عوامل تضعيف كننده

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

عوامل تأثيرگذار بر نهاد ينه سازى وجدان كارى

سال بيست و چهارم ـ شماره 213 (ويژه اقتصاد اسلامى)

ايمان رفيعى / دانش پژوه دكترى فلسفه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

i.rafiee.p@gmail.com

محمدجمال خليليان اشكذرى / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

mg_khalili41@yahoo.com

دريافت: 17/9/93               پذيرش: 22/4/94

 

چكيده

جايگاه نيروى انسانى در ميان عوامل توليد و نقش آن در بهره ورى، سبب شده است اقتصاددانان عوامل مؤثر بر كيفيت كار و بهره ورى نيروى كار را مورد بررسى قرار دهند. رعايت وجدان كارى توسط كارمندان، ازجمله عواملى است كه بر بهبود بهره ورى آنان تأثير مى گذارد. ازاين رو، بايد به دنبال نهادينه كردن وجدان كارى در افراد جامعه بود. اين مقاله با روش تحليلى، درصدد شناخت عوامل تأثيرگذار بر وجدان كارى مى باشد. اين تحقيق نشان مى دهد مهم ترين راهكار براى نهادينه سازى وجدان كارى، تقويت ايمان و اعتقادات مذهبى در فضاى حاكم بر جامعه مى باشد. ايجاد احساس نياز همگانى نسبت به تقويت وجدان كارى، آموزش تخصصى و عقيدتى كارمندان، جديت و اهل عمل بودن مسئولان، تأمين معيشت نيروى كار و اهتمام به ايجاد محيط مناسب كارى از سوى مديران، ازجمله عوامل تقويت كننده وجدان كارى به شمار مى روند.

 

كليدواژه ها: وجدان كارى، نهادينه سازى، عوامل تقويت كننده، عوامل تضعيف كننده.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
213
شماره صفحه: 
75
محتوای تغذیه