احتمال و يقين

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

فلسفه چيست؟

سال بيست و پنجم ـ شماره 221 (ويژه فلسفه)

محمد سربخشى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره  sarbakhshi50@yahoo.com

دريافت: 26/9/94               پذيرش: 22/12/94

 

چكيده

فلسفه به معناى خاص آن، دانشى است عقلى كه با هدف كشف حقيقت درباره موجود بما هو موجود  و احكام آن بحث مى كند. در اين بحث ها، بررسى چيستى و حقيقت اشيا و موجوديت يا عدم  موجوديت آنها، موضوع گفت وگوست و يقينى، برهانى، انتزاعى، كلى و ضرورى بودن احكام از  ويژگى هاى بحث هاى فلسفى است. اثبات موضوعات ساير علوم و تبيين مبادى تصورى و اثبات  مبادى تصديقى آنها، از وظايف مهم فلسفه است. به همين دليل، هريك از فلسفه هاى مضاف را  مى توان شعبه فلسفه در علمى دانست كه مضافٌ اليه فلسفه مضاف است. در اين مقاله به شيوه عقلى و  تحليلى به بررسى فلسفه و چيستى آن خواهيم پرداخت.

 

كليدواژه ها: فلسفه، عقلانى، برهان، يقين، انتزاعى بودن، كليت.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
221
شماره صفحه: 
15
محتوای تغذیه