محمد علي شكري نيا

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تحليل و بررسى مسئله دوستى در روايات

سال بيست و چهارم ـ شماره 209 (ويژه علوم تربيتى)

محمدعلى شكرى نيا / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت اسلامى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

shokrinia.ma@gmail.com

سيدعلى حسينى زاده / استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     ali_hosseini@rihu.ac.ir

دريافت: 11/5/93               پذيرش: 1/11/93

 

چكيده

مقاله حاضر تلاش دارد با روش تحليل عقلى و استنباط منطقى، ديدگاه اسلام در مسئله دوستى را از طريق بررسى روايات معصومان عليهم السلام تبيين نمايد. در خصوص فلسفه دوستى، متناسب و همسو با روايات، دو الگوى «مدنى» و «هستى شناختى» مطرح گرديده است كه بر اساس آن رابطه دوستى، يك ضرورت براى تحقق حيات مطلوب اجتماعى و حركت انسان به سوى كمال و سعادت نهايى، بر مدار توحيد تلقى شده است. اين دو الگو، به كاركرد حمايتگر دوستى در تأمين نيازهاى جسمى، مادى، روانى و اجتماعى، و كاركرد هدايتگر آن در مسير توحيد و بندگى اشاره دارند. روايات با تأكيد بر اهميت تحقيق و آزمون در انتخاب دوست، روش ها و معيارهايى را براى اين اقدام برشمرده اند و راه كارهايى براى تداوم و تقويت پيوند دوستى ذكر كرده اند. همچنين در روايات، سلسله مراتبى از روابط دوستى ترسيم شده است كه در بالاترين مراتب آن، دوستى با انبيا و معصومان عليهم السلام و اولياى الهى قرار دارد.

 

كليدواژه ها: دوستى، روايات، ائمّه اطهار عليهم السلام.

 

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
209
شماره صفحه: 
29
محتوای تغذیه