عرفان

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بازخوانی عناصر عرفانی در طومارهای بحرالمیت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

محمدحسین دالوند / کارشناس ارشد ادیان و عرفان پردیس فارابی دانشگاه تهران    mohammadh.dalvand93@gmail.com
قربان علمی/ دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران    gelmi@ut.ac.ir 
دريافت: 13/6/98                    پذيرش: 27/1/99
چکيده
کشف طومارهای بحرالمیت به قدری در شناخت قوم یهود و متون مقدس آن مهم و اساسی بود که فروغ نوینی را برای شناخت و ساختن یک مفهوم دیگر از کتاب مقدس ارائه ‌می‌دهند. عرفان در طومارها به نوعی رفتار مذهبی اطلاق ‌می‌شود که فرد با روش‌هایی که اختصاصاً برای دستیابی به قلمرو و عرش الهی همراه با جذبه طراحی شده، انجام می‌دهد. افزون بر این، پیوستگی خاصی بین رؤیاهای مکاشفه‌ای ملکوت خدا و برخی طومارها مانند سپاس، نیایش فرشتگان، جنگ و قانون مسیحایی وجود دارد. اگرچه هنوز به روشنی آشکار نیست که این سنت عرفانی از بازمانده عرفان مکاشفه‌ای یهودیت معبد دوم ریشه ستانده یا از یک رشته عرفان کاهنانۀ فرقه‌گرایی قمران یا هردوان به وجود آمده باشد. اما این روشن است که سنت عرفانی به‌جامانده از قمران توسط یهودیان و مسیحیان در قرون بعد، بسط و توسعه یافته است. این پژوهش می‌کوشد تا با روش توصیف و تحلیل در بازخوانی مفاهیم و عناصر عرفانی طومارها به هدف بیان نوع و زبان مفاهیم عرفانی دست یابد.
کلیدواژه‌ها: قمران، طومارهای بحرالمیت، عرفان، عروج، مکاشفه.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
269
شماره صفحه: 
71
صفحه شروع مقاله: 
71
صفحه پایان مقاله: 
82

جلوه‌های توحیدی و مراتب آن در دیوان حکیم سنایی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

حمزه محمدی ده‌چشمه / دانشجوي دكتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه كاشان    hamzehm661@gmail.com
مژگان جهاندار / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
دريافت: 22/5/98                    پذيرش: 25/12/98
چکيده
سنایی بنیانگذار واقعیِ منظوم عرفانی است که قرنی بر اذهان و قلوب تسلط داشت و اشعار وی علاوه بر نقل در متون تصوف از قبیل سوانح غزالی و لوایح منسوب به عین‌القضاة و کشف‌الاسرار میبدی، در مثنوی و فیه ما فیه مولوی و... نیز به استشهاد آمده است. ازآنجاکه توحید یکی از مباحث عرفانی است که در آثار سنایی بازتاب گسترده‌ای دارد. این پژوهش سعی می‌کند با تحقیق در آثار سنایی غزنوی، توحید و نمودهای توحیدی را در آثارِ این شاعرِ گران‌سنگ یافته و به این نتیجه برسد که در اشعاری که سخن از افعال حق‌تعالی است، عقاید سنایی گاهی به اشاعره نزدیک می‌شود، اما به‌طور قطع نمی‌توان ادعا کرد که سنایی در توحید و خداشناسی سمعاً و طاعتاً از نظام توحیدی اشاعره پیروی کرده است. سنایی در پاره‌ای از بحث‌ها، همچون منحصر ساختن نقش‌ها و کارها به خدا، آهنگ گسترش کلام اشعری است، اما با طرح اندیشه‌های فرقه‌های دیگر مانند شیعه، قصد دارد با نزدیک کردن مذهب‌ها، مسلمانان را در سایۀ اصل توحید یکی سازد.
كليدواژه‌ها: عرفان، توحید، اشاعره، سنایی، صفات سلبیه.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
268
شماره صفحه: 
59

نقد و ارزيابى دو كتاب مهم عرفان عملى (اخلاق عرفانى)

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى دى 1395

سيدرضى قادرى / سطح چهار حوزه علميه قم و دانشجوى دكترى فلسفه اخلاق دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام         mohammad.ghadery@yahoo.com

دريافت: 19/2/95               پذيرش: 11/9/95

 

