هرمنوتيك

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

هرمنوتيك همچون معرفت شناسى

هرمنوتيك همچون معرفت شناسى

نويسنده: مرالد وستفال1

ترجمه: جمعه خان افضلى

دكارت: «اكنون نمى توان تحقيقى را پيشنهاد كرد كه از تحقيق در تعيين ماهيت و قلمرو معرفت انسان مفيدتر باشد... نبايد تعيين حدود فهم[ انسانى ]موضوعى چنين شاق و دشوار بنمايد...»2

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
78
شماره صفحه: 
82

درآمدى بر هرمنوتيك1

درآمدى بر هرمنوتيك1

نويسنده: مايكل اينوود

مترجم: سيدنصير احمدحسينى

چكيده

«هرمنوتيك» يعنى «هنر تأويل». در اصل ارائه نظريه و روش درباره تأويل كتاب مقدّس و ديگر متون دشوار بود. ويلهلم ديلتاى آن را به تأويل تمامى اعمال و دستاوردهاى انسانى، از جمله تاريخ و تأويل زندگى انسانى گسترش داد. هايدگر در وجود و زمان (1927)، تأويلى از وجود انسانى ارائه كرد; وجودى كه خود مى فهمد و تأويل مى كند. هرمنوتيك تحت تأثير او به عنوان مسئله اى اساسى در فلسفه قارّه اى مطرح و موجب بحث و مناقشه هاى بسيارى گرديد. در تأويل يك متن، آيا از انديشه ها و نيات مؤلف پرده برمى داريم و خود را در جايگاه او تصور مى كنيم؟ يا آن را با يك كل گسترده ترى كه به آن معنا مى بخشد، مربوط مى سازيم؟ ديدگاه دوم از دور هرمنوتيكى سربرمى آورد: نمى توان به فهم يك كل (مثلا، يك متن) رهنمون شد، مگر آنكه اجزاى آن را فهميد، و نمى توان اجزاى آن را فهميد، مگر اينكه به فهم كل آن راه يافت. هايدگر دور ديگرى را كشف كرد: از آن رو كه ما به طور اجتناب ناپذير پيش فرض ها را بر آنچه قابل تأويل است، تحميل مى كنيم، آيا اين بدان معناست كه هر تأويلى پايان ناپذير است، دست كم بى نهايت قابل بازنگرى است؟

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
78
شماره صفحه: 
75

هرمنوتيك هيدگر

هرمنوتيك هيدگر

يارعلى كرد فيروزجائى‌

مقدّمه‌

هيدگر وجودشناسى بنيادين [و به عبارت ديگر فلسفه] خود را هرمنوتيك و يا تأويل مى‌خواند. اين مقاله در صدد بررسى اين مطلب است كه به چه معنى هستى‌شناسى بنيادين هيدگر هرمنوتيكى است و منظور او از هرمنوتيك چيست و اصلاً چرا هيدگر كار خود را به هرمنوتيك مربوط كرد. پس از بررسى ريشه لغوى واژه هرمنوتيك و اشاره‌اى كوتاه و موجز به پيشينه علم هرمنوتيك تا قبل از هيدگر، از اين نكته بحث خواهيم كرد كه چگونه هيدگر سر از هرمنوتيك در آورد و سپس برخى از آراى هرمنوتيكى او مانند فهم، پيش فهم‌ها، حلقوى بودن فهم، معنا، دور هرمنوتيكى و... را مورد كاوش قرار مى‌دهيم.

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
74
شماره صفحه: 
89

نگاهى به هرمنوتيك و پيامدهاى آن

نگاهى به هرمنوتيك و پيامدهاى آن

مرتضى رستگار

اشاره

اين مقال كوتاه نگاهى گذرا به آراء بزرگان هرمنوتيك، از گذشته تا حال و دقت در نقاط خاصى از اين مباحث و بررسى برخى مطالب دارد و هرگز درصدد تشريح گسترده همه مفاهيم و اصطلاحات و ارزيابى تمامى انديشه‌هاى مطرح شده در اين باب نيست.

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
63
شماره صفحه: 
97

هـرمنـوتيك*

هـرمنـوتيك*

جان بى. تامسون
ترجمه: سيدنصير احمدحسينى

 

اشاره

بحث از هرمنوتيك و تأويل و تفسير متون مقدس به روش خاص خود، از جمله مباحث جديدى است كه به تازگى وارد ادبيات و زبان فارسى شده است و هنوز هم، همچون بسيارى از اصطلاحات و واژگان هاى بيگانه، ابعاد مبهم و ناگشوده فراوانى در آن وجود دارد. آنچه مى خوانيد نيم نگاهى است به اين بحث. لازم به ذكر است كه طرح اين گونه مباحث در نشريه به منزله تأييد محتواى مقالات نيست بلكه صرفاً با هدف اطلاع رسانى صورت مى گيرد. بدين روى، معرفت براى تنوير افكار و تضارب آرا آمادگى خود را براى چاپ مقالاتى از اين دست و يا نقد بر چنين مباحثى اعلام مى دارد. معرفت

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
46
شماره صفحه: 
69

هرمنوتيك به مثابه بنيانى براى علوم فرهنگى و انسانى

هرمنوتيك
به مثابه بنيانى براى علوم فرهنگى و انسانى

احمد واعظى

ديلتاى و جايگاه او در هرمنوتيك

فيلسوف و متفكر آلمانى، ويلهلم ديلتاى (18331911)1 افق نوينى در مباحث هرمنوتيكى گشود. بيشترين سهم متمايز او در فلسفه متعلق به تحليل معرفت شناسانه او از علوم انسانى23

سال انتشار: 
7
شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
89

معنا وتفسير

معنا وتفسير

احمد واعظى

مقدمه

مباحث مربوط به فهم متن، اعم از متون ادبى، حقوقى، تاريخى و دينى، كه بخشى از دانش موسوم به تفسيرگرايى تأويلى (Hermeneutics) است، از مهم ترين مباحث قرن حاضر مى باشد. در نگاه ابتدايى، چنين به نظر مى رسد كه تفسير و فهم متن، حتى متون مقدس و دينى، چيزى جز مراجعه به علوم و فنون ادبى به منظور گره گشايى از ابهامات متن نيست. پس فهم متن تنها نيازمند تسلط مفسّر بر قواعد و فنون مختلف ادبى است و گمان نمى رودكه اين مطلب نيازمندبحث هاى جدّى نظرىوفلسفى باشد.

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
29

مكتب تفسير هرمنوتيك

مكتب تفسير هرمنوتيك

حميد غفاري

اشاره

گذشت كه در قلمرو فلسفه علم دو مسأله محوري زير از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند:

سال انتشار: 
3
شماره مجله: 
10
شماره صفحه: 
43

مكتب تفسير هر منوتيك

مكتب تفسير هر منوتيك

ح. غفاري

در قلمرو فلسفه علم دو مسأله محوري زير از جايگاه بارزي برخورد دارند: الف _ چگونگي تعيين بهتر و يا حقيقي تر بودن يك نظريه از ساير نظريه ها.

ب _ اينكه چه رابطه عليتي در عالم واقع وجود دارد.

مرزبندي مشخص و قاطعي بين دو سوال فوق وجود دارد كه انعكاس آن را مي توان در تعيين درجه اهميت و ميز آن، و اعتبار هر يك از آنان _ كه در مذاهب گوناگون فلسفه علم متفاوت است _ مورد بررسي و مداقه قرار داد.

سال انتشار: 
3
شماره مجله: 
9
شماره صفحه: 
27
محتوای تغذیه