احباط

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

آثار و پيامدهاى گناه در آينه دين و روان شناسى

سال بيست و سوم ـ شماره 205 -دي 1393

محمد زارعى توپخانه[1]

عذرى يارى شريفى[2]

چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسى آثار و پيامدهاى گناهان در آينه دين و روان شناسى است. اين تحقيق با استفاده از روش توصيفى ـ تحليلى، سراغ متون دينى و روان شناسى رفته است؛ نقش گناه در نزول بلا را بررسى كرده و به تبيين رابطه بين گناه و نزول بلا پرداخته است تا با آگاهى دادن به مخاطب در زمينه بلاخيز بودن گناه، زمينه دورى از گناه را فراهم آورد. نتايج حاصل از پژوهش نشان مى دهد كه گناه در قالب عناوينى همچون تغيير نعمت، اجابت نكردن دعا، احباط عمل، نقمت، آسيب هاى روانى ـ شخصيتى، كاهش عزت نفس، و كاهش شادكامى، بلا را محقق مى سازد.

كليدواژه ها: گناه، بلا، نعمت، احباط، نقمت، آسيب روانى.[1] كارشناس ارشد روان شناسى خانواده مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. mohammad358z@yahoo.com

[2] دانش آموخته سطح 2 جامعه الزهرا عليهاالسلام.

دريافت: 15/7/92               پذيرش: 25/9/93


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
205
شماره صفحه: 
85
محتوای تغذیه