مژده عليزاده

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

معيارهاى انتخاب محتواى آموزشى از منظر قرآن كريم

سال بيست و پنجم ـ شماره 228 (ويژه علوم تربيتى)

مژده عليزاده / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت اسلامى دانشگاه شهيد باهنر كرمان          malizadeh@ens.uk.ac.ir

سيدحميدرضا علوى / استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان   hralavi@uk.ac.ir

دريافت: 4/10/94               پذيرش: 7/5/95

 

چكيده

محتواى آموزشى يكى از عناصر اصلى برنامه هاى درسى محسوب مى شود كه لازم است بر اساس مجموعه اى از معيارهاى مناسب و از منابع قابل اطمينانى انتخاب و استخراج گردد. ازاين رو، استخراج معيارهاى انتخاب محتواى آموزشى از قرآن كريم، به عنوان مطمئن ترين و پايدارترين منبع الهى در امر انتخاب محتوا، يكى از مهم ترين و ضرورى ترين مسائلى است كه لازم است در جهت آن گام هايى برداشته شود. ازاين رو، هدف اين پژوهش، «شناسايى معيارهاى انتخاب محتواى آموزشى از منظر قرآن كريم» است. به منظور وصول به هدف فوق، از روش توصيفى ـ تحليلى و از منابع اسنادى استفاده گرديده است. نتايج پژوهش حاكى از آن است كه در امر انتخاب محتواى آموزشى مى توان معيارهاى بى شمارى را از قرآن كريم استخراج نمود. در اين پژوهش به هشت معيار پرداخته شده است. اين معيارها عبارتند از: هدايت كنندگى، تدبربرانگيزى، خلاقيت پرورى،انگيزه بخشى، توجه به ابعاد مختلف وجود انسان، فعال سازى و مشاركت فعال مخاطب در متن، كاربرد در زندگى و خودآموزى.

 

كليدواژه ها: قرآن، محتوا، آموزش، معيار، برنامه درسى، كتب درسى، متعلم.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
228
شماره صفحه: 
117

روش هاى آموزشى از منظر قرآن كريم

سال بيست و چهارم ـ شماره 209 (ويژه علوم تربيتى)

مژده عليزاده / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت اسلامى دانشگاه شهيد باهنر كرمان

malizadeh@ens.uk.ac.ir

سيدحميدرضا علوى / استاد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان Hamidreza-alavi@yahoo.com  

دريافت: 20/5/93               پذيرش: 13/12/93

 

چكيده

اهميت روزافزون روش هاى آموزشى همچون ديگر دانش ها در ميدان توسعه دانش و فناورى هاى امروز بر كسى پوشيده نيست. ازاين رو، شناسايى اين روش ها از منظر قرآن كريم به عنوان كامل ترين منبع الهى كه برنامه تعليم و تربيت جهانى بشر را در خود جاى داده است و همچنين به منظور نيل بيشتر متعلمان به رشد و تعالى امرى ضرورى است. بنابراين، هدف پژوهش حاضر بررسى روش هاى آموزشى از منظر قرآن كريم مى باشد. به منظور وصول به هدف فوق، از روش توصيفى ـ تحليلى و از منابع اسنادى استفاده گرديده است. نتايج تحقيق مبيّن آن است كه روش هاى آموزشى از منظر قرآن كريم را مى توان به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم نمود. روش هاى آموزشى مستقيم عبارتند از: روش پرسش و پاسخ و سخنرانى. روش هاى آموزشى غيرمستقيم نيز عبارتند از: الف. روش هاى غيرمستقيم كلامى (شامل مباحثه، گفت وگو به منظور كشف حقايق، روشن سازى نگرش ها)؛ ب. روش هاى مشاهده اى (شامل: مشاهده عينى، و ايفاى نقش)؛ ج. روش هاى مبتنى بر كاوشگرى (شامل: حل مسئله، تفكر استقرايى و تفكر قياسى). از ديگر روش هاى غيرمستقيم مى توان روش تصويرسازى ذهنى را نام برد.

 

كليدواژه ها: تعليم و تربيت، قرآن، روش هاى آموزشى.

 

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
209
شماره صفحه: 
73
محتوای تغذیه