شناخت حصولى خدا

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بازخوانى ديدگاه آيت اللّه مصباح در تبيين شناخت عقلى خدا در قرآن

سال بيست و سوم ـ شماره 207 (ويژه فلسفه)

غلامعلى عزيزى كيا[1]

چكيده

امكان شناخت عقلى خدا و ميزان آن، اثبات وجود خدا و استدلال بر توحيد الوهى از مباحث مهم خداشناسى است. اين مقاله به روش توصيفى ـ تحليلى و با هدف بازخوانى ديدگاه آيت اللّه مصباح در تبيين عنوان هاى يادشده در معارف قرآن است. از ديدگاه آيت اللّه مصباح، شناخت عقلى خداوند ممكن است و انسان مى تواند از اوصاف خداوند كه در آيات و سخنان معصومان آمده، در حد سطح درك خود آگاه گردد. قرآن اصل وجود خدا را بى نياز از استدلال مى داند و آن را به عنوان مسئله مطرح نكرده است، اما استدلال ضمنى بر اثبات وجود خدا در قرآن وجود دارد. استدلال بر توحيد اله مكرر در قرآن آمده كه ازجمله آنها، مى توان به برهان موجود در آيه 22 انبياء اشاره كرد. اين برهان ارتباطى به برهان معروف تمانع نداشته و نتيجه آن، اثبات وحدت اله از راه استوارى و عدم فروپاشى جهان موجود است.

 

كليدواژه ها: شناخت خدا، شناخت حصولى خدا، خداشناسى در قرآن، اثبات خدا در قرآن، اثبات توحيد در قرآن، آيت اللّه مصباح.[1] استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدسسره. azizikia@qabas.net

دريافت: 29/9/93 پذيرش: 2/11/93


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
207
شماره صفحه: 
44
محتوای تغذیه