يعقوب جمالي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسي مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي در گام دوم انقلاب

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي و يكم، شماره اول، پياپي 292، فروردين 1401، ص 85ـ96

نوع مقاله: ترويجي

* يعقوب جمالي / دانشجوي دکتري اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    ya.jamali@chmail.ir 
محمدجمال خليليان اشکذري/ دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    m_khalil411@yahoo.com
دريافت: 22/08/1400                    پذيرش: 22/12/1400

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
292
شماره صفحه: 
85

اقتصاد مقاومتى از ديدگاه اسلام مفهوم، اصول و سياست ها

سال بيست و چهارم ـ شماره 213 (ويژه اقتصاد اسلامى)

 

يعقوب جمالى / دانش پژوه دكترى اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

ya.jamali@chmail.com

على جابرى / استاديار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

jaberi@qabas.net

دريافت: 2/11/93               پذيرش: 19/4/94

چكيده

ايران اسلامى در راستاى اهداف انقلابى خود، با مشكلات اقتصادى مواجه بوده كه براى حل آنها، اقتصاد مقاومتى از سوى رهبر معظم انقلاب ارائه شد. هدف اين پژوهش، تبيين مفهوم، اصول و سياست هاى اقتصاد مقاومتى است. روش اين پژوهش، اسنادى با استفاده از منابع دينى و اقتصادى است. اقتصاد مقاومتى، الگوى برخاسته از آموزه هاى انقلابى و واقعيات داخلى و بين المللى است كه در مقابل هجمه ها، مقاوم بوده و در راستاى سياست هاى نظام، ضمن حفظ امنيت و عدالت اقتصادى، داراى برنامه اى هماهنگ است. الگوى اقتصاد مقاومتى مبتنى بر اصول مقاومت، عزت، حكمت، تقدم مصالح جمعى و جهاد است.  لازمه سياست گذارى اقتصاد مقاومتى در بخش توليد، مبارزه با فساد و سوداگرى، كاهش وابستگى به نفت، حمايت از توليد ملى، اشتغال پايدار، اقتصاد دانش بنيان و تحول در نظام بانكى مى باشد. اهتمام به مصرف توليدات ملى، مديريت مصرف و ترويج فرهنگ اقتصاد مقاومتى نيز از جمله سياست هاى اقتصاد مقاومتى در بخش مصرف است.

 

كليدواژه ها: اقتصاد، مقاومت، اقتصاد مقاومتى، مقاومت اقتصادى، رياضت اقتصادى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
213
شماره صفحه: 
91
محتوای تغذیه