مصر

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش دولت عثماني در تجزية مصر و شام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

آذر انجم شعاع / دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    a.anjom4839@gmail.com
محمدرضا شهیدی پاک / عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز    dr.mohammadrezashahidipak1@gmail.com
دريافت: 23/10/96                    پذيرش: 25/6/97
چکیده
مصر و شام در ربع اول قرن دهم هجری (923ق) توسط ترکان عثمانی فتح و طومار دولت ممالیک درهم پیچیده شد، و قاهره، که پایتخت دولت ممالیک و مرکز خلافت تشریفاتی عباسی بود، به یکی از ولایات امپراتوری عثمانی تبدیل و مقام خلافت به عثمانی منتقل گردید. آنها تحت نظام دیوان‌سالاری، مدت چهار قرن بر این سرزمین حکم راندند؛ اما برخي عوامل موجب حذف خلافت، تشتّت سیاسی، نفوذ غرب و پاره پاره شدن این منطقه به چندین کشور شد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی، تبیینی نقش سیاست‌گذاری‌های دولت عثمانی را در فرایند تجزیة مصر و شام بررسی مي‌كند. از نظر پژوهش‌گر، سیاست‌گذاری‌های داخلی در قالب ساختار اداری، نظامی، فرهنگی، مذهبی، و آموزشی، و سیاست‌های خارجی دولت عثمانی به گونه‌ای ترسیم و اجرا شد که فروپاشی، تجزیه و نفوذ انگلیس و فرانسه را در منطقه مصر و شام در پی داشت.
کلیدواژه‌ها: مصر، شام، دولت عثمانی، ممالیک، انگلیس، فرانسه.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
251
شماره صفحه: 
79

پيشگامان بيدارى اسلامى در مصر

نصراللّه آقاجانى1

چكيده

دوران معاصر شاهد حيات مجدد اسلام در عرصه‏هاى مختلف سياسى و اجتماعى و تحت عنوان «جريان بيدارى اسلامى» در سده اخير مى‏باشد. در دنياى اهل سنت، مصر نخستين جبهه بيدارى اسلامى را توسط پيشگامانى همچون سيد جمال، عبده، رشيد رضا و اخوان‏المسلمين پديد آورده است. دين و سياست در انديشه آنان به ويژه در نگاه سيد جمال و اخوانى‏ها درهم تنيده بوده و تفكيك آن دو از يكديگر ناممكن مى‏نمايد. در انديشه پيشگامان بيدارى اسلامى، تمدن مادى غرب در كنار چهره استعمارى آن، دو روى يك سكه ارزيابى شده و در عين تجويز اخذ فناورى، از پيامدهاى مادى اين تمدن هشدار داده‏اند. در اين ميان، عبده نسبت به استاد خود سيدجمال و اخوانى‏ها قدرى متفاوت به نظر مى‏رسد. جريان بيدارى اسلامى در عين ريشه داشتن در عمق تاريخ و برخوردارى از اصالت، به آفاتى هم مبتلا بوده است كه ضرورت حزم و هوشيارى را طلب مى‏كند.

كليدواژه‏ها: مصر، بيدارى اسلامى، اسلام، تجدد، غرب، سيد جمال‏الدين اسدآبادى، شيخ محمد عبده، رشيد رضا،سيد قطب.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
151
شماره صفحه: 
89
محتوای تغذیه