انگاری نفس مورد تأکید قرار گرفته و احکام و لوازم آن، ازجمله وجوب رد امانت و ضمان در تربیت نفس که مهم‌ترین سرمایه انسان است، تأثیر بسزایی دارد. پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی و کنکاش در آموزه‌های دینی، در کنار بهره‌گیری از لوازم امانت‌انگاری نفس، به این نتیجه رسیده که حفظ نفس، به‌عنوان یک امانت الهی، واجب شرعی است و نگهداری این ودیعة الهی از رهگذر شناسایی آفات و آسیب‌ها و مقابله با آن و فراهم‌سازی بسترها و شرایط لازم برای شادابی و طراوت نفس، میسر است، و نداشتن طراوت نفسانی ـ که در سایه حرکت به سوی خداوند و تقرب به او میسر است ـ با تباهی همراه است. از آفات تهدیدکننده نفس مي‌توان به دوستان و محیط نامناسب، خوشحالی از فزونی مال و داشتن آرزوهای دراز، غفلت، عدم اعتدال در گفتار، افراط در پاسخ‌گویی به خواسته‌های نفسانی، ناآگاهی نسبت به نقشه‌های شیطان نام برد، و از تقوا و مداومت بر یاد خدا، یاد آخرت، انجام تفریحات سالم، و عدم افراط در پرداختن به مسائل معنوی، به عنوان بسترها و شرایط لازم برای شادابی نفس می‌توان نام برد.
کلیدواژه‌ها: امانت، نفس، تربیت، آموزه‌های دینی.


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
259
شماره صفحه: 
45

بررسي اصول تربيت اخلاقي در علم اخلاق اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره اول، پياپي 256 (ويژة اخلاق)

سيدمهدي حسيني/ استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه قم    mahdi1356@gmail.com
دريافت: 09/03/97                    پذيرش: 11/09/97
چکيده
تربیت اخلاقی، نیازمند اصولی است که مي‌توان با تکیه بر آنها، روش‌های تربیت را طراحی کرد و با آن روش‌ها به‌ تربیت پرداخت. اصول تربیت در علم اخلاق اسلامی نیز وجود دارد، ولی تحت عنوان اصول تربیتی مطرح نشده ‌است. هدف پژوهش حاضر اين است كه اصول تربیت موردنظر در اخلاق اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، تا مربیان تربیت اخلاقی با آگاهی از این اصول، بتوانند تسلط بیشتری بر راه‌کارهای تربیتی پیدا کنند. بنابراین، در این پژوهش به روش تحليلي ـ توصيفي با بررسی منابع اخلاق اسلامی، مجموعه‌ای از اصول تربیت که نقش بیشتری در موضوع تربیت دارند، استنتاج و استخراج شده ‌است. غالب اصول تربیت، محصول بررسی مبادی انسان‌شناسی تربیت است که در منابع فلسفة اخلاق مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای انسان‌شناسی دینی، خلقت ابتدایی (فطرت) بر پایه خوبی‌ها بنا نهاده شده، و این خود در تربیت، دلالت‌هایی به‌ همراه دارد و بررسی قوای نفس و ویژگی‌های آن و عوامل مؤثر در عملکرد آنها مبتنی بر اصولی است که می‌تواند نگاه مربیان را در امر تربیت، تصحیح کند.
كليدواژه‌ها: انسان‌شناسی، تربیت، اصول تربیت، تربیت اخلاقی، علم اخلاق اسلامی.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
256
شماره صفحه: 
11

محبت؛ رمز سيرة تربيتي امام خميني‌ ره

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره يازدهم، پياپي 254 (ويژة علوم تربيتي)

فرح رامين / دانشيار دانشگاه قم    f.ramin@qom.ac.ir

فاطمه اكبرزاده نجار / كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه قم        F.akbarzadeh7070@gmail.com
دريافت: 02/04/97                    پذيرش: 28/09/97
چكيده
این مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي با بازکاوی مفهوم تربیت آغاز شده و با اشاره‌ای گذرا به برخی روش‌های تربیتی، بیان می‌دارد که گرچه اتخاذ روش تربیتی مناسب در گرو شناخت استعدادها و روحیه‌های مختلف متربیان است؛ اما یکی از مؤثرترین روش‌ها در تربیت، روش محبت و مهرورزی است. از منظر امام خميني ره هستی به رحمت و محبت وجود یافته و وجود مظهر رحمت حق است.    
محبت و مهرورزی قوای خفته انسان را بیدار و نیروهای مهارشده را آزاد می‌گرداند، نفس انسان را تکمیل و موجب شکوفایی استعدادهای آدمی می‌گردد. ازاین‌رو، امام راحل بر این باور است که هدایت بدون محبت تمام نیست و مهرورزی به موجودات و هدایت آنان از لوازم محبت الهی است. در شاکلة تربیتی امام راحل محبت به‌گونه‌های مختلف در گفتار و کردار ایشان به منصة ظهور می‌رسد. راز تربیت امام راحل در انس و صمیمیت با متربی نهفته و ذکر جلوه‌ها و نمونه‌های این محبت و انس در زندگی ایشان، رسالت این نوشتار است.
کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره، تربیت، محبت، انس، تکافل.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
254
شماره صفحه: 
33

گفت‌وگو وكاركردهاي تربيتي آن در پرتو آيات و روايات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 246 (ويژة علوم تربيتي)

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
246
شماره صفحه: 
27

اهتمام شيعيان واقعي به خودسازي و تهذيب نفس

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 246 (ويژة علوم تربيتي)

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
246
شماره صفحه: 
5

هدف غايى تربيت اخلاقى در قرآن از منظر تفسير «الميزان»

سال بيست و ششم ـ شماره 236 (ويژه علوم تربيتى)

يونس حسنى / كارشناس ارشد تفسير و علوم قرآنى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره   hasaniuones@gmail.com

سيداحمد فقيهى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره   faghihi@qabas.net

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
236
شماره صفحه: 
13

آثار تربيتى گريستن بر تكامل معنوى انسان از ديدگاه آيات و روايات

سال بيست و پنجم ـ شماره 228 (ويژه علوم تربيتى)

محمدتقى حسينى / دانشجوى دكترى علوم تربيتى جامعه المصطفى العالميه   mthoseini2@gmail.com

سيدمحمدرضا موسوى نسب / استاديار گروه علوم تربيتى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره       smrmn1346@gmail.com

دريافت: 11/5/94               پذيرش: 19/3/95

 

چكيده

موضوع گريستن، از جمله موضوعاتى است كه از ابعاد مختلف از جمله ابعاد روان شناختى، تربيتى، دينى، اخلاقى و عرفانى مورد بررسى قرار گرفته است. اين مقاله به بررسى آثار تربيتى گريستن بر تكامل معنوى انسان مى پردازد كه با روش تحليلى و توصيفى و به منظور تبيين ارتباط ميان گريستن، با تربيت اخلاقى و تكامل معنوى انسان، تدوين يافته است. گريه، نوعى واكنش به احساسات و هيجان هاى درونى انسان است كه مى تواند بر ابعاد روانى، تربيتى، معنوى و اخلاقى انسان تأثير بگذارد. ابتدايى ترين تأثير گريه، به ويژه گريه در امور معنوى، ايجاد آرامش است كه انسان بعد از گريه كردن، در اثر تخليه شدن فشارهاى درونى، احساس خوشايند و يك سبكى و آرامش برايش پديد مى آيد. همچنين گريه موجب نشاط و اميد در انسان شده و انگيزه فرد را تقويت مى نمايد و سلاحى در مبارزه با شيطان درونى انسان مى شود. از سوى ديگر، گريه سبب پاك شدن گناهان انسان و نزول رحمت خداوند شده، انسان را در دفع برخى رذائل اخلاقى و نيز كسب برخى فضيلت ها، كمك مى نمايد و سر انجام انسان را در رسيدن به قرب الهى يارى مى كند.

 

كليدواژه ها: تربيت، بكاء، اشك، اثر تربيتى گريه، اثر معنوى گريه، تكامل معنوى.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
27

بررسى دنيا از ديدگاه قرآن و انجيل و استلزامات تربيتى مربوط به آن

سال بيست و پنجم ـ شماره 223 (ويژه علوم تربيتى)

حميده فرح بخش / كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهيد باهنر كرمان

Hamidehfarahbakhsh@gmail.com

سيدحميدرضا علوى / استاد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان                       Hamidreza-alavi@yahoo.com.hk

دريافت: 19/4/94               پذيرش: 19/11/94

چكيده

دنيا يكى از مهم ترين بسترهاى تربيت انسان مى باشد و شناخت ماهيت آن، در زندگى انسان بسيار حايز اهميت است. براى رسيدن به شناخت صحيح در مورد دنيا، كتب آسمانى حايز اهميت هستند. اين تحقيق به بررسى ويژگى هاى مشترك دنيا از ديدگاه قرآن و انجيل مى پردازد. بدين منظور، قرآن و انجيل در زمينه ويژگى هاى دنيا مورد مقايسه قرار گرفته اند و ويژگى هاى مشترك دنيا استخراج شده و سپس اين ويژگى ها با توجه تفاسير قرآن و انجيل و آراء دانشمندان مسلمان و مسيحى، مورد توصيف و تحليل قرار گرفته اند. استلزامات تربيتى مربوط به هر ويژگى به روش استنتاجى استخراج شده است. با توجه به نتايج تحقيق، ويژگى هاى مشترك دنيا در قرآن و انجيل را مى توان اين گونه برشمرد: 1. دنيا فريبنده است؛ 2. دنيا ناپايدار است؛ 3. دنيا مزرعه آخرت است. همچنين استلزامات تربيتى استنتاج شده از اين ويژگى ها به ترتيب عبارتند از: شناخت حقيقت زيبايى هاى دنيا و خويشتن دارى در مقابل آنها؛ عدم وابستگى به دنيا و پرهيز از هدف قرار دادن دنيا؛ 3. غنيمت شمردن زندگى دنيا و استفاده از آن براى فراهم كردن توشه آخرت.

 

كليدواژه ها: دنيا، قرآن، انجيل، تربيت، اسلام و مسيحيت.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
223
شماره صفحه: 
109
محتوای تغذیه