اخلاق زيست ‏محيطى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى عوامل مؤثر بر ايجاد اخلاق زيست‏ محيطى در شهروندان جهان

سال بيست و سوم ـ شماره 201- شهريور 1393 (ويژه فلسفه اخلاق)

سيدمحمد شبيرى :  دانشيار دانشگاه پيام نور.  Sm_shobeiri@pnu.ac.ir

حسين ميبودى : دانشجوى دكترى مديريت محيط‏زيست دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقيقات تهران.  Links.state@gmail.com

عادله سرادى‏پور : كارشناس ارشد آموزش محيط‏زيست دانشگاه پيام نور. Ad.saradipour@yahoo.com

 دريافت: 15/7/92               پذيرش: 19/4/93

چكيده

چالش‏هاى موجود و پيش‏روى بشر امروز، از قبيل مسائل اقتصادى، محيطى و اجتماعى، از چالش‏هاى مهم قرن جديد هستند. به منظور حل اين مشكلات از سوى صاحب‏نظران، ايجاد اخلاق زيست‏ محيطى مطرح گرديده است. اين مقاله، با روش توصيفى ـ تحليلى و در هفت گام با بررسى طرح ضرورت اخلاق زيست‏ محيطى در جامعه، الگويى از عوامل مؤثر بر ايجاد اخلاق زيست‏ محيطى در شهروندان جهان را طراحى و روابط بين آنها را تحليل مى ‏كند. يافته‏ هاى پژوهش نشان داد ده مؤلفه تأثيرگذار بر اخلاق زيست‏ محيطى وجود داشت. اطلاعات زيست‏محيطى، آگاهى زيست ‏محيطى، نگرش زيست‏محيطى، نگرانى زيست‏محيطى، مذهب، عوامل اقتصادى، رفتار مسئوليت‏پذيرانه نسبت به محيط‏زيست، احساس مسئوليت، آموزش حفاظت از محيط‏ زيست و سواد زيست‏محيطى از جمله عوامل مؤثرى هستند كه به آنها اشاره خواهد شد.

 

كليدواژه ‏ها: اخلاق زيست‏ محيطى، آموزش حفاظت از محيط‏ زيست، شهروندان.

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
201
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه