ساختارگرا

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مرورى اجمالى بر مؤلفه هاى نظام فكرى جابرى

سال بيست و دوم ـ شماره 195 ـ اسفند 1392، 107ـ121

محمد معينى فر *

چكيده
محور پژوهش حاضر، بررسى مؤلفه هاى نظام فكرى جابرى نظير الگوى تفكر او، نحوه شكل گيرى بنيان هاى عقلانى و فرهنگى او، ساختارشكنى او و موارد ديگر است. اما در بعضى مواقع، انتقادهايى را كه به او وارد است مطرح مى كند و اگر احيانا داراى رويكردى تحسين برانگيز باشد نيز آن را يادآور مى شود. اين نوشتار با روش تحليلى ـ توصيفى به بررسى اجمالى سير تفكر و آثار وى پرداخته است. جابرى بيش از آنكه شخصيت كلامى يا به عبارتى، نومعتزلى باشد، بيشتر فلسفى است و اين را آثار او نيز شهادت مى دهند، حتى او يك اثر كلامى محض هم ندارد. با اين حال، ديدگاه او را نسبت به مسائل مطرح شده اى همچون امامت، عدل و توحيد، آن هم به صورت تلويحى، از درون آثار مختلف او استخراج كرده ايم كه در روند مقاله بيان مى شود.

كليدواژه ها: محمدعابد الجابرى، عقل عربى، ساختارگرا، نومعتزله، تكوين العقل العربى، بنيه العقل العربى.


*  دانش‏‌آموخته حوزه علميه و دانشجوى دكترى مذاهب كلامى دانشگاه اديان و مذاهب.  moeinifar92@yahoo.com
دريافت: 19/11/91               پذيرش: 20/12/92


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
195
شماره صفحه: 
107
محتوای تغذیه