چكيده

ترديدى نيست كه در ساحت معارف دينى، مباحث عرفانى و اخلاقى در ارتباط متقابل با ديگر معارف، نقش مهمى دارد. به ويژه آنكه مباحث اخلاقى و عرفانى در طهارت روح آدمى و سعادت نفس انسانى سهم بالايى دارند. بر همين اساس، عارفان اسلامى و متخلقان به اخلاق الهى در طول تاريخ، دست به تأليف آثارى زده اند تا شيوه طهارت و تقويت روح و نيز اصلاح و ترقى نفس در منازل سلوكى را به سالكان بياموزند. در اين زمينه، كتاب «منازل السائرين» خواجه عبداللّه انصارى و نيز كتاب «اوصاف الاشراف» خواجه نصيرالدين طوسى از ويژگى هايى خاص برخوردار است كه آن دو را از ديگر تأليفات ممتاز مى سازد. بدين روى، مقاله حاضر در پى بررسى اين دو كتاب مهم در حكمت عرفانى عملى و اخلاق عرفانى است؛ ابتدا به ويژگى هاى دو مولف و سپس به امتيازات دو تأليف و در آخر، به ارزيابى آن پرداخته و قوت و ضعف هريك را بررسى كرده است.

 

كليدواژه ها: عرفان، اخلاق، عرفان عملى، اخلاق عرفانى، اخلاق فلسفى.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
229
شماره صفحه: 
97

ريشه يابى معرفتى و بازخوانى انتقادى مبانى عرفان حلقه

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى دى 1395

محمدحسن يعقوبيان / استاديار دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان   mohammadyaghoobian@yahoo.com

دريافت: 29/2/95               پذيرش: 11/10/95

 

چكيده

مسئله اين مقاله، نقد و بررسى مبانى نظرى و عملى عرفان كيهانى و ريشه يابى معرفتى مباحث آن است. روش بحث نيز به شكل توصيفى ـ تحليلى و با رويكرد انتقادى است. ازاين رو، ابتدا به طرح مبانى نظرى و عملى پرداخته، سپس به ارزيابى و واكاوى تأثرات و اقتباس هاى معرفتى اين فرقه از اديان و مكاتب نظر شده است. در پايان نيز يافته ها حاكى از آن است كه در ريشه يابى مبانى نظرى، تفكر رواقيان متقدم در باب طبيعت و ديدگاه هاى ايدئال گرايانه در فيزيك نوين مورد بازخوانى قرار گرفته است و در مباحث عرفان عملى اين فرقه نيز، سر خط مباحث به ريكى ژاپن و مطالب كتاب مقدس مى رسد. همچنين، اين مباحث كوششى در واكنش به مبانى تجربه گرايانه و پزشكى مدرن است. بدين سان، خلط مباحث فيزيك و عرفان، تغذيه ناقص و سطحى از منابع دينى و مكاتب فلسفى از مهم ترين اشكالات مباحث اين فرقه است.

 

كليدواژه ها: عرفان، عرفان كيهانى، عرفان حلقه، عرفان نظرى، فرادرمانى، ريكى، شيطان.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
229
شماره صفحه: 
69

بازشناسى عرفان حقيقى از عرفان هاى كاذب

سال بيست و چهارم ـ شماره 219 (ويژه جامعه شناسى)

چكيده

اين مقاله به تبيين عرفان حقيقى از عرفان هاى كاذب مى پردازد. از ديدگاه اهل بيت عليهم السلام، «عارف باللّه» كسى است كه به عالى ترين مقام معرفت بشر كه دستيابى به آن براى ايشان ممكن است، نايل آيد. همواره در طول تاريخ از عرفان تحريف هايى صورت گرفته و آن را با شاعر يكسان پنداشته اند؛ زيرا عرفا و شعرا مفاهيم معنوى و عرفانى را در قالب مفاهيم تخيلى و شعرى بيان مى كنند. اين برداشتى عاميانه و نادرست است. در قرآن نيز گاهى اوقات تعابير استعارى، كنايى و تخيلى به كار رفته اند. ازاين رو، عرفان هرگز به معناى داشتن مهارت در ارائه مفاهيم معنوى در قالب شعر و يا به صورت كنايه، استعارى و تخيلى نيست. عارف باللّه كسى است كه افزون بر شناخت ذهنى خدا و اسماء و صفات او، عميقا نيز خداوند و صفات او را باور داشته باشد. اين عرفان، نشانه كامل انسان و شيعه واقعى و روح تشيع است و در پرتو تجلى نور الهى در قلب مؤمن حاصل مى شود.

 

كليدواژه ها: عرفان، عارف باللّه، عارف، شاعر، عرفان حقيقى، عرفان كاذب.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
219
شماره صفحه: 
5

سيماى پرهيزگاران در خطبه متقين اميرمؤمنان عليه السلام؛معرفت ناب و تكليف مدارى (2)

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى بهمن 1394

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين متن شرحى است بر كلام اميرمؤمنان على عليه السلام در باب صفات شيعيان واقعى. حضرت طليعه معرفى ويژگى شيعيان را سه ويژگى كلى مى شمارند كه جامع و محور ساير صفات آنان است: معرفت حقيقى خداى متعال، عمل به دستورات و دارا بودن فضايل و ملكات فاضله.

     فلسفه شناخت فضايل در كلام بزرگان و ائمّه اطهار عليهم السلام اين است كه ما مدعيان تشيع، به شيعيان واقعى شباهتى يابيم. معرفت واقعى خدا زمانى به دست مى آيد كه انسان خداوند را با همه صفات ثبوتى و سلبى و صفات ذات و فعل او بشناسد و به آنها باور داشته باشد. اين معرفت زمانى بر رفتار انسان اثر مى گذارد كه عميقا در جان و روح او نفوذ كرده باشد؛ انسانى كه باور ندارد خداوند به هر رفتارى پاداش و كيفرى مى دهد و او مالك يوم الدين است و در قيامت اعمال ما را حسابرسى مى كند، بر اعمال خويش مراقبتى نخواهد داشت. ازاين رو، شيعيان واقعى كه عارف به خدا هستند، لوازم آثار معرفتشان بايد در رفتار و حركات آنان تجلى يابد. پس رفتار و ويژگى هاى انسان هنگامى ارزشمند است كه محور آنها معرفت خدا باشد.

 

كليدواژه ها: عرفان، معرفت ناب، فضايل اخلاقى، معرفت.


 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
218
شماره صفحه: 
5

طرق معرفت دينى و نسبت بين آنها از منظر علّامه طباطبائى

سال بيست و سوم ـ شماره 206 (ويژه فلسفه)

مهدى جلالوند[1]

چكيده

معرفت دينى شامل يافته هايى است كه با فهم روشمند و پژوهش در منابع دينى، از طرق متفاوتى حاصل مى گردد. انديشمندان دينى راه ها و روش هاى مختلفى براى اين مقصود مطرح نموده اند. علّامه طباطبائى به عنوان يك انديشمند دينى، بر اساس مبانى خاصى تلاش خويش را در اين زمينه متمركز نموده، براى فهم صحيح و ضابطه مند دين، سه طريق متفاوت عرضه داشته است.نوشتار حاضر با روشى توصيفى ـ تحليلى و از ميان مكتوبات برجاى مانده از علّامه، به بررسى طرق موردنظر ايشان در معرفت دينى پرداخته و در پى كشف نسبت بين آنها برآمده است. در نظر وى، ظواهر دين، عقل و تهذيب نفس به عنوان سه طريق متفاوت در نيل به معرفت دينى هستند كه هركدام پيش فرض ها و لوازم خاص خود را داشته، به صورت مستقل مورد استفاده قرار مى گيرند و امكان امتزاج آنها وجود ندارد؛ لكن نتيجه معرفت انديشمند دينى در هر سه طريق، واحد خواهد بود و تفاوت طرق به اختلاف نتيجه نمى انجامد.

 

كليدواژه ها: علّامه طباطبائى، معرفت دينى، ظواهر دينى، عقل، عرفان.[1] كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامى دانشگاه قم. jalalvand61@gmail.com

دريافت: 2/12/92               پذيرش: 29/9/93


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
206
شماره صفحه: 
81

گزارشى تحليلى از كتاب «شاخصه‏ هاى عرفان ناب شيعى»

سال بيست و دوم ـ شماره 193 ـ دى 1392، 97ـ108

مرضيه ورمزيار1

چكيده

آشنايى با برخى مباحث فلسفه عرفان، عرفان نظرى و عرفان عملى و تنقيح صحيح آنها، به هدف معرفى شاخصه هاى عرفان شيعى، ضرورى است؛ زيرا خطا در هريك از آنها مى تواند لغزشگاهى در عرفان به شمار آيد و موجبات انحراف را فراهم آورد. چيستى عرفان، و رابطه عرفان با دين و عقل از مباحث كليدى فلسفه عرفان است كه كتاب «شاخصه هاى عرفان ناب شيعى» به آنها مى پردازد. مباحث ديگر كتاب، مشتمل بر بحث از نسبت عرفان و دين، عرفان نظرى و عملى است.

