زندگى دينى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

امكان سنجى پايبندى به مبانى اسلام در جامعه مدرن

سال بيست و دوم ـ شماره 195 ـ اسفند 1392، 11ـ26

مرضيه سادات سجادى*
محمد جعفرى **

چكيده
 با استيلاى فرهنگ مدرن بر جوامع غربى، فضاى فكرى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى اين جوامع به ناگاه دستخوش تغييرات بسيار گسترده اى گرديد. جامعه خدامحور و آخرت گرا، تبديل به جامعه اى انسان محور و دنياگرا گشت، وحى الهى كه تا ديروز تنها منبع شناخت و داورى معرفت بود، جاى خود را به عقل بشرى داد. از سوى ديگر، تعاملات و تهاجمات فرهنگى، جوامع اسلامى را با پديده نوظهور مدرنيته روبه رو گرداند و معيارهاى اسلامى، به چالش كشيده شد.
     اين مقاله با روش تحليلى ـ توصيفى مبانى فرهنگ مدرنيته را بررسى كرده و نشان مى دهد كه اين مبانى همچون اومانيسم، سكولاريسم، تعبدگريزى و علم زدگى در تعارض با مبانى اسلام است، اما مدرنيته كه صرفا به معناى دگرگونى در فن و ابزار توليد است تعارضى با مبانى اسلام نداشته و ازاين رو، مى توان در جامعه مدرن امروزى، پايبند به مبانى اسلام بود.

كليدواژه ها: مبانى اسلام، مدرنيسم، مدرنيته، مبانى مدرنيته، زندگى دينى، عصر جديد.


*  كارشناس ارشد مدرسى معارف اسلامى دانشگاه باقرالعلوم (ع). mssajjadi@yahoo.com
**  استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (قدس‏). mjafari125@yahoo.com

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
195
شماره صفحه: 
11
محتوای تغذیه