هدف

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اهداف توليد از ديدگاه اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي و يكم، شماره اول، پياپي 292، فروردين 1401، ص 49ـ58

نوع مقاله: ترويجي

* سميه يوسفي/ دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت‌الله حائري     usofi.sara@yahoo.com
علي‌محمد ميرجليلي/ استاد گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت‌الله حائري     almirjalili@yazd.ac.ir
دريافت: 27/07/1400                    پذيرش: 23/12/1400

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
292
شماره صفحه: 
49

تنوع پرسش‌هاي ناظر به علت آفرينش و پاسخ آنها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 248 (ويژة كلام)

محمد سربخشي / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    sarbakhshi50@yahoo.com 
دريافت: 12/11/96                    پذيرش: 28/2/97
چکيده
دربارة آفرينش، هدف و علت آن، پرسش‌های متنوعی وجود دارد که تفکيک آنها از يکديگر و ارائه پاسخ مناسب به هريک، برای حل مسئله حکمت آفرينش ضروری است. در اين بحث، چهار سؤال را می‌توان از يکديگر تفکيک کرد: اول، هدف خالق و دوم هدفی است که برای مخلوق در نظر گرفته شده است. سوم، علت آفرينش و چهارم، وجه حکيمانه بودن آفرينش عالم است. پاسخ سؤال اول و دوم اين است که خداوند متعال به دليل کامل مطلق بودن، به عنوان خالق عالم، هدف و مقصدی را مدنظر قرار نداده است. هدفي هم كه برای هر موجودی در نظر گرفته شده، رسيدن به کمال لايق خود است. پاسخ سؤال سوم اين است که حب به کمال، علت آفرينش است و آفرينش، چون به بهترين وجه ممکن رخ داده است، حکيمانه است. تفصيل اين پرسش‌ها و پاسخ آنها، محتوای مقالة حاضر را تشکيل می‌دهد.
كليدواژه‌ها: هدف، علت غايی، هدف خالق، هدف مخلوق، فلسفة آفرينش، حکمت.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
248
شماره صفحه: 
49

مبانى مجازات در آيينه حقوق جزا

مبانى مجازات در آيينه حقوق جزا

حسين ابراهيم‌پور ليالستانى
(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسى)

چكيده

كاوش از چرايى كيفر در دو حوزه جست‌وجوى زيرساخت‌ها و نيز پيامدهاى استوار بر آن انجام مى‌گيرد كه از مورد نخست به مبنا ياد مى‌شود. در حقوق جزا، درباره مبناى مجازات ديدگاه‌هاى گوناگونى وجود دارد كه در سيماى رويكردهايى همچون كلاسيك، نئوكلاسيك، تحققّى و دفاع اجتماعى نمايان گرديده است. عدالت مطلق يا اخلاق محورى، آميزه‌اى از آن و سودمندى اجتماعى، به كنار نهادن مسئوليت اخلاقى و سرانجام كانون توجه قرار دادن حالت خطرناك بزهكار، به ترتيب، مبانى مجازات در نگرش‌هاى يادشده به شمار مى‌روند. در اين نوشتار به چند و چون اين مبانى پرداخته شده است.

كليدواژه‌ها: مبنا، هدف، كلاسيك، نئوكلاسيك، تحققى، فايده اجتماعى، حالت خطرناك.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
118
شماره صفحه: 
123
محتوای تغذیه