وجود

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

وجود رابط در انديشة صدرالمتألهين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 243 (ويژة فلسفه)

اسماعیل شابندری / دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                        esmail.sh@iran.ir

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
243
شماره صفحه: 
83

ادراك حسى در ديدگاه افلاطون

سال بيست و سوم ـ شماره 207 (ويژه فلسفه)

مجتبى جليلى مقدم[1]

چكيده

ادراك حسى كه از اساسى ترين و چالش برانگيزترين مسائل فلسفه و معرفت شناسى است، جايگاه نوينى در انديشه افلاطونِ ايده آليست و عقل گرا مى يابد. در معرفت شناسى افلاطون، معرفتِ حقيقى خطاناپذير بوده و به حوزه مُثُل يا هست ها كه لايتغيرند تعلق مى گيرد. درحالى كه ادراك حسى نه تنها خطاپذير است، بلكه به جهان محسوس متغير تعلق دارد و ازاين رو، نمى تواند معرفت حقيقى باشد.

در اين نوشتار برآنيم تا امكان و نقش آفرينى ادراك حسى در انديشه افلاطون را بررسى كنيم و اين كار مستلزم نگاهى تحليلى به معرفت شناسى و هستى شناسى افلاطون مى باشد. حاصل مقاله آنكه ادراك حسى به دليل بهره مندى جهان محسوس از عالم مُثل و قرار گرفتن ميان وجود و عدم، همچنين ذى نفس بودن و اندام هاى حسى صرف نبودنِ انسان به عنوان فاعل شناسا و يادآورى بودنِ علم، نه تنها ممكن است، بلكه مقدمه اى براى معرفت حقيقى است.

 

كليدواژه ها: وجود، مثل، نفس، معرفت، محسوس، ادراك حسى.[1] دانشجوى دكترى فلسفه دانشگاه تبريز. talebeelm61@yahoo.com

دريافت: 23/5/93 پذيرش: 19/10/93


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
207
شماره صفحه: 
45

نحوه وجود نفس در حكمت متعاليه

سال بيست و دوم ـ شماره 190 ـ مهر 1392، 37ـ54

احمد سعيدى

چكيده
برخلاف تصور رايج، همه فلاسفه الهى نفس انسانى را مجرد محض نمى‏دانند. ملّاصدرا، برخلاف حكيمان مشايى و اشراقى، بر آن است كه نفس وجودى ذومراتب دارد و در بعضى از مراتب خود مادى و در بعضى ديگر مجرد است؛ يعنى نفس موجودى است كه ماديت و تجرد را همراه و هم‏ساز كرده است. وجود موجودات مادى و هستى ‏هاى مجرد، دست‏كم در فلسفه اسلامى، چندان محل بحث و مناقشه نيست، اما امكان و تحقق موجودِ مادى ـ مجرد رهاورد حكمت متعاليه است و تنها با مبانى و اصول آن قابل تثبيت است.
     مقاله حاضر با روش توصيفى ـ تحليلى برخى اصول، مبانى و مقدماتى را كه فهم صحيح نحوه وجودِ مادى مجردِ نفس بر آنها مبتنى است به اجمال بررسى كرده است.

كليدواژه ‏ها: نفس، وجود، مادى، مجرد، حكمت متعاليه.


سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
190
شماره صفحه: 
37

ماهيتِ ماهيت

معرفت سال بيست و دوم ـ شماره 188 ـ مرداد 1392، 83ـ98

محسن فتاحى اردكانى1

چكيده

«ماهيت» و «وجود» از جمله مفاهيم بنيادى و كليدى در فلسفه مى باشد و هر كس اندك آشنايى با متون فلسفى داشته باشد، با اين دو مفهوم بيگانه نيست. بى ترديد، تبيين مفهوم وجود و ماهيت كه جزو اساسى ترين مفاهيم فلسفى است، موجب تبيين بسيارى از مسائل فلسفى خواهد بود كه شناخت آنها بر اين پايه استوار شده است.

نوشتار حاضر تحقيقى است به روش كتابخانه اى و مطالعه اسنادى كه حول برخى از مباحث عمده در رابطه با چيستى و ماهيتِ ماهيت پرداخته است. تبيين اين مباحث كمك شايانى به تبيين مسئله وجود و اصالت آن، كه از ديرباز در ميان فلاسفه مورد مناقشه و گفت وگو بوده، خواهد كرد.

مهم ترين يافته اين تحقيق توجه به حمل اولى ذاتى و شايع صناعى، تفاوت ميان سالبه المحمول و سالبه حقيقى، توجه به اعتبارات ماهيت براى تبيين و واكاوى اشكال معروف ارتفاع نقيضين در مرتبه ذات ماهيت است.

كليدواژه ها: وجود، ماهيت، اصيل، اعتبارى، حمل اولى، حمل شايع.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
188
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه