حسن رهبر

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تبيين معرفت‌شناختي واقع‌گرايي، مباني و مؤلفه‌هاي آن در گزاره‌هاي اخلاقي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره ششم، پياپي 297، شهريور 1401، ص 19ـ26

نوع مقاله: ترويجي
* حسن رهبر/ استاديار گروه فلسفه و حکمت اسلامي دانشگاه سيستان و بلوچستان h_rahbar@theo.usb.ac.ir
كاظم موسي‌خاني / استاديار گروه الهيات دانشگاه گنبد كاووس    kmusakhani@gonbad.ac.ir

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
297
شماره صفحه: 
19

تحلیل و بررسی رو‌ش‌ صدرالمتألهين در مقام گردآوری و تحقیق

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

حسن رهبر / استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی‌دانشگاه سیستان و بلوچستان    h_rahbar@theo.usb.ac.ir
دريافت: 25/12/98                    پذيرش: 26/05/99
چکيده
نقد روش‌شناختی در نظام‌های فلسفی، به‌ویژه در فلسفة صدرالمتألهين به‌عنوان‌ آخرین نظام فلسفی در جهان اسلام، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، آن ‌دسته از تحقیقات انتقادی نیز که صورت پذیرفته، بیشتر ناظر به مقام داوری و نظریه‌پردازی بوده و نسبت به مقام پژوهش و گردآوری که یکی از ارکان مهم نظام‌های فلسفی محسوب می‌شود، کم‌توجهی صورت گرفته است. ازاین‌رو پژوهش حاضر ناظر به نقد روش‌شناختی فلسفه صدرالمتألهين در مقام پژوهش و گردآوری است. نقدهای وارده بر روش صدرا در پژوهش و گردآوری، معطوف به چهار بخش می‌شود، که چه‌بسا بتوان آنها را به‌عنوان ایرادات اصلی روش وی در این مقام دانست: تغییر جایگاه مباحث فلسفی، بی‌نظمی‌در بیان مطالب، و نبود ترتیب در مسائل، عدم توجه به طرح و بیان مسئله و عدم ارجاع‌دهی به منابع مورد استفاده، از جمله مواردی است که می‌توان در این مقام مورد اشاره قرار داد. نوشتار حاضر با روش کیفی ـ توصیفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای می‌کوشد به تبیین نقدهایی که در این مقام بر روش صدرالمتألهين وارد می‌شود، بپردازد.
كليدواژه‌ها: روش، تحلیل روش‌شناختی، مقام تحقیق و گردآوری، صدرالمتألهين.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
227
شماره صفحه: 
59
صفحه شروع مقاله: 
59
صفحه پایان مقاله: 
65

احصاء و استخراج منابع آموزه‌هاي صدرالمتألهين از ميان آثار او

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره چهارم، پياپي 259 (ويژة فلسفه)

حسن رهبر/ استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی‌ دانشگاه سیستان و بلوچستان    h_rahbar@theo.usb.ac.ir
دريافت: 10/11/97                    پذيرش: 25/03/98
چکيده
پژوهش حاضر در پیِ یافتن منابع اصلی آموزه‌های صدرالمتألهین در میان آثار اوست. نگارنده با روش پژوهش کیفی و توصیفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای تلاش کرده از لابه‌لای آثار صدرالمتألهین به ‌این سؤال پاسخ گوید که منابع اصلی وی که از آنها در مقام‌های سه‌گانة گردآوری، داوری و نظریه‌پردازی بهره برده، کدام است. اگرچه استفادة صدرالمتألهين از منابع مختلف قطعی است، اما در تعداد و انواع آن بین محققان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. با وجود اين، نگارنده بر این باور است که مبتنی بر بررسی آثار صدرالمتألهین، می‌توان از هشت منبع به عنوان منابع اصلی او نام برد، که عبارتند از: قرآن و حدیث، فلسفة یونان، فلسفة مشاء، فلسفة اشراق، مکتب اصفهان، عرفان ابن‌عربی، تفکر کلامی، و آموزه‌های فلسفی ـ كلامی اسماعیلیه. شناخت صحیح منابع آموزه‌های صدرالمتألهين به کیفیت و صحت ارزیابی محققان از افکار و نظرات صدرالمتألهین و حکمت متعالیه او می‌افزاید.
كليدواژه‌ها: منابع، صدرالمتألهين، حکمت متعالیه، احصاء.
 


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
259
شماره صفحه: 
37

كدام نوع معرفت، موضوع تحليل فلسفى است؟

معرفت سال بيست و دوم ـ شماره 188 ـ مرداد 1392، 57ـ74

حسن رهبر1
قاسم كاكايى2

چكيده

معرفت شناسان معمولاً سه معنا را در مورد معرفت به كار مى برند. آشنايى، مهارت و معرفت گزاره اى، سه معناى معرفت را تشكيل مى دهند. با وجود اين، اكثر معرفت شناسان، معرفت گزاره اى را موضوع فلسفه قلمداد مى كنند. اين مقاله كه به روش اسنادى و كيفى نگاشته شده است، مى كوشد ضمن تبيين هريك از معانى معرفت، به بررسى معرفت گزاره اى به طور خاص بپردازد و بر اساس تعريف سنتىِ معرفت به باور صادق موجه، شروط سه گانه اين تعريف و نظرات در باب آنها را مورد كندوكاو قرار دهد. يافته هاى اين پژوهش نشانگر اين نكته است كه شروط سه گانه با اشكالاتى از منظر برخى معرفت شناسان روبه روست و با وجود اجماع نسبى در باب تعريف معرفت با شروط سه گانه، از زمان گتيه به بعد اين تعريف دچار چالش گرديد و شروط سه گانه براى تعريف معرفت ناقص پنداشته شد.

كليدواژه ها: معرفت شناسى، معرفت گزاره اى، باور، صدق، توجيه، نظريه هاى صدق، نظريه توجيه.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
188
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه