اخلاق كارى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

رابطه بين رعايت اخلاق كارى و بلوغ سيستم هاى هوشمندى كسب و كار

سال بيست و چهارم ـ شماره 210 (ويژه فلسفه اخلاق)

محمدحسين رونقى / دانشجوى دكترى مديريت فناورى اطلاعات دانشگاه تهران

mh_ronaghi@ut.ac.ir

محمد موسى خانى / دانشيار گروه مديريت فناورى اطلاعات دانشگاه تهران.

دريافت: 11/4/93               پذيرش: 17/10/93

چكيده

امروزه به كارگيرى نظام هاى هوشمندى كسب و كار به عنوان يك مزيت رقابتى و ابزارى اجتناب ناپذير براى تصميم گيرى در سازمان ها بدل شده اند. شناسايى عوامل مؤثر بر اثربخشى هوشمندى كسب و كار در يك سازمان موجب مديريت موفق تر و سرمايه گذارى مطمئن تر بر آنها خواهد بود. اين پژوهش با هدف بررسى رابطه بين ابعاد اخلاق كارى در سازمان با سطح بلوغ نظام هاى هوشمند كسب و كار انجام شده است. پژوهش از نوع علّى ـ پيمايشى بوده و در بين كاركنان 37 سازمان از صنايع مختلف، كه به طور مشخص سيستم هاى هوشمندى كسب و كار را به كار گرفته اند، صورت گرفته است. نمونه آمارى به صورت تصادفى از مديران و كاركنان متعلق به جامعه آمارى انتخاب شده و شامل 465 نفر مى باشد. براى آزمون فرضيه ها از تست علّيت گرانجرى و آزمون تجزيه واريانس استفاده شده است. از جمله نتايج پژوهش مى توان به وجود رابطه علّى يك طرفه و تأثير رعايت مسائل اخلاقى از قبيل حفظ مالكيت، تعهد، محرمانگى و مسئوليت پذيرى بر سطح بلوغ سيستم هاى هوشمندى كسب و كار اشاره كرد.

 

كليدواژه ها: بلوغ سيستم هاى هوشمندى كسب و كار، اخلاق كارى، تعهد، اعتماد.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
210
شماره صفحه: 
111
محتوای تغذیه