نطق

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تبيين مبانى تسبيح موجودات از منظر علّامه طباطبائى در الميزان

سال بيست و سوم ـ شماره 204 -آذر 1393

صديقه السادات هاشمى پور : كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامى دانشگاه قم. kosariz@yahoo.com

چكيده

مقاله حاضر با رويكردى توصيفى ـ تحليلى، درصدد تبيين و توضيح يكى از حقايق قرآنى، يعنى تسبيح موجودات برآمده است تا با توجه به نظرات علّامه طباطبائى، تا حدى پرده از اين راز عالم امكان بگشايد. تشريح مبانى تسبيح موجودات با تكيه بر پايه ها و زيرساخت هاى آن در انديشه عرفانى تفسيرى علّامه بخش قابل توجهى از اين مقاله را به خود اختصاص داده و در آن، برخى مبانى مهم و اساسى همچون علم و نطق در همه موجودات تشريح گرديده و با دلايل نقلى، وجود اين صفات در موجودات، به اثبات رسيده است. يافته ها و نتايج تحقيق حاكى از آن است كه از نظر علّامه طباطبائى در تفسير الميزان، همه موجودات متناسب با درجه وجودى شان، از علم و شعور و نطق برخوردارند و خداوند را به صورت حقيقى تسبيح مى گويند و اينكه بيشتر انسان ها اين علم و نطق را در موجودات درك نمى كنند دليل بر نبود اين دو ويژگى در آنها نيست.

كليدواژه ها: علّامه طباطبائى، تسبيح، موجودات، علم، نطق.


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
204
شماره صفحه: 
53
محتوای تغذیه