حديث

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تحليل تاريخي تطبيق‌پذيري سرنخ‌هاي«پولس»‌شناسي در عهد جديد، قرآن کريم و حديث

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 21ـ30

نوع مقاله: ترويجي

* مجيد چهري/ استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم، دانشکده علوم قرآني کرمانشاه pm.1364@yahoo.com
زهره نريماني/ استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم، دانشکده علوم قرآني کرمانشاه    Zohrehnarimani92 @yahoo.com

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
21

درنگي در چگونگي بررسي اسناد احاديث در تعليقات آيت‌الله مصباح بر «معاني الاخبار» و «بحارالانوار»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 247 (ويژة علوم قرآني)

غلامعلي عزيزي‌ كيا / دانشیار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     azizikia@qabas.net
دريافت: 15/08/96                    پذيرش: 19/3/97

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
247
شماره صفحه: 
13

توكّل؛ لوازم و موانع آن در روايات

سال بيست و دوم ـ شماره 191 ـ آبان 1392، 71ـ80

نجمه حيدرى*
خليل مروّج**

چكيده

در اين پژوهش پس از جست وجو در روايات پيرامون موضوع توكّل و جمع بندى، طبقه بندى، ويرايش اطلاعات و با استفاده از روش تحليلى ـ توصيفى اين مطلب ثابت مى شود كه توكّل به خدا مسئله اى است كه روايات بر آن مهر تأييد و تأكيد زده اند. در روايات، تلاش و دوستى اهل بيت عليهم السلام به عنوان لوازم توكّل، و تعويذ و تطيّر به عنوان موانع تحقق اين امر، مطرح شده است. در اين پژوهش در كنار بررسى لوازم و موانع روايى توكّل، رابطه توكّل با مسئله اعتماد به نفس مورد بررسى و توجه قرار گرفته است.
     استفاده از تعويذهاى شرعى و توكّل در كنار هم مورد تأكيد است و مى توان توكّل را جايگزين تطيّر نمود. لازمه توكّل، تلاش است و اين دو مكمّل يكديگرند. حب ائمه اطهار عليهم السلام از ملزومات توكّل مى باشد. اعتماد به نفس در كنار اعتماد به خدا و بندگى او معنا پيدا مى كند و در كنار توكّل قرار مى گيرد.

كليدواژه ها: توكّل، لوازم، موانع، اعتماد به نفس، قرآن، حديث.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
191
شماره صفحه: 
71

كتاب ارغوانى نگاهى به جايگاه ايرانيان در علم قرائت، تفسير و حديث

معرفت سال بيستم- شماره 164-مرداد1390، 115-129

مهدى ياراحمدى*

محمدزمان خدايى**

چكيده

پيشرفت‏ها و دستاوردهاى ايرانيان در علوم قرآنى قرائت، تفسير و حديث بخش مهمى از عصر شكوفايى فرهنگى اسلامى را دربر گرفته است. بررسى تاريخى با تكيه بر كانون جغرافيايى علمى نشان مى‏دهد كه در عصر شكوفايى فرهنگى اسلامى، حداقل دو كانون اصلىِ خراسان و رى و دو كانون فرعىِ اصفهان و فارس مهم‏ترين مراكز علوم قرآنى ايران در قرون ابتدايى اسلامى بوده‏اند. در اين ميان خراسان كه خود به چهار قسمتِ جغرافيايى شمالى، شرقى، غربى و مركزى بخش‏پذير است، در زمينه تربيت دانشمندان علوم قرآنى بر شهر رى پيشى دارد. اين تحقيق با بررسى دانشمندان بزرگ ايرانى در علم حديث، قرائت و تفسير، ضمن نشان دادن جايگاه ايرانيان در عصر شكوفايى فرهنگى اسلامى، به معرفى كيفيت و كميت كانون‏هاى جغرافيايى علمى ايران در قرون ابتدايى اسلامى مى‏پردازد.

كليدواژه‏ها: ساسانيان، مسلمانان، قرائت، حديث، تفسير، عصر شكوفايى علمى و فرهنگى ايران.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
164
شماره صفحه: 
115
محتوای تغذیه