بخش پايانى اين نوشتار، به طور خاص به هدف اصلى مؤلف، يعنى شاخصه هاى عرفان شيعى اختصاص دارد. اعتقاد به توحيد، نبوت، معاد، ولايت و سلوك براساس شريعت، از اهمّ ويژگى هاى عرفان راستين است و معنويت گرايى بدون خدا و بدون وحى و معاد (تناسخ گرايى) يا عرفان هاى شريعت گريز و عقل ستيز و سلوك بدون توجه به اخلاق و زندگى، از ساحت عرفان راستين دور است. بر اين اساس، پايبندى به عقل، التزام به وحى و تهذيب نفس با سير و سلوكى منتهى به شهود، سه ويژگى ممتاز عرفان شيعى است كه از آن به هماهنگى عرفان، برهان و قرآن ياد مى شود.

كليدواژه ها: عرفان، عرفان شيعى، عقل، دين، هستى شناسى عرفانى، عرفان عملى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
193
شماره صفحه: 
97

استاد و نقش آن در سير و سلوك با نگاه آسيب‏‌شناسى

سال بيست و دوم ـ شماره 193 ـ دى 1392، 31ـ46

ابوالفضل هاشمى سجزه ئى1

چكيده

يكى از مسائل برجسته در عرفان اسلامى، نياز سالك به مرشد به منظور راهنمايى و دستگيرى در سير و سلوك است. سنّت اهل تصوف اين گونه است كه سالك، آداب سير و سلوك خود را نزد استادى فرا گرفته و تحت توجه او سلوك مى نمايد. اين موضوع، موجب طرح رابطه مرشد و سالك، آداب مريد و مراد شده است. اين موضوع بستر مناسب پيدايش آسيب هايى در مسير عرفان و تصوف گرديد و تا افراد شياد در خانقاه ها با فريب دادن انسان هاى ساده دل، كه قصد تهذيب نفس دارند را فريب دهند.

هدف اين مقاله ضمن بررسى آيات و روايات، متون عرفانى و كلمات متصوفه، بيان ضرورت وجود استاد شايسته در مسائل معنوى است كه وظيفه دارد سالك را در راه رسيدن به معرفت حق راهنمايى و دستگيرى كند. در اين زمينه آسيب هايى وجود دارد كه مهم ترين آن، سرسپردگى به نااهل است كه موجب گمراهى از مسير كمال مى شود. براى پيش گيرى از اين آسيب، شناخت كامل استاد در انتخاب و تبعيت كردن از او لازم است. روش تحقيق تحليلى ـ توصيفى است.

كليدواژه ها: استاد، عرفان، تصوف، سير و سلوك، آسيب شناسى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
193
شماره صفحه: 
31

پائولو كوئليو و علل گسترش آثار او در ايران

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 177 ـ شهريور 1391، 119ـ138

محمدرضا انوارى*

چكيده

پائولو كوئليو رمان نويس برزيلى است كه افكارش به عنوان يكى از عرفان هاى نوظهور مطرح گرديده. آثار او از پرخواننده ترين كتاب هاى دو دهه اخير در سطح جهان بوده است. كتاب معروف او كيمياگر در سال 1376 پرفروش ترين كتاب در ايران گرديد. او در سال 1379 به دعوت مركز بين المللى گفت وگوى تمدن ها به ايران سفر كرد. اين مقاله در پى آن است كه با روش اسنادى و توصيفى ـ تحليلى علت گسترش آثار وى را در ايران بررسى نمايد. همچنين مبانى فكرى، نحوه ورود آثار او به ايران، كارگزاران او، شيوه هاى تبليغى او براى جذب مخاطب و سرعت نشر آثار او در ايران را واكاوى كند.
     برخى از نتايج به دست آمده عبارت است از اينكه در ايران، آثار كوئليو اولين بار در سال 1374 ترجمه شد و پس از آن قريب 28 ناشر آثار او را وارد بازار كتاب كردند. سفر ده روزه كوئليو به ايران، در فروش آثارش تأثير بسزايى داشت. ارتباط گسترده او با خوانندگان از طريق فضاى مجازى و قرار دادن رايگان كتاب هايش در اينترنت نيز از ابزارهاى تبليغى ديگر اوست. سرعت نشر آثار او در ايران بسيار بالا ارزيابى مى شود.

 

كليدواژه ها: پائولو كوئليو، عرفان، جنبش، حجازى، كيمياگر.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
177
شماره صفحه: 
119
محتوای تغذیه