قرآن کريم

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مفهوم «فرهنگ» براساس قرآن و جايگاه آن در نظام اجتماعي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و دوم، شماره اول، پياپي 304، فروردين 1402، ص 21ـ31
 

نوع مقاله: ترويجي
* كاظم خواجوي/ دانشجوي دكتري تفسير تطبيقي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم     kazemkh1@chmail.ir
علي غضنفري/ استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم    ali@qazanfari.net 

شماره صفحه: 
21

تأملي در آيات فراخوان آدمي به تفکر زاينده و فزايندۀ باور به معاد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره يازدهم، پياپي 302، بهمن 1401، ص 45ـ54

نوع مقاله: ترويجي
* سيدرحيم غضنفري/ كارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     seyed.rahim@chmail.ir

سال انتشار: 
1401
شماره صفحه: 
45

مرجعيت علمي قرآن کريم و نقش آن در راهبري فلسفة اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره ششم، پياپي 297، شهريور 1401، ص 9ـ18

نوع مقاله: ترويجي

عليرضا اسعدي/ استاديار گروه کلام اسلامي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي asaadi@isca.ac.ir      
دريافت: 25/01/1401                    پذيرش: 02/05/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
297
شماره صفحه: 
9

شاخصه‌هاي کارگزاران نظام اسلامي براساس قرآن و روايات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره يازدهم، پياپي 290، بهمن 1400، ص 11ـ24

نوع مقاله: ترويجي

مهدي حسن‌زاده / دانش‌پژوه کارشناسي ارشد علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    mhdmhd1372@gmail.com
دريافت: 02/03/1400                    پذيرش: 21/06/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
290
شماره صفحه: 
11

رفتار حمایتی و شیوه‌های آن از نگاه قرآن و روان‌شناسی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

محمدرضا احمدی محمدآبادي / استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    m.r.ahmadi313@gmail.com
رحیم میردریکوندی/ استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    mirdirikvandi@iki.ac.ir
* محمود حسنی/ کارشناس ارشد روان‌شناسي مشاوره دانشگاه معارف اسلامي    m.hasani.5506@gmail.com
دريافت: 14/11/98                    پذيرش: 17/04/99

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
274
شماره صفحه: 
67
صفحه شروع مقاله: 
67
صفحه پایان مقاله: 
78
محتوای تغذیه