سلامت روانى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

عمل به باورهاى دينى و نقش آن در شادكامى و سلامت روانى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

زينت السادات الحسينى / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه آزاد اسلامى واحد اراك       alhosseini@chmail.ir

فائزه ناطقى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد اراك  f-nateghi@iau-arak.ac.ir

دريافت: 2/9/95               پذيرش: 29/2/96

 

چكيده

هدف، بررسى «نقش عمل به باورهاى دينى در شادكامى و سلامت روانى دانشجويان علوم تربيتى دانشگاه آزاداسلامى واحد اراك» است. روش تحقيق، توصيفى از نوع همبستگى است و جامعه آمارى 144 دانشجوى دخترشاغل به تحصيل رشته علوم تربيتى در مقاطع كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترا. نمونه آمارى، 105 نفر ازدانشجويان مى باشند كه بر اساس جدول مورگان و به شيوه تصادفى طبقه اى انتخاب شدند. براى گردآورى اطلاعات،از سه پرسش نامه شادكامى آكسفورد، سلامت عمومى و پرسش نامه مذهبى به ترتيب با پايايى، 943.0، 905.0 و863.0. براساس آلفاى كرانباخ استفاده شده است. براى تجزيه و تحليل داده ها، علاوه بر روش هاى آمار توصيفى،از آمار استنباطى؛ در حد آزمون هاى «واريانس يك طرفه» (ANOVA) ضريب همبستگى پيرسون، رگرسيونچندمتغيره و تى مستقل» استفاده شده است. نتايج نشان داد: بين عمل به باورهاى دينى با ميزان شادكامى و سلامتروانى دانشجويان رابطه معنى دار وجود دارد و عمل به باورهاى دينى و شادكامى پيش بينى كننده سلامت رواندانشجويان مى باشند. التزام و عمل به باورهاى دينى تبيين كننده بخش عمده اى از شادكامى و سلامت روانى است.

 

كليدواژه ها: عمل به باورهاى دينى، شادكامى، سلامت روانى.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
237
شماره صفحه: 
43

آثار روان شناختى زيارت در سلامت روانى و زندگى انسان

سال بيست و سوم ـ شماره 205 -دي 1393

اسرافيل سبحانى[1]

رحيم ميردريكوندى[2]

چكيده

از جمله مناسك دينى مسلمانان، از زمان بناى خانه كعبه، زيارت است. ازآنجاكه اسلام مكتبى جامع و واقع گرا بوده و به همه جوانب نيازهاى انسان، اعم از دنيايى و آخرتى، جسمى و روحى، عقلى و فكرى، احساسى و عاطفى، فردى و اجتماعى توجه كرده است، برخى از انديشمندان بر اين باورند كه زيارت تأثير انكارناپذيرى بر سلامت روح و جسم زائر دارد. سازوكار اين تأثير را مى توان اين گونه تبيين كرد: چون زيارت تركيبى از گرايش و شناخت بوده و خاستگاه اصلى آن در قلب انسان است، از اين طريق شوق و اراده انسان را جهت داده، تأثيراتى بر رفتار انسان مى گذارد.

     در پژوهش حاضر، ضمن تعريف «زيارت»، اماكن زيارتى و اشاره به الگوهاى روان شناسى، با تجزيه و تحليل مبانى روان شناختى زيارت و تأثيرات شناختى، عاطفى و رفتارى آن، به آثار محيط هاى مذهبى در رشد روحى و روانى، آرامش، تقويت اميد، كاهش اضطراب، زمينه سازى براى توبه، كاهش جرم و انحراف، حمايت اجتماعى و الگوپذيرى در انسان اشاره شده است.

كليدواژه ها: زيارت، سلامت روانى، آثار فردى، آثار اجتماعى، شناخت، رفتار.[1] دانش آموخته سطح چهار حوزه علميه و كارشناس روان شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. 014asi@gmail.com

[2] استاديار گروه روان شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. mirderikvandi@qabas.net

دريافت: 28/2/93               پذيرش: 25/9/93

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
205
